Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00FX122

1.3 Site name

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.340278
Latitude:56.862222

2.2 Area [ha]

68583.0000

2.3 Marine area [%]

83.5000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     37000  0.00 
1130  info  X     2000  0.00 
1140  info      2500  0.00 
1150  info      1.6  0.00 
1160  info      2500  0.00 
1170  info      0.00     
1210  info      1.34  0.00 
1310  info      8.49  0.00 
1320  info      9.04  0.00     
1330  info      1529.26  0.00 
2110  info      0.00 
2120  info      39.27  0.00 
2130  info      79.77  0.00 
2140  info      74.86  0.00 
2170  info      1.22  0.00 
2180  info      0.1  0.00 
2190  info      23.66  0.00 
2250  info      17.55  0.00 
3140  info      0.7  0.00 
3150  info      2.21  0.00 
3160  info      0.14  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4030  info      0.1  0.00 
5130  info      0.64  0.00 
6120  info      0.88  0.00 
6210  info      16.64  0.00 
6230  info      52.94  0.00 
6410  info      9.45  0.00 
7230  info      3.28  0.00 
9110  info      4.5  0.00 
9130  info      18.13  0.00 
9160  info      2.18  0.00 
9190  info      32.14  0.00 
91D0  info      20.75  0.00 
91E0  info      68.46  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1102Alosa alosa                 
F1103Alosa fallax          DD 
M1364Halichoerus grypus                 
F1099Lampetra fluviatilis          DD 
P1903Liparis loeselii          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
F1095Petromyzon marinus          DD 
M1365Phoca vitulina          DD 
M1351Phocoena phocoena                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0183.50
N028.86
N031.24
N090.25
N140.65
N154.80
N160.17
N190.28
N200.01
N230.24

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området omfatter et stort, lavvandet havområde ud for Jyllands østkyst samt de ydre dele af Mariager og Randers Fjorde. Desuden indgår kystnære landarealer. Kyststrækningen er en udligningskyst, der hovedsageligt består af tilgroningskyst med strandeng, men stedvist har karakter af en smal sandstrand med mindre klitdannelser. Den lave kyststrækning i den nordligste del af habitatområdet består af hævet havbund fra stenalderen og mange steder ses strandvoldssletter. Ved Stensnæs sker der en ekstrem hurtig tilvækst af land. Her vokser sandede krumodder ud fra nord samtidig med at lave barrierer dukker op på det vadeagtige Stensnæs Flak. Mariager Fjord er dannet som en tunneldal dybt nedskåret i en højt-liggende moræneflade. Den ydre del af fjorden præges af et bredt bælte af hævet havbund beskyttet af diger. Næsten overalt er der strandenge langs kysten af fjorden. Også den smalle Randers Fjord er dannet som en tunneldal og regnes som den ydre del af Gudenåens udløb til Kattegat. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Det store lavvandede havområde er ét af de vigtigste overvintringsområder for havdykænder i Danmark og er samtidig af en vis betydning for marsvin (Phocoena phocoena). Randers Fjord er den største flodmunding i Danmark og rummer havlampret (Petromyzon marinus) og stavsild (Alosa fallax). Mariager Fjord er ét af landets vigtigste rasteområder for lysbuget knortegås (Branta bernicla hrota). Grundet forurening og en begrænset bundvegetation i fjorden har knortegåsen skiftet fødesøgningsgrundlag og fouragerer nu i stedet på strandengene langs Mariager Fjord. Af generel betydning for fuglelivet er de vadearealer, der forekommer langs store dele af kyststrækningen, heriblandt også omkring fjordene. En del af strandengslokaliteterne er af meget stor national betydning og generelt vurderes hele strandengsarealet at være af god værdi. De kystnære arealer rummer desuden strandvolde med pionervegetation, overdrev og skovearealer.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
HA08i
LI01i
HJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK010.00
DK033.00
DK0512.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC14
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY