Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010103

1.3 Site name

Kämbla

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1998. a määrus nr 266 Tammiku (kehtetu) ja Kämbla looduskaitsealade (kehtetu alates 16.07.2016) kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.012400
Latitude:59.217700

2.2 Area [ha]

164.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6450  info      13  0.00 
7160  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     46  0.00 
9080  info  X     95  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    20  30   
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    1000       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex davalliana                     
Dactylorhiza baltica                     
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza incarnata                     
Dactylorhiza russowii                     
Daphne mezereum                     
Epipactis palustris                     
Festuca altissima                     
Listera ovata                     
Platanthera bifolia                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N076.99
N092.00
N151.00
N164.00
N1756.05
N1929.96

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Kämbla loodusala asub Harjumaal ning ala pindala on natuke üle 160 ha. Suurema osa loodusala pindalast hõlmavad väga hea esinduslikkuse ning väga kõrge looduskaitselise väärtusega metsakooslused - pindala poolest võrdselt leidub nii soostuvaid ja soo-lehtmetsasid kui vanasid loodusmetsasid. Loodusala piirneb põhjas Pirita jõega, mis on kõige olulisem lineaarne rohevõrgustiku element selles piirkonnas. Loodusalaga piirnevas osas voolab Pirita jõgi looduslikus sängis, on käänuline ja kõrgete kallastega. Jõeäärsel alal leidub lamminiitusid (6450). Üht metsa läbivaist allikaojadest kutsutakse Orava sooneks, mistõttu võib arvata, et kohalikud on lendorava olemasolust Kämbla alal teadlikud juba ammu. Paiguti ehtsa ürgmetsaga loodusala torkab silma rähni- ja röövlinnurohkusega. Kokku on kaitsealal registreeritud 12 Eestis kaitstavat linnuliiki, kellest kaheksa on linnudirektiivi I lisa liigid.

4.2 Quality and importance

Kämbla loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Suurema osa loodusala pindalast hõlmavad väga hea esinduslikkuse ning väga kõrge looduskaitselise väärtusega metsakooslused - pindala poolest võrdselt leidub nii soostuvaid ja soo-lehtmetsasid kui vanasid loodusmetsasid. Mitmekesine metsa- ja soomaastik on heaks elupaigaks harilikule lendoravale (Pteromys volans*), kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikale (Saussurea alpina ssp. esthonica).Kämbla looduskaitsealaKämbla looduskaitseala asub Harjumaal Kose vallas. Kaitseala loodi 1991. aastal Oti botaanilis-zooloogilise kaitsealana. Kämbla looduskaitseala nime sai kaitseala 1998. aastal. Kaitseala eesmärgiks on kaitsta sealseid haruldaste loomade, nagu I kategooriasse kuuluva lendorav elupaiku ja kaitstavate taimeliikide: kaunis kuldking, eesti soojumikas ja mitmete käpaliste kasvukohti. Kaitseala metsi läbivad mitmed lubjarikaste allikatega soonikud. Kaitseala pindala on 164,7 ha.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal74.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum74.9

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Eesti Loodus 1994/4. Tammiku ja Kämbla looduskaitseala. Õigusaktid: Kämbla LKA (VV 26.11.1998. a määrus nr 266, muudetud 13.07.2005. a määrusega nr 174).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Kämbla looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kämbla looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2016.06.30 Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2016. a määrus nr 67 "Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kämbla looduskaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/1227873098

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY