Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010126

1.3 Site name

Prangli

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.004200
Latitude:59.623300

2.2 Area [ha]

1318.8000

2.3 Marine area [%]

68.1300

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (31.87 %) Marine Baltic Sea (68.13 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info  X     0.00 
1170  info      490  0.00 
1210  info      0.00 
1620  info      0.00 
1630  info  X     108  0.00 
1640  info      12  0.00 
2110  info      0.00 
2120  info      0.00 
2130  info  X     0.00 
2140  info  X     0.00 
2180  info      56  0.00 
2320  info      37  0.00 
5130  info      59  0.00 
7230  info      12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Armeria maritima subsp. elongata                     
Jovibarba sobolifera                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0168.18
N046.96
N071.99
N082.98
N0910.94
N162.98
N173.98
N191.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Prangli loodusala hõlmab Prangli ja Aksi Saart Soome lahe Eesti põhjaosas. Ala pindala on ca 1300 ha. Prangli saar kuulub Eesti maastikulise tsoneeringu järgi Põhja-Eesti rannikumadaliku juurde. Saare läänerannikul asub arvukalt neemi ja lõukaid ning rannikumeres karisid ja saarekesi. Saar jaguneb kaheks: madalama rannaga lääne- ja luidetega idaosaks. Neid kahte saare osa eraldavad teineteisest saare keskosa läbivad vanad rannamoodustised. Rohkesti leidub Pranglil rändrahne. Rannatüüpidest esineb Prangli läänerannal kivine taimkatteta moreenrand vaheldumisi kamardunud moreenrannaga. Liivaranda esineb Prangli saare lõunaosas Mustakoopa järvedest kuni Liivsääreni, kirdes ja ka idas. Taimkattelt on Prangli Põhja-Eesti saarte hulgas üks omapärasemaid. Saar on lääne- ja ida-(põhja-) poolse levilaga taimeliikide kohtumispunkt. Metsadest valitsevad palu-, nõmme- ja soovikumetsad, esindatud on ka soometsad (rohusoo-, kõdusoo- ja samblasoometsad). Saare põhjaosas domineerivad kuivad nõmmerohumaad ning lääneosas päris- ja soostunud rannarohumaad. Siin leidub haruldane taimekooslus - kukemarjanõmm, kus koos hariliku kukemarjaga kasvab haruldane põhja-kukemari. Loodusalale jääb ka Aksi ehk Väike-Prangli saar pindalaga ca 0,5 km2. Saare loodus on mitmekesine: siin on liivikuid, klibuvalle, kadastikke, liigirikkaid rohumaid, jäänukjärvi. Haruldasematest liikidest on alal registreeritud merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja põhja-raunjalg (Asplenium septentrionale)

4.2 Quality and importance

Prangli loodusala kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), kadastikud (5130) ning liigirikkad madalsood (7230). Saart katab kõrge väärtusega elupaikade kompleks. Haruldase elupaigatüübi kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga looduskaitseline seisund ja esinduslikkus on hea. Kuigi kooslus on saarel laialt levinud, leidub väga hea esinduslikkusega elupaika vaid paiguti. Rannaniitude esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on samuti hea.Prangli maastikukaitsealaPrangli maastikukaitseala asub Harjumaal Viimsi vallas. 1960. a-l võeti kaitse alla kaitsemets Prangli saarel, 1999. a-l võeti Aksi saar Kolga lahe MKA koosseisu. Oma praegustes piirides on Prangli MKA 2000. a-st. Prangli kaguotsa ilmestavad liivaluited. Aksi saarel on kivilabürint (arheoloogiamälestis) Kaitseala pindala on 134,9 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal38.6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum38.6

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kalmeti, U. 1973. Aegna ja Prangli saare torikulised. Eesti looduseuurijate päev, ELUS X. Ettekannete teesid. Tartu, lk 65-68; Pirrus, E. 1999. Tohune saar Prangli. Eesti Loodus 5, lk 198-200; Ploompuu, T. 1995. Harjumaa klindieelsete saarte soontaimed. ELUS Aastaraamat 76 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 17-49; Varep, E. 1970. Prangli - kalurite saar. Eesti Loodus 5, 346-349. Õigusaktid: Prangli MKA; Prangli HA (VV 30.12.1999. a määrus nr 441; VV 16.06.2005. a määrus nr 144).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1410.00
EE1785.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Prangli maastikukaitseala*10.00
EE17Prangli hoiuala+85.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Prangli maastikukaitseala*10.00
Prangli hoiuala+85.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 1999.12.30 VV 30. detsembri 1999. a määrus nr 441 Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Prangli hoiuala ja Prangli maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-400807819

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.2 Uuring 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.2 Tähistamine 4.1 Tegevuskava 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.5 Teabepäevade korraldamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY