Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0010171

1.3 Site name

Kolga lahe

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-06
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 144 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas nr. Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.292100
Latitude:59.561300

2.2 Area [ha]

2449.1000

2.3 Marine area [%]

89.2700

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (10.73 %) Marine Baltic Sea (89.27 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      429  0.00 
1150  info  X     0.00 
1170  info      0.1  0.00 
1210  info      0.00 
1620  info      17  0.00 
1630  info  X     38  0.00 
1640  info      0.00 
2120  info      0.00 
2140  info  X     30  0.00 
2180  info      79  0.00 
3160  info      0.4  0.00 
5130  info      11  0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA200Alca torda     
BA053Anas platyrhynchos    22  22   
BA051Anas strepera    140  140   
BA061Aythya fuligula    46  46   
BA036Cygnus olor    32  32   
M1364Halichoerus grypus    10   
BA183Larus fuscus     
BA066Melanitta fusca    78  78   
BA070Mergus merganser    28  28   
BA069Mergus serrator    32  32   
BA017Phalacrocorax carbo    266  266   
BA063Somateria mollissima    1650  1650   
BA063Somateria mollissima    1400  1400   
BA195Sterna albifrons    20  25   
BA194Sterna paradisaea    430  430   
BA162Tringa totanus    30  40   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex mackenziei                     
Goodyera repens                     
Platanthera bifolia                     
Potamogeton pusillus                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0189.06
N040.99
N050.99
N093.98
N173.98
N190.99

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Kolga lahe loodusala (kattub tervikuna Kolga lahe linnualaga) asub Harjumaal ning ala pindala on ca 2400 ha. Kolga lahe loodusala hõlmab väikesaari ja neid ümbritsevat rannikumerd Kaberneeme lahe ja Kolga lahe kontaktalal. Loodusala koosneb neljast lahustükist, kus kaitstavaid väikesaari on kokku 15, neist kuus suurusega alla 1 ha. Loodusalast maismaa osa hõlmab 263 ha ehk 14%. Loodusala eesmärgiks on Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulike maastike ja koosluste kaitse. Ala väärtuseks on suur elupaikade ja liikide mitmekesisus, mis moodustab ühtse terviku. Kolga lahe saarte geoloogiliseks eripäraks on nende paiknemine ulatuslikel veealustel kõrgendikel, mille vahel meri sügavneb kiiresti. Kõrgused merepõhjast kuni saarte kõrgemate osadeni ulatuvad Põhja-Eestis tähelepanu väärivalt ka üle 100 meetri. Rannatüüpidest valdavad Rammul kamardunud- ehk möllirand (kirdes), liivarand (lõunas) ja kruusa-veeristikurand (loodes), Koipsil ja Pedassaarel domineerib erineva astanguga liivarannad, vähemas ulatuses kruusa-veeristikurannad. Teistest saartest erineb rannatüüpide osas Rohusi, kus valdab moreenrand. Muutlikumad on tuultele (tormilainele) avatud liivaranna lõigud. Kolga lahe saartel on kokku registreeritud umbes 380 liiki soontaimi, liigirikkamad on loomulikult just maastikuliselt mitmekesisemad saared: Rammu – 255, Koipsi – 205, Rohusi – 173, Pedassaar – 160 liigiga.

4.2 Quality and importance

Kolga lahe loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230) ning vanad loodusmetsad (*9010). Kokku katavad elupaigatüübid (14, üldpindala 574,9 ha) kaitseala pindalast 30%, maismaa elupaigatüübid maismaast aga 74%. Esinduslikumad ja kõrgeima loodusväärtusena on registris Rammu saare rusked luited kukemarjaga (2140) ning väikesaared-laiud (1620).Malusi rändrahn; (Suur-Malusi saare rändrahn, Suur-Malusi rändrahn)Mõõtmed: 8,7x 7,6x 4,0m, üm 24,3m. (H. Viiding, 1986) 8,7x7,6x4 m, maapaelne maht 180m3. Hall graniit (Eesti Loodus 4/5 1939) Asukoht: Suur-Malusi saare läänerannikul.* Lõuna-Malusi saarelKolga lahe maastikukaitsealaKolga lahe maastikukaitseala asub Harjumaal Kuusalu ja Jõelähtme vallas. Kaitseala on loodud 1991. aastal Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulike maastike ja koosluste kaitseks. Kaitseala koosseisu kuulub 15 saart ja laidu. Suurimad neist: Pedassaar ja Rammu (ligi 100 ha), järgnevad Koipsi (34,0 ha), Umblu (1,6 ha), Allu (1,6 ha). Kaitseala kogupindala 1932,6 ha, millest maismaale jääb vaid 259 ha. Kaitstav loomaliik: Halichoerus grypus. (Keskkonnaekspertiis, 1997)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal64.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum64.7

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Aua, J. 1991. Linnustik Kolga lahe saartel: hetkeseis ja tendentsid Kolga lahe saarte looduslik seisund. Käsikiri. Ökoloogia Instituut, lk 102-146; Aua, J. 1993. Kodu 7000 linnupaarile. Eesti Loodus 4, lk 141; Autorite kollektiiv. 1993. Sellised nad siis ongi. Eesti Loodus 4, lk 142-146; Kannukene, L. 1993. Ligi viiendik Eesti sammaldest. Eesti Loodus 4, lk 139; Kask, J. 1993. Pilk geoloogilisse minevikku. Eesti Loodus 4, lk 136-137; Kerna, J. 1993. Kõinastu laiu ning Koipse ja Rammu saare võrdlev maastikuline iseloomustus. Lõputöö. TÜ GI; Kesamaa, A. 1969. Malusi suurem maa, Malusi vähem maa ja mis nende vahel. Eesti Loodus 6, lk 376-377; Kesamaa, A. 1978. Linnud Kolga ja Kaberneeme lahe saartel. Eesti Loodus 6, lk 386-388; Lepland, A. 1995. Kolga lahe saarte randade geoloogia ELUS Aastaraamat 76.kd.TA kirjastus. Tallinn, lk 109-136; Nilson, E., Piin, T. 1993. Kuni 300 samblikuliiki. Eesti Loodus 4, 140; Ploompuu, T. 1993. Kauge Põhjala hõng. Eesti Loodus 4, lk 138; Rammul, Ü. 1993. Mõnda neljajalgseist. Eesti Loodus 4, lk 141; Ratas, U. 1993. Miks on saarte mullad viirulised. Eesti Loodus 4, lk 137; Ratas, U., Truus, L. 1993. Kolga lahe saared. Eesti Loodus 4, lk 135-136; Rebassoo, H. 1977. Põhja-Eesti meresaarte taimkatte muutustest ajavahemikus 1931-1973. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/1976. Valgus. Tallinn, lk 124-139; Andmed saadud ka: Mägi, E., ZBI, EOÜ. Õigusaktid: Kolga lahe MKA; Kolga lahe HA (VV 10.02.1999. a määrus nr 57, muudetud 15.12.2005. a määrusega nr 312; VV 16.06.2005. a määrus nr 144).Kasutatud kirjandus: Aua, J. 1991. Linnustik Kolga lahe saartel: hetkeseis ja tendentsid Kolga lahe saarte looduslik seisund. Käsikiri. Ökoloogia Instituut, lk 102-146; Aua, J. 1993. Kodu 7000 linnupaarile. Eesti Loodus 4, lk 141; Autorite kollektiiv. 1993. Sellised nad siis ongi. Eesti Loodus 4, lk 142-146; Kannukene, L. 1993. Ligi viiendik Eesti sammaldest. Eesti Loodus 4, lk 139; Kask, J. 1993. Pilk geoloogilisse minevikku. Eesti Loodus 4, lk 136-137; Kerna, J. 1993. Kõinastu laiu ning Koipse ja Rammu saare võrdlev maastikuline iseloomustus. Lõputöö. TÜ GI; Kesamaa, A. 1969. Malusi suurem maa, Malusi vähem maa ja mis nende vahel. Eesti Loodus 6, lk 376-377; Kesamaa, A. 1978. Linnud Kolga ja Kaberneeme lahe saartel. Eesti Loodus 6, lk 386-388; Lepland, A. 1995. Kolga lahe saarte randade geoloogia ELUS Aastaraamat 76.kd.TA kirjastus. Tallinn, lk 109-136; Nilson, E., Piin, T. 1993. Kuni 300 samblikuliiki. Eesti Loodus 4, 140; Ploompuu, T. 1993. Kauge Põhjala hõng. Eesti Loodus 4, lk 138; Rammul, Ü. 1993. Mõnda neljajalgseist. Eesti Loodus 4, lk 141; Ratas, U. 1993. Miks on saarte mullad viirulised. Eesti Loodus 4, lk 137; Ratas, U., Truus, L. 1993. Kolga lahe saared. Eesti Loodus 4, lk 135-136; Rebassoo, H. 1977. Põhja-Eesti meresaarte taimkatte muutustest ajavahemikus 1931-1973. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/1976. Valgus. Tallinn, lk 124-139; Andmed saadud ka: Mägi, E., ZBI, EOÜ. Õigusaktid: Kolga lahe MKA; Kolga lahe HA (VV 10.02.1999. a määrus nr 57, muudetud 15.12.2005. a määrusega nr 312; VV 16.06.2005. a määrus nr 144).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1479.00
EE1721.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Malusi rändrahn; (Suur-Malusi saare rändrahn, Suur-Malusi rändrahn)+0.00
EE17Kolga lahe hoiuala+21.00
EE14Kolga lahe maastikukaitseala+79.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Malusi rändrahn; (Suur-Malusi saare rändrahn, Suur-Malusi rändrahn)+0.00
Kolga lahe hoiuala+21.00
Kolga lahe maastikukaitseala+79.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2015.11.12 Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määrus nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kolga lahe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/1832039601

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.5 Andmete kogumine, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.8 Muu taristu rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY