Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00FX010

1.3 Site name

Strandenge på Læsø og havet syd herfor

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.064517
Latitude:57.191682

2.2 Area [ha]

67165.0000

2.3 Marine area [%]

94.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     12000  0.00 
1140  info      9000  0.00 
1150  info      0.48  0.00 
1170  info      3300  0.00 
1180  info      0.00 
1310  info      8.29  0.00 
1330  info      1511.2  0.00 
2110  info      13.54  0.00 
2120  info      31.55  0.00 
2130  info      189.62  0.00 
2140  info      215.11  0.00 
2170  info      0.84  0.00 
2180  info      98.79  0.00 
2190  info      107.65  0.00 
3110  info      0.01  0.00 
3130  info      0.1  0.00 
3140  info      0.12  0.00 
3150  info      0.1  0.00 
3160  info      0.05  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      249.58  0.00 
4030  info      372.86  0.00 
5130  info      0.1  0.00 
6230  info      34.1  0.00 
6410  info      134.39  0.00 
7150  info      0.01  0.00 
7230  info      2.8  0.00 
9190  info      0.1  0.00 
91D0  info      132.53  0.00 
91E0  info      6.75  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus           
M1365Phoca vitulina    654  654  Individ     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0180.60
N0213.80
N032.00
N040.60
N070.10
N091.60
N150.70
N160.20
N200.40

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området omfatter et stort landområde langs den 11.500 ha. store ø, Læsøs, syd-, øst- og vestside samt nogle mindre øer adskilt fra hovedøen af tidevandskanaler. Desuden består området af et stort lavvandet havområde syd for øen. Den geologiske udvikling i området er præget af en stadig vekslen mellem landhævning og havstigning, og Læsø er således opbygget af marine aflejringer og rummer udbredte systemer af strandvolde. På de tørre arealer forekommer græs- og lyngstrækninger, hvor bjergfyr, asp og birk vokser spredt, samt enkelte opdyrkede felter, mens der mere kystnært, især på Rønnerne, findes udbredte strandengsarealer bestående af en mosaik af strandengs-, overdrevs- og rigkærsvegetation med spredte vandhuller. Her foregår der i øvrigt aktiv kystudbygning med barriereø- og marskdannelse. På østsiden sker således en udbygning af Bløden Hale og af en række små barriereøer syd herfor, og på vestsiden udbygges Vester Nyland og barriereøen Knotten. Her forekommer bl.a. flotte strand- og klitpartier, men de mest markante klitformationer i habitatområdet findes ved Danzigman ved Læsøs nordøstspids. Havområdet syd for Læsø er ét af Danmarks vigtigste fældeområder for sortand (Melanitta nigra) og ederfugl (Somateria mollissima) og ét af de vigtigste overvintringsområder for havdykænder i det hele taget.Området er desuden af stor betydning for spættet sæl (Phoca vitulina) og af en vis betydning for gråsæl (Halichoerus grypus). I den vestligste del af området er der kortlagt boblerev. De fleste boblerev er relativ lave rev på 0,5 til 1 meters højde, dog er det hidtil højeste boblerev også registreret i området. Boblerevet er unik med sine 5 meters højde stående på sandbund.

4.2 Quality and importance

Strandengene og vaderne på Læsøs sydside er blandt de største i Danmark og syd herfor findes et meget stort, lavvandet og meget produktivt havområde. Havområdet er ét af Danmarks vigtigste fældeområder for sortand (Melanitta nigra) og ederfugl (Somateria mollissima) og ét af de vigtigste overvintringsområder for havdykænder i det hele taget. Området er desuden af stor betydning for spættet sæl (Phoca vitulina) og af en vis betydning for gråsæl (Halichoerus grypus). Tilmed er den bentiske flora og fauna meget varieret og interessant bl.a. grundet en forekomst af sandstensformationer af stor biologisk værdi med en funktion som skjulested og opvækstområde for en lang række dyrearter og som voksested for alger. De store og uberørte strandengsarealer er af stor botanisk betydning og er tillige et meget vigtigt yngleområde, og en vigtig rasteplads, for en lang række vadefugle og terner. Bl.a. forekommer én af de fem største klydebestande (Recurvirostra avosetta) i Danmark. I området forekommer desuden markante og værdifulde klitpartier.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LF02.02i
LI01i
MJ02.07i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK013.00
DK034.00
DK054.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC9
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY