Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020312

1.3 Site name

Linnuraba

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määrus nr 212 Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.595600
Latitude:59.064500

2.2 Area [ha]

3393.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.00 
6280  info  X     0.00 
6450  info      135  0.00 
6530  info  X     19  0.00 
7110  info  X     424  0.00 
7140  info      144  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      360  0.00 
9010  info  X     225  0.00 
9020  info  X     49  0.00 
9050  info      121  0.00 
9080  info  X     236  0.00 
91D0  info  X     833  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus         
P1393Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus         
M1355Lutra lutra         
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    1000     
P1437Thesium ebracteatum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A053Anas platyrhynchos               
Carex davalliana                     
Daphne mezereum                     
Epipactis palustris                     
A338Lanius collurio               
A182Larus canus               
A179Larus ridibundus               
A370Loxia pytyopsittacus                 
Myrica gale                     
A140Pluvialis apricaria               
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola               
A162Tringa totanus               
A142Vanellus vanellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0742.31
N164.97
N1731.83
N1920.89

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Linnuraba loodusala asub Raplamaal ning ala pindala on ca 3400 ha. Loodusala peamiseks väärtuseks on mitmekesiste kasvukohatüüpidega ulatuslik loodusmaastik, mis koondab endas arvukalt Natura 2000 võrgustiku elupaigatüüpe. Viimased katavad ligi 75% loodusalast. Valdavalt soo- ja metsakooslused pakuvad varjevõimalusi inimpelglikele lindudele, pärandkultuuri objektid kinnitavad ala tagasihoidlikku kasutamist ka minevikus. Inimtühjal ja raskesti ligipääsetaval loodusalal, mille tuumikuks on ulatuslik soomassiiv mitmekesiste sookooslustega ja neid ümbritsevate metsadega, ei ole olulisi ohutegureid. Varasem karjatamine Kasari jõe ülemjooksu luhaaladel on ammu lõppenud. Majandustegevuse taastamine luhtadel on väga keeruline. Loodusala läbib Kasari jõgi. Loodusalal esinevad kaitsealustest liikidest kaunis kuldking, eesti soojumikas, püst-linalehik, saarmas, kaljukotkas ja metsis.

4.2 Quality and importance

Linnuraba loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Kokku katavad Natura elupaigatüübid 76% loodusala pindalast. Kõrgeima loodusväärtusena (väga hea esinduslikkus) on registris lamminiidud (2 eraldist, kokku 137 ha), raba (1 eraldis 206 ha), mitmed liigirikkad madalsood (6 eraldist, 67 ha), vanad loodusmetsad (1 eraldis, 4 ha), vanad laialehised metsad (2 eraldist, 17 ha), rohunditerikkad kuusikud (1 eraldis, 38 ha), soostuvad- ja soolehtmetsad (1 eraldis, 128 ha) ning siirdesoo- ja rabametsad (1 eraldis, 740 ha). Üldse on kõrgeima loodusväärtusega hinnatud 1337 ha ja kõrge loodusväärtusega (A+B esinduslikkus) 2003 ha loodusala territooriumist, mis moodustab vastavalt 40% ja 59% kogu loodusalast. Esinduslike elupaikadega maastik on heaks elupaigaks kaitsealustele liikidele saarmas (Lutra lutra), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
LBi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal89.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum89.2

4.5 Documentation

Õigusaktid: Linnuraba LKA (VV 11.08.2005. a määrus nr 212).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Linnuraba looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Linnuraba looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.08.11 Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määrus nr 212 Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Linnuraba looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/236219051

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.5 Andmete kogumine, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY