Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010142

1.3 Site name

Muraste

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määrus nr 220 Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.439200
Latitude:59.466400

2.2 Area [ha]

141.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2130  info  X     0.00 
8210  info      0.00 
9010  info  X     46  0.00 
9080  info  X     42  0.00 
9180  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N043.97
N164.97
N1772.18
N1918.88

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Muraste loodusala asub Harjumaal ning ala pindala on ca 140 ha. Loodusala on valdavalt metsamaa, mis on maastikuliselt ja bioloogiliselt mitmekesine. Ala idapoolses osas on levinud peamiselt liigniisketes oludes välja kujunenud 50-60 aasta vanused lehtmetsad, kus peamised puuliigid on sanglepp, kask ja vähemal määral ka saar. Loodusala lääne pool paiknevad metsad on nii kasvukohatüübilt, liigiliselt kui ka vanuseliselt mitmekesisemad – vaheldumisi paiknevad nii okaspuu enamusega metsad kui ka nende vahelistel niiskematel aladel välja kujunenud sanglepa ning kase enamusega metsad. Okaspuudest on enamlevinud mänd, kuid leidub ka alasid, kus enamuspuuliigiks on kuusk.

4.2 Quality and importance

Muraste loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). Loodusalale jäävad metsaelupaigad on väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Hallid luited ja lubjakivipaljandid arvestatava esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.3

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Muraste LKA (VV 18.08.2005. a määrus nr 220).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Muraste looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Muraste looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.08.18 Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määrus nr 220 Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Muraste looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/1938768604

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.4 Tulemusseire, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY