Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020306

1.3 Site name

Konuvere

1.4 First Compilation date

2002-11

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2009-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr. Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määrus nr 18 "Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.359600
Latitude:58.780500

2.2 Area [ha]

479.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.06  0.00 
6210  info      28  0.00 
6270  info  X     18  0.00 
6450  info      0.00 
6510  info      28  0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     60  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     66  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio         
M1355Lutra lutra         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A031Ciconia ciconia               
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.98
N0721.89
N099.95
N158.95
N162.98
N1731.36
N1920.89

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Konuvere loodusala asub Raplamaal ning ala pindala on ca 440 ha. Loodusala koosneb mitmest lahustükist. Põhjapoolseid lahustükke läbib Vigala jõgi, mis on elupaigaks mitmetele kaitstavatele liikidele. Jõe kallastel esinevad lamminiidud (6450) ja mitmed teised poollooduslikud kooslused. Kaks alumist lahustükki on elupaigaks metsisele ja kaljukotkale. Alad katavad osaliselt Illaste sood, lisaks jäävad lahustükkidele siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ja vähesel määral ka vanu loodusmetsi (*9010).

4.2 Quality and importance

Konuvere loodusalal esinevad elupaigad on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaikade esinduslikkus on varieeruv - hea kuni arvestatav. Vigala jõgi on oluliseks elupaigaks mitmetele kaitsealustele liikidele nagu saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
MC01.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal65.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum65.5

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Konuvere HA; Araste metsise PEP; Illaste kaljukotka PEP (VV 03.04.2001. a määrus nr 133, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1675.00
EE1726.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Araste metsise püsielupaik+45.00
EE16Illaste kaljukotka püsielupaik+30.00
EE17Konuvere hoiuala+26.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Araste metsise püsielupaik+45.00
Illaste kaljukotka püsielupaik+30.00
Konuvere hoiuala+26.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2009.04.16 Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määrus nr 18 "Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY