Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010120

1.3 Site name

Pirita

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 312 Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.873400
Latitude:59.465300

2.2 Area [ha]

691.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2180  info      76  0.00 
3260  info      35  0.00 
6270  info  X     46  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      0.2  0.00 
6510  info      24  0.00 
6530  info  X     12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
F1099Lampetra fluviatilis         
M1355Lutra lutra     
M1318Myotis dasycneme     
F1106Salmo salar         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Botrychium multifidum                     
Dactylorhiza maculata                     
Goodyera repens                     
Pyrus pyraster                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.97
N071.99
N0916.90
N153.98
N1734.37
N1925.85
N2310.94

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Tallinnas asuv Pirita loodusala hõlmab Pirita jõge ja jõe looduslikku sängi. Pirita jõgi laskub loodusala piires Harju lavamaalt Põhja-Eesti rannikumadalikule. Lavamaa ja rannikumadaliku piiri on võimalik paigutada Iru linnamäe kärestike kohale või siis nendest veelgi ülesvoolu, kus org muutub kitsamaks ja oru ümbrus lavamaale tüüpiliseks. Tallinna geomorfoloogilises liigestuses nimetatakse loodusala ülemjooksu Lagedi-Iru denudatsiooninõoks. Maakatte alusel domineerib loodusalal mets (u. 57% üldpindalast), järgnevad niidud (26%) ja jõgi (5%). Pirita loodusalal on fikseeritud 797 taksonit erinevaid taimi, millest rohkelt ka kaitsealuseid liike.

4.2 Quality and importance

Pirita loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530). Metsastunud luidete looduskaitseline seisund ja esinduslikkus on arvestatav. Poollooduslike koosluste seisund on varieeruv. Mitmekesine erinevate elupaigatüüpidega ala on elupaigaks tiigilendlasele (Myotis dasycneme), saarmale (Lutra lutra), paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus), harilikule hingile (Cobitis taenia), harilikule võltale (Cottus gobio), jõesilmule (Lampetra fluviatilis) ja lõhele (Salmo salar).Iru jõekiviMõõtmed: 6,0x3,6x2,7m, ü=17,6m (Eesti ürglooduse raamat III osa Tallinn, lk 120; Tallinn 1991) Asukoht:Pirita jões Iru linnamäe taga, maastikukaitsealal (Lasnamäe) Kaitsealla võetud: 22.05.92 Iseloomustus: Järskude külgede ja katusetaolise laega kõva, hea säiluvusega gneissgraniitrahnHarilik pärnMõõtmed: Heas seisus. Ü= 670 cm (1,3), H= 23 m. (1986 a. Tallinna Botaanikaaia andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Kose tee 57. Kat tunnus 78402:208:6981Lükati rahnRabakivirahn Mõõtmed: 7,1x4,7x2,7m ü=18,1m (Eesti ürglooduse raamat III osa Tallinn, lka 198; Tallinn 1991) Asukoht:Pirita maastikukaitsealal Lükati sillast 0,6 km ülesvoolu Kaitsealla võetud: 22.05.92Pirita jõeoru maastikukaitsealaPirita jõeoru maastikukaitseala asub Tallinna linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Kaitse all 1957. a-st. Kaitseala eesmärgiks on Pirita jõeoru, sealsete terrasside, paljandite ja taimekoosluste kaitse ning tutvustamine. Ala omab ka olulist puhkemajanduslikku tähtsust. Kaitsealale jääb Tallinna Botaanikaaed ja Iru linnamägi (ilmselt muinsusobjekt). Kaitseala ilmestavad luited ning Pirita jõe ürgoru terrassid, millel kasvavad 150-200 aastased männikud, jõe kaldaile jäävad liigirikkad lehtpuupuistud. Alal kasvab mitmeid kaitstavaid taimi nagu näiteks roosa merikann, aas-karukell, roomav öövilge, laialehine neiuvaip. Kaitseala pindala on 707,1 ha. Pirita jõeoru maastikukaitseala on moodustatud maastikulise keeluala Pirita jõe alamjooksu org baasil. Nimetatud keeluala moodustati ENSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s», selle piire on muudetud ja kaitsekord kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määrusega nr 57 «Parika looduskaitseala ning Kolga lahe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine».

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal84.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum84.7

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Künnapuu, S. 1957. Pirita jöe alamjooksu oru genees. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1957. Tallinn, lk 74-87; Varep, E. 1960. Pirita jõe org. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 49-52. Õigusaktid: Pirita jõeoru MKA; Pirita jõe HA (VV 15.12.2005. a määrus nr 312; VV 16.06.2005. a määrus nr 144).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE170.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Harilik pärn+0.00
EE18Lükati rahn+0.00
EE18Iru jõekivi+0.00
EE14Pirita jõeoru maastikukaitseala*100.00
EE17Pirita jõe hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Harilik pärn+0.00
Lükati rahn+0.00
Iru jõekivi+0.00
Pirita jõeoru maastikukaitseala*100.00
Pirita jõe hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.12.15 Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-1822056801

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.2 Uuring, 1.4 Tulemusseire, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY