Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010123

1.3 Site name

Türisalu

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-03
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määrus nr 159 Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.293700
Latitude:59.404200

2.2 Area [ha]

165.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1230  info      0.3  0.00 
1640  info      0.00 
2110  info      0.00 
2180  info      116  0.00 
3260  info      0.00 
6280  info  X     0.00 
8210  info      0.01  0.00 
8220  info      0.1  0.00 
9180  info  X     0.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
F1099Lampetra fluviatilis         
I1037Ophiogomphus cecilia         
F1106Salmo salar         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cotoneaster niger                     
Dianthus superbus                     
Potentilla fruticosa                     
Pulsatilla pratensis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N045.97
N063.98
N081.99
N092.98
N150.99
N1750.27
N1931.83
N231.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Türisalu loodusala asub Harjumaal ning ala pindala on ca 165 ha. Türisalu loodusala asub Põhja-Eesti rannikumadaliku ja Põhja-Eesti platoo piirialal, mille sisene maastikuline liigestatus on tingitud eelkõige ala geoloogilisest ehitusest. Loodusala võtab enda alla kitsa riba loodesse eenduvast Türisalu klindipoolsaarest, mida põhjast ääristab ligi 30 m kõrgune Pakri tüüpi astang. Türisalu panga ülaosa koosneb Ordoviitsiumi terrigeensetest ja karbonaatsetest kivimitest, mille all lasuvad Kambriumi liivakivid. Siin asub ka Pakerordi lademe Türisalu kihistu (diktüoneemakilda lasund) tüüppaljand. Loodusala läbib Türisalu oja, millel esineb kolme Kambriumi liivakivi astanguga Türisalu joastik. Ala lääneosas, mis jääb juba Keila klindilahte, esineb luiteline pinnamood. Rannatüüpidest kohtab siin liiva-, moreen- ja pankranda. Loodusala elurikkus on küllaltki suur. Siin kasvab mitmeid haruldasi taimeliike, nagu must tuhkpuu (Cotoneaster melanocarpus), aasnelk (Dianthus superbus) jt. ning Eestis vähelevinud taimekooslusi (pangamets, põõsasmarana lood).

4.2 Quality and importance

Türisalu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid – *6280), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). Väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga on pankrannad, pangametsad ja jõed ning ojad. Teised elupaigad on hea või arvestatava esinduslikkusega. Väärtuslikud vee-elupaigad on loovad head elutingimused paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus), rohe-vesihobule (Ophiogomphus cecilia), harilikule hingile (Cobitis taenia), jõesilmule (Lampetra fluviatilis), lõhele (Salmo salar) ja harilikule võldasele (Cottus gobio).Keila-Joa mõisa parkAsukoht: Keila jõe kallastel Tallinn-Klooga mnt. ääres Kaitse alla võetud 5. juuni 1959.Türisalu maastikukaitsealaTürisalu maastikukaitseala asub Harjumaal Harku ning Keila vallas. Kaitseala on loodud 1991. aastal kuni 31 m kõrguse Türisalu panga ning sealsete unikaalsete põõsasmarana loo-alade ning kaitsealuste liikide (must tuhkpuu, aasnelk, eesti soojumikas) kaitseks. Astangu alumises osas paljandub kambriumi liivakivi, ülemine osa koosneb ordoviitsiumi karbonaatsetest ja terrigeensetest kivimitest. Kaitseala pindala on 97,2 ha. Turism: 2 ettevalmistatud puhkekohta

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal90.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum90.9

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Heinsalu, Ü. 1983. Allikalubi Türisalu pangal. Eesti Loodus 1, lk 47-48; Napp, T. 2001. Kaitsealad Türisalus ja Väänas. Eesti Loodus 2-3, lk 106-107; Varep, E. 1960. Keila juga. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 151-152. Õigusaktid: Türisalu MKA; Keila-Joa mõisa park (VV 07.07.2005. a määrus nr 159; VV 22.06.2006. a määrus nr 148).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Keila juga+0.00
EE14Keila-Joa mõisa park*41.00
EE14Türisalu maastikukaitseala*59.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Keila juga+0.00
Keila-Joa mõisa park*41.00
Türisalu maastikukaitseala*59.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri 2005.07.07 Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määrus nr 159 Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Türisalu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/-402691136

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.4 Tulemusseire, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.3 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade likvideerimine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY