Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020314

1.3 Site name

Salavalge-Tõrasoo

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 145 Tõrasoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.708100
Latitude:58.832200

2.2 Area [ha]

4535.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

3.60

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6270  info  X     24  0.00 
6280  info  X     0.00 
6410  info      25  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      17  0.00 
6510  info      11  0.00 
6530  info  X     11  0.00 
7110  info  X     47  0.00 
7120  info      20  0.00 
7140  info      24  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      967  0.00 
9010  info  X     251  0.00 
9020  info  X     50  0.00 
9050  info      70  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info  X     173  0.00 
91D0  info  X     241  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    1000       
P1437Thesium ebracteatum           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Epipactis palustris                     
Myrica gale                     
A220Strix uralensis                   
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0726.86
N091.99
N151.99
N161.99
N1740.31
N1926.86
N0726.86
N091.99
N151.99
N161.99
N1740.31
N1926.86

Total Habitat Cover

200

Other Site Characteristics

Salavalge-Tõrasoo loodusala asub Raplamaal ning laiub ca 4500 ha'l. Valdav osa maakattest moodustab metsamaa (64%) ja soo (22%). Vähetootlik metsamaa moodustab 9% ning muu maa (5%). Loodusala jääb tervikuna Kasari jõgikonda. Vigala jõkke (ja sealtkaudu Kasarisse) suubuvad loodusala kaks peamist veesoont: Karvoja ja Ahtama oja. Kohati on maapinnalähine paas piisavaks veepidemeks ajutistele järvikutele. Geoloogilise aluskorra moodustavad Siluri ladestu Adavere ja lõuna pool Jaani lademe merglid, domeriidid, lubjakivid. Aluskorra pealispinna reljeef on sarnane pinnamoega, mõlemad langevad aeglaselt edela suunas. Pinnakatte (moreen) paksus loodusala piirkonnas ei ulatu enamasti üle poole meetri, tegemist on osaga Lipa piirkonna ulatuslikust alvarite alast, millel leidub analooge lääne ja põhja suunal, ent mis puuduvad idas ja lõunas. Õhukese pinnakatte tõttu esineb kohati karsti (Väikese nõmme Loidemaa soon väljavooluga Kose rabast). Soodes, kuhu on ladestunud turvas, saab pinnakatte paksust lugeda meetritega (Kosesoos 3,2 m ja Tõrasoos 3 m). Sood on tekkinud nii kunagiste jääjärvede kinnikasvamise tagajärjel (seda kinnitab 0,2…0,3 m paksune järvemuda kiht Tõrasoo turba all), kui ka mineraalmaa soostumisel (Kosesoo). Loodusala esinduslikud metsaelupaigad on elupaigaks väike-konnkotkale (Aquila pomarina), must-toonekurele (Ciconia nigra) ja metsisele (Tetrao urogallus). Kaitsealustest taimeliikidest sobivad vanad loodusmetsad elupaigaks kaunis kuldkingale (Cypripedium calceolus).

4.2 Quality and importance

Salavalge-Tõrasoo loodusala kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Väga hea esinduslikkusega elupaiku leidub loodusalal vaid fragmentidena. Enamus elupaikadest on kas hea või arvestatava esinduslikkuse ja looduskaitselise väärtusega.Mailukse tammMõõtmed: Rahuldavas seisus, tüvi õõnes, lõhega, välgu jäljed. Läbimõõt ca. 19 m. Ü= 600 cm (1,3), H= 15 m. (mai 97, M. Aringo andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Vahakõnnu vk.kv.96 (1966) Vahakõnnu k. Mailukse taluVana-Nurtu hiietamm; (Tamm)Mõõtmed: Heas seisus. Ü= 475 cm (1,3), H= 18 m.Vanus ca 390 a A. Läänelaiu andmetel. (mai 97, Relve andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Rapla Mm. Velise mk. Vana-Nurtu, Kaelasele suunduvast maanteest vasakul metsa serval

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LG01.03i
LH01i
LH01o
MBi
LG01.03i
LH01i
LH01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
LF03.01i
LA03i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal162
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum162

4.5 Documentation

Õigusaktid: Tõrasoo LKA; Hundilundi HA; Paisumaa HA; Velise jõe HA; Ahekõnnu, Kohtru, Vana-Nurtu (Ellu), Nõlva metsise PEP (VV 16.06.2005. a määrus nr 145, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0573.00
EE1621.00
EE176.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Mailukse tamm+0.00
EE18Vana-Nurtu hiietamm; (Tamm)+0.00
EE16Ahekõnnu metsise püsielupaik+5.00
EE16Ellu metsise püsielupaik+11.00
EE17Hundilundi hoiuala+1.00
EE16Nõlva metsise püsielupaik+5.00
EE05Tõrasoo looduskaitseala+73.00
EE17Paisumaa hoiuala+5.00
EE17Velise jõe hoiuala+0.00
EE16Kose nõmm kroonliudiku püsielupaik*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Mailukse tamm+0.00
Vana-Nurtu hiietamm; (Tamm)+0.00
Ahekõnnu metsise püsielupaik+5.00
Ellu metsise püsielupaik+11.00
Hundilundi hoiuala+1.00
Nõlva metsise püsielupaik+5.00
Tõrasoo looduskaitseala+73.00
Paisumaa hoiuala+5.00
Velise jõe hoiuala+0.00
Kose nõmm kroonliudiku püsielupaik*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.04.17 Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 28 "Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.06.16 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 145 Tõrasoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Tõrasoo looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1021805288

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY