Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00VA248

1.3 Site name

Herthas Flak

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

1380.0000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     55  0.00 
1170  info      500  0.00 
1180  info      100  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1351Phocoena phocoena                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Stenrevets udstrækning er ikke systematisk opmålt, men der er foretaget oversigtsopmåling med ekkolod og gennemført dykkerundersøgelser i udvalgte punkter. På de stationer hvor der er foretaget dykkerundersøgelser består stenrev af 10 til 60 cm. store sten, der rejser sig markant fra den omgivende jævne sandbund. Revet har en stor vertikal udstrækning fra 10 til 20 meters dybde. Revet har flere toppe og kan karakteriseres som huledannende. Det biologiske indhold varierer meget afhængig af dybden på de positioner der er undersøgt. På de to dybeste stationer er vegetationen sparsom og faunaelementer som især består af bredt bladmosdyr, Flustra foliacea, blød korallen dødningehånd, Alcyonium digitatum, og forskellige hydroider er helt dominerende. Fra ca. 17 meters vanddybde og til toppen af revet er algevegetationen dominerende og indgår som strukturskabende element.Revet ligger i en dybde af ca. 9m til ca. 28 m. Stenrevet er beliggende i et sand-/siltholdigt område med Venus og Amphiura samfund og boblende rev.

4.2 Quality and importance

Området indgår i det nationale overvågningsprogram for marin bundvegetation. Revet domineres af store og udgør et såkaldt stabilt substrat for hårdbundens flora og fauna. Faunaen på de dybere liggende stationer er speciel ved sin dominans af hydroider, et så karakteristisk forhold så der tales om en hydroid-revtype.På de positioner hvor der er foretaget dykkerundersøgelser består stenrevet af 10 til 60 cm. store sten, der rejser sig markant fra den omgivende jævne sandbund. Revet har en stor vertikal udstrækning fra 10 til 20 meters dybde. Revet har flere toppe og kan karakteriseres som huledannende. Det biologiske indhold varierer meget afhængig af dybden på de positioner der er undersøgt. På de to dybeste stationer er vegetationen sparsom og faunaelementer som især bredt bladmosdyr, Flustra foliacea, blød korallen dødningehånd, Alcyonium digitatum, og forskellige hydroider er helt dominerende. Fra ca. 17 meters vanddybde og til toppen af revet er algevegetationen dominerende og indgår som strukturskabende element. Stenrev udgør det eneste substrat for marin vegetation i Danmark og er således af stor betydning for den biologiske mangfoldighed. Stenrevene i Danmark forekommer disjunkt og er ofte af ringe udstrækning, men er meget frodige og spiller en vigtig og mangesidet økologisk rolle. I international sammenhæng er de danske stenrev unikke, idet der her findes en helt særegen flora og fauna. Herthas Flak er Marinbiologisk Interesseområde med marinbotaniske og marinzoologiske interesser. Skov- og Naturstyrelsen overvåger stenrevsvegetationen i forbindelse med vandmiljøplanen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC166
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY