Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00VA255

1.3 Site name

Hatter Barn

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

633.0000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1170  info      500  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hatter Barn fremstår som et højtliggende område midt i Samsø Bælt og afgrænses skarpt mod nord og vest af Storebælt Renden, hvor vanddybden fra flere lavvandede toppe på 5 meter's vanddybde falder stejlt til ca. 40 m ved områdets nordvestgrænse. En langstrakt ryg med vanddybder på 4 meter til 6 meter karakteriserer den centrale og sydlige del af området. De lavvandede områder samt de centrale partier er domineret af et mere eller mindre sammenhængende stendække med mange store sten (>60 cm) specielt på toppene. Bundfloraen er domineret af en tæt og artsrig rødalgevegetation.

4.2 Quality and importance

Revområdet er med sin specifikke flora og fauna af stor værdi for den biologiske mangfoldighed. Det stenrige rev rejser sig markant fra den omliggende havbund. Revet indeholder en tæt og artsrig rødalgevegetation og tætte forekomster af brunalgen Fingertang, Laminaria digitata. De forskellige revområder i de danske farvande bidrager hver især til den biologiske mangfoldighed p.g.a. forskellige abiotiske forhold, især den faldende saltholdighed ned gennem de indre danske farvande.På revet findes en overvågningsstation for bundfauna. Stationen indgår som en del af det danske program "Vandmiljøhandlingsplan".

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC174
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY