Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00EY133

1.3 Site name

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.609722
Latitude:56.661667

2.2 Area [ha]

25583.0000

2.3 Marine area [%]

90.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     3500  0.00 
1140  info      0.00 
1150  info      432.41  0.00 
1160  info      12000  0.00 
1170  info      4600  0.00 
1210  info      0.35  0.00 
1220  info      61.23  0.00 
1230  info      0.00     
1310  info      27.53  0.00 
1330  info      1131.35  0.00 
2110  info      5.58  0.00 
2120  info      45.64  0.00 
2130  info      109.62  0.00 
2140  info      103.69  0.00 
2160  info      43.81  0.00 
2170  info      52.9  0.00 
2190  info      10.99  0.00 
3150  info      20  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      3.36  0.00 
6210  info      14.03  0.00 
6230  info      23.24  0.00 
6410  info      0.00 
7140  info      0.01  0.00 
7220  info      3.48  0.00 
7230  info      66.01  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1103Alosa fallax          DD 
P6216Hamatocaulis vernicosus          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1365Phoca vitulina    88  88  Individ   
M1351Phocoena phocoena                 
P1528Saxifraga hirculus    Individ         
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.00
N020.00
N033.00
N040.00
N061.00
N070.00
N080.00
N091.00
N102.00
N140.00
N153.00
N160.00
N190.00
N200.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Habitatområdet består af et system af fjorde, åbne bredninger, vige og sunde. Forlandet langs med fjorden består af vidtstrækte strandenge, enge omkring årenes udløb, inddæmmede fjordarme og af øre, næs og odder.Agger Tange og Krik Vig består af store fugtige strandengsområder med rørbræmmer, der vender ud mod en lavvandet område. Øst og syd for Agger Tange findes et større lavvandet fjordområde med flere sandbanker, der bliver tørlagt ved lavvande.Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme består af et større lavvandet fjordområde med mange sandbanker, holme og øer. Landområderne omfatter især strandenge. Nissum Bredning udgør den østlige del af en stor lavvandet brakvandslagune. I områdets nordligste del indgår der desuden en lille sø og en mindre strandeng.

4.2 Quality and importance

Kvaliteten af dette store område er meget høj. Den botaniske betydning er stor med hele 11 naturtyper præsenteret. Bl.a. har kysten mellem Krik Vig og Helligsø Teglværk en stor bestand af den rødlistede Strand-Hornskulpe (Glaucium flavum). Ved Sinderup Vejle og Draget findes en fin bestand af Crambe maritima, Mertensia maritima samt Rubus septentrionalis. Derudover er kærområdet omkring Sønder Ydby Strand med lysåben, lyskrævende ekstremrigkærsvegetation af stor botanisk betydning. Agger Tange er af største betydning for ynglende strandengsfugle. Fjordområdet med store koncentrationer af ande- og vadefugle. Områderne Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme er med det fladvandet fjordområde og meget varierende strandenge, holme og rev et meget vigtig yngleområde for kystfugle og af større betydning som rasteplads for ande- og vadefugle, især den sjældne Branta bernicla hrota. Sandbankerne og rev i Nissum Bredning er af stor betydning som yngleplads for Phoca vitulina (Linnaeus). Sammenfattende må det konkluderes, at hele habitatområdet er af meget stor naturværdi både flora- såvel som faunamæssigt.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LA08i
LI01i
HJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK011.00
DK0230.00
DK039.00
DK050.00
DK950.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC28
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY