Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020301

1.3 Site name

Maidla-Iganõmme

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 125 Iganõmme maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.210300
Latitude:58.937900

2.2 Area [ha]

332.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7230  info      64  0.00 
8210  info      0.2  0.00 
9010  info  X     0.00 
9020  info  X     27  0.00 
9050  info      23  0.00 
9060  info      0.00 
9080  info  X     26  0.00 
91D0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus           
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica           
P1437Thesium ebracteatum           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Daphne mezereum                     
Epipactis palustris                     
Gymnadenia conopsea                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0719.90
N092.98
N1626.86
N172.98
N1947.27

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Maidla-Iganõmme loodusala asub Raplamaal ning selle pindala on ca 330 ha. Kõlvikuliselt on suuremas osas tegemist metsakooslustega, mis moodustavad 76% (252,1 ha) loodusala kogupindalast. Madalsooalasid on 51,6 ha, muid lagedaid alasid 21,8 ha ning rohumaid 4,6 ha. Kaitstavatest elupaikadest leidub loodusalal kõige enam liigirikkaid madalsoid, kus kasvab ohtralt III kaitsekategooriasse kuuluvat eesti soojumikat. Metsakooslustest on enim vanasid laialehiseid metsasid, rohunditerikkaid kuusikuid ning soostuvaid- ja soolehtmetsasid. Puisniidud on kaitsealuse püst-linalehiku kasvukohaks ning lubjakivipaljandid sobiv elupaik müür-raunjalale (Asplenium ruta-muraria). Iganõmme Pakamägi ehk Laukna paljand on loodusala peamine külastusobjekt. Tegemist on vana, Läänemere Joldia staadiumi aluspõhjalise rannaastanguga, kus paljandub umbes 3,5 m paksune siluri ladestu,

4.2 Quality and importance

Maidla-Iganõmme loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalal esinevate elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on varieeruv (arvestatavast kuni väga heani). Kõige esinduslikumad elupaigad on paljandid ja olulised orhideede kasvualad. Mitmekesine loodusmaastik on loob head kasvutingimused kaunis kuldkingale (Cypripedium calceolus), eesti soojumikale (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehikule (Thesium ebracteatum)Iganõmme maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 14. septembri 1960. a otsusega nr 85 «Looduskaitse laiendamisest Märjamaa rajoonis» kaitse alla võetud paljandi baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MBi
LBo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal60.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum60.8

4.5 Documentation

Õigusaktid: Iganõmme MKA; Maidla-Iganõmme HA (VV 29.05.2006. a määrus nr 125, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE142.00
EE1798.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Iganõmme maastikukaitseala+2.00
EE17Maidla-Iganõmme hoiuala+98.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Iganõmme maastikukaitseala+2.00
Maidla-Iganõmme hoiuala+98.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.05.29 Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 125 Iganõmme maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Iganõmme maastikukaitseala ja Maidla-Iganõmme hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/428764920

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY