Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020317

1.3 Site name

Lümandu

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-02
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 36 Lümandu maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.571800
Latitude:59.171800

2.2 Area [ha]

106.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7160  info      0.00 
7210  info  X     14  0.00 
7220  info  X     0.00 
7230  info      10  0.00 
9010  info  X     0.00 
9050  info      18  0.00 
9080  info  X     10  0.00 
91D0  info  X     12  0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus         
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    500  500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex davalliana                     
Dactylorhiza incarnata                     
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                     
Daphne mezereum                     
Epipactis palustris                     
Gymnadenia conopsea                     
Listera ovata                     
Ophrys insectifera                     
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0719.89
N085.97
N092.98
N1617.90
N1715.91
N1935.36
N230.99

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Lümandu loodusala asub Rapla ja Harju maakondades. Ala pindala on ca 110 ha. Loodusala põhieesmärk on Vasalemma jõe lätte, seda ümbritseva poolloodusliku maastikukompleksi ning seal esinevate haruldaste ja ohustatud liikide, nagu näiteks eesti soojumika, hariliku käoraamatu, kahkjaspunase sõrmkäpa, soo-neiuvaiba ja suure käopõllu kaitse. Kõlvikuliselt on loodusala territoorium pea terves ulatuses soine metsamaa. Ala keskossa jääb Lümandu mõisa kompleks koos allikalise toitega tiigi ja mõisa ümbritsevate rohumaadega. Sellest nii põhja kui ka lõuna poole jäävad kunagised puisniidulaigud, millest osa on veel väga heas, osa aga suhteliselt metsastunud seisus.

4.2 Quality and importance

Lümandu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Loodusala on oluline eelkõige mitmekesise käpaliste floora ning allikate esinemise tõttu. Ala jäävad rohunditerikkad kuusikud on väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Mitmekesine maastik on heaks elupaigaks kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikale (Saussurea alpina ssp. esthonica);Lümandu maastikukaitsealaLümandu maastikukaitseala on moodustatud Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 kaitse alla võetud maastiku üksikelemendi «Lümandu allikad» ja Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 26. jaanuari 1988. a otsusega nr 26 «Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide kinnitamine Rapla rajooni territooriumil» kaitse alla võetud Lümandu botaanilise kaitseala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal35.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum35.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Lümandu MKA (VV 06.02.2006. a määrus nr 36).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00
EE161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Lümandu maastikukaitseala=100.00
EE16Lümandu metsise püsielupaik*1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lümandu maastikukaitseala=100.00
Lümandu metsise püsielupaik*1.00

5.3 Site designation (optional)

2006.02.06 Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 36 Lümandu maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lümandu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/484481984

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY