Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010122

1.3 Site name

Laulasmaa

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määrus nr 158 Laulasmaa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.245600
Latitude:59.387000

2.2 Area [ha]

130.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info  X     0.00 
1640  info      10  0.00 
2110  info      0.00 
2120  info      0.00 
2180  info      90  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
9180  info  X     0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1014Vertigo angustior             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Asplenium ruta-muraria                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0411.94
N060.99
N1775.13
N1911.94

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Laulasmaa loodusala asub Harjumaal ning ala pindala on ca 130 ha. Suuremad geomorfoloogilised üksused, mis loodusalale ulatuvad on (läänest itta): Lahepere klindilaht, Laulasmaa klindipoolsaar, Keila-Joa klindilaht. Loodusala maastikuline mitmekesisus seisneb lisaks klindi põhjustatud suurjaotusele ka luidetega seotud vaheldusrikkas pinnamoes (mikroreljeefis). Laheperes küündivad luiteharjad 17 meetrini merepinnast. Meremõisas on tähelepanu väärivad klindi jalamil kujunenud uurded ja kanjonilaadsed orukesed, mida süvendavad klindi jalamilt väljakiilduvad allikad. Laulasmaa piirkonna metsas valdavad 2/3 ulatuses männi enamusega puistud, kasvukohatüüpidest on levinumad sambliku-, kanarbiku- ja pohla- kasvukohatüübid.

4.2 Quality and importance

Laulasmaa loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), metsastunud luited (2180), lubjakivipaljandid (8210) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). Loodusalal esinevate elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund varieerub arvestatavast kuni väga heani. Peamisteks probleemideks on inimmõju ja tallamine. Mitmekesine maastik on heaks elupaigaks vasakkeermesele pisiteole (Vertigo angustior).

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum97.3

4.5 Documentation

Õigusaktid: Laulasmaa MKA (VV 07.07.2005. a määrus nr 158).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Laulasmaa maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Laulasmaa maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.07.07 Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määrus nr 158 Laulasmaa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.2 Uuring, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.8 Muu taristu rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY