Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00VA250

1.3 Site name

Store Middelgrund

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

2137.0000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     500  0.00 
1170  info      350  0.00 
1180  info      100  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1365Phoca vitulina                 
M1351Phocoena phocoena          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området er beliggende i den sydøstlige del af Kattegat, ca. 50 km. nord for Gilleleje, mellem Gilleleje og Anholdt. Udover stenrev og sandbanker er der i området registreret den sjældne naturtype 1180 / boblerev. Dybden i det samlede udpegningsområde varierer fra ca. 6,5 m til ca. 30 m. Området bærer kun i ringe grad præg af at være eksponeret. I de mere sandede områder er bunden enkelte steder med mindre bølge / strømribber. Stenrevets udstrækning er ikke systematisk opmålt. Kendskab til revet er opnået ved brug af nedsænkning af undervandsvideo kamera og ved at gennemføre årlige dykkerundersøgelser i udvalgte punkter. Revet har en stor geografisk udbredelse, hvor mere stenede partier afløses af mere sandede. Tætte stenforekomster er registreret ned til 23 meters dybde, som er den dybeste station, der er undersøgt.Revets top og de to dybeste stationer har en meget veludviklet algevegetation. I de mellemliggende dybder er der to undersøgte stationer som er bemærkelsesværdige vegetationsløse, trods tilstedeværelse af gode stenforekomster. En mulig forklaring på den manglende algevegetation kan være hyppig overfiskning af slæbende redskaber. På de to dybeste undersøgte stationer findes en veludviklet forekomst af blødkorallen dødningehånd, Alcyonidium digitatum og også hestemuslinger, Modiolua modiolus er almindelige.

4.2 Quality and importance

Området indgår i det nationale overvågningsprogram for marin bundvegetation. Området er væsentlig for den sydøstlige del af Kattegat og er desuden karakteriseret ved stor vertikal udstrækning. Området rummer den østligste forekomst af boblerev i danske farvande. Kendskab til revet er opnået ved brug af nedsænkning af undervandsvideo kamera og ved at gennemføre årlige dykkerundersøgelser i udvalgte punkter. Revet har en stor geografisk udbredelse, hvor mere stenede partier afløses af mere sandede. Tætte stenforekomster er registreret ned til 23 meters dybde, som er den dybeste station, der er undersøgt. Revets top og de to dybeste stationer har en meget veludviklet algevegetation. I de mellemliggende dybder er der to undersøgte stationer som er bemærkelsesværdige vegetationsløse, trods tilstedeværelse af gode stenforekomster. En mulig forklaring på den manglende algevegetation kan være hyppig overfiskning af slæbende redskaber. På de to dybeste undersøgte stationer findes en veludviklet forekomst af blødkorallen dødningehånd, Alcyonidium digitatum og også hestemuslinger, Modiolua modiolus er almindelige. Stenrevene i Danmark forekommer disjunkt og er ofte af ringe udstrækning, men er meget frodige og spiller en vigtig og mangesidet økologisk rolle. I international sammenhæng er de danske stenrev unikke; som følge af den relativt lave salinitet i Kattegat findes der på stenrevene her en særegen flora og fauna. Skov- og Naturstyrelsen overvåger stenrevets vegetation i forbindelse med vandmiljøplanen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC169
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY