Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK00VA347

1.3 Site name

Sydlige Nordsø

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:2009-08
Date site confirmed as SCI:2011-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

246296.0000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     12000  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA200Alca torda    2000  Individ         
BA200Alca torda    2000  Individ         
BA203Alle alle          DD       
BA203Alle alle          DD       
BA175Catharacta skua          DD       
BA175Catharacta skua          DD       
BA002Gavia arctica    1000  10000  Individ   
BA001Gavia stellata    1000  10000  Individ   
M1364Halichoerus grypus          DD 
BA177Larus minutus    2200  2200  Individ   
BA065Melanitta nigra    75  Individ         
BA016Morus bassanus    100  Individ         
M1365Phoca vitulina          DD 
M1351Phocoena phocoena          DD 
BA063Somateria mollissima          DD       
BA063Somateria mollissima          DD       
BA199Uria aalge    2000  Individ         
BA199Uria aalge    2000  Individ         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sydlige Nordsø området er et vigtigt offshore område for marsvin, gråsæl og spættet sæl i den sydlige del af Nordsøen. Udbredelsen af en række offshore fuglearter, som fouragerer på fødeemner i vandfasen er blandt andet styret af hydrografiske forhold, herunder især eksisterende fronter med optimale føderessourcer. Karakteristisk for dette havområde er, at tilførslen af ferskvand primært fra Rhinen og Elben bevirker, at der i en vis afstand fra kysten dannes en salinitets/halin front, fra overflade til bund, mellem kystnært brakvand og højsalint Nordsøvand. Denne front varierer i intensitet, men grænsen mod egentligt Nordsøvand, over ca. 34 promille, ligger nogenlunde fast, som regel øst for 7.5°Ø. Der er ikke registreret en tilsvarende termisk front i området.Det afgrænsede fuglebeskyttelsesområde er af væsentlig betydning som fouragerings- og overvintringsplads for Rød- og Sortstrubet Lom og Dværgmåge. Herudover forekommer i området uvæsentlige bestande af andre arter, bl.a. Alk og Lomvie, der karakteristisk fouragerer på de dybere vande.

4.2 Quality and importance

Området er et vigtigt offshore område for marsvin, gråsæl og spættet sæl i den sydlige del af Nordsøen. Området er væsentligt som levested for Rød- og Sortstrubet Lom og Dværgmåge, der er på fuglebeskyttelsesdirektivets liste I, jf. fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 1.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC255
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY