Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0020205

1.3 Site name

Ohepalu

1.4 First Compilation date

2003-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2014-03
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määrus nr 34 Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.934500
Latitude:59.359200

2.2 Area [ha]

5934.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      165  0.00 
3260  info      0.00 
6210  info      52  0.00 
6270  info  X     62  0.00 
6510  info      0.00 
7110  info  X     1982  0.00 
7140  info      21  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      29  0.00 
9010  info  X     107  0.00 
9050  info      89  0.00 
9060  info      339  0.00 
9080  info  X     702  0.00 
91D0  info  X     285  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA067Bucephala clangula    20     
P1902Cypripedium calceolus         
BA127Grus grus    2500  2500   
I1037Ophiogomphus cecilia         
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    10000     
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
1352Canis lupus                   
1337Castor fiber                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                     
A240Dendrocopos minor                     
Dracocephalum ruyschiana                     
Eptesicus nilssonii                   
A340Lanius excubitor                     
1361Lynx lynx                   
1357Martes martes                   
Ophrys insectifera                     
Orchis militaris                     
1214Rana arvalis                   
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.16
N0742.20
N092.98
N150.99
N165.96
N1715.90
N1929.81

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ohepalu loodusala (kattub tervikuna Ohepalu linnualaga) asub Lääne-Virumaal ning ala pindala on ca 5900 ha. Kõlvikuliselt on loodusala 51,85% ulatuses mets, millest 2,1% noor mets. Veidi vähem leidub märgalasid, mille hulgas domineerib raba (36,2%, millest 14,6%-l kasvavad puud). Lagedatest aladest leidub rohumaid ja põlde. Veekogudest on esindatud järved, laukad, tiigid, muud seisuveekogud ja jõed. Ohepalu loodusala hõlmab Ohepalu ja Tuksmani sood ja Udriku raba. Siinsed sood kuuluvad Põhja-Eesti suurte soode valdkonda, metsad vahelduvad kinnikasvanud heina- ja karjamaadega. Sooderikka jääjärvetasandiku pinnamoe muudavad vaheldusrikkaks mandrijää servakuhjatised – oosiahelikud. Loodusala hõlmab Ohepalu-Viitna ja Tapa-Pikassaare oosistuid, viimane on ka loodusala teljeks. Domineerivad sega-lehtmetsad. Loodusalale jäävat Ohepalu Suurjärve on põhjalikult uuritud ja see on kõige iseloomulikum madalate huumustoiteliste järvede esindaja Eestis. Ohepalu looduskaitseala moodustab nn ökoloogilise koridori Kõrvemaa ja Lahemaa loodusmaastike vahel. Siin pesitsevad must-toonekurg, kaljukotkas, metsis, sookurg, kassikakk, kanakull jt. Ohepalu-Udriku soostik on sügisel tähtis rändeaegne peatuspaik sookurele. 67% ala territooriumist on kaetud kaitstavate elupaikadega. Kaitstavatest taimeliikidest kasvab alal kõdu-koralljuur, kaunis kuldking, täpiline sõrmkäpp, sile tondipea, väike käopõll, ainulehine soovalk, kärbesõis, palu-karukell, koldjas selaginell, eesti soojumikas jt.

4.2 Quality and importance

Ohepalu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Ohepalu loodusalal on kaitstavaid elupaigatüüpe inventeeritud 3943,9 hektaril, mis moodustab 66,5% loodusala kogupindalast. Väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga on loodusala rabad. Ülejäänud elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund varieerub hea ja arvestatava vahel. Mitmekesine looduskompleks on elupaigaks kaunis kuldkingale (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikale (Saussurea alpina ssp. esthonica). Loodusalale jääv Valgejõgi on heaks elupaigaks paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus) ja rohe-vesihobule (Ophiogomphus cecilia).Ohepalu looduskaitsealaKaitse-eesmärk: soode, metsade ja haruldaste liikide kaitse Harjumaale jääb 2534,1 ha; Lääne-Virumaale 3400,5 ha. Kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Rana arvalis. Pesitsev liik: Aquila chrysaetos, Strix uralensis. Läbirändaja: Grus grus. (K.Möller, 1998) Kaitsealused taimeliigid: Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza cruenta, Saussurea alpina subsp. esthonica, Epipactis palustris, Corallorhiza trifida, Neottia nidus-avis, Orchis militaris, Cypripedium calceolus, Gymnadenia conopsea. (Keskkonnaekspertiis, 1997) Asukoht: Harju maakonnas Kuusalu vallas ning Lääne-Virumaal Kadrina ja Tapa vallas.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA10i
LBi
LB02.04i
LC01.01.01i
LC01.01.01o
LD02.01i
LF02.03i
LF03.01i
LG01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
LD01.01i
LD01.02i
LG04.01i
LL07i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal89.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum89.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Ohepalu LKA; Litsemäe II metsise PEP (VV 03.06.1997. a määrus nr 109, muudetud 22.12.2005. a määrusega nr 321; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).Õigusaktid: Ohepalu LKA; Litsemäe II metsise PEP (VV 03.06.1997. a määrus nr 109, muudetud 22.12.2005. a määrusega nr 321; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Ohepalu looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ohepalu looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2014.03.07 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määrus nr 34 Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ohepalu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/126184052

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 1.5 Andmete kogumine, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.2.2 Tähiste likvideerimine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY