Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020322

1.3 Site name

Raikküla-Paka

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 126 Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr. Rapla raj. RSN TK otsus nr.268 Looduskaitse kohta Rapla rajoonis nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.747900
Latitude:58.943600

2.2 Area [ha]

138.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info  X     0.00 
6530  info  X     16  0.00 
8210  info      0.00 
9010  info  X     0.00 
9050  info      12  0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1437Thesium ebracteatum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Gymnadenia conopsea                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N096.96
N150.99
N1611.94
N1763.19
N1916.91

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Raikküla-Paka loodusala asub Raplamaal, ala pindala on ca 140 ha. Loodusala koosneb paljudest, kirde-edela suunal paiknevatest lahustükkidest. Loodusala on tähtis eelkõige geomorfoloogiliselt, kuid ka niitude ja metsaelupaikade poolest. Ala asub siluri lubjakivil ja selle reljeefi on mõjutanud glatsiofluviaalsed protsessid. Keskmisel lahustükil asub Paka mägi, mis on oli üks Balti jääpaisjärve saartest. Sinna jäävad jääpaisjärve rannamoodustisi – aluspõhjalise tuumikuga kõrgendiku nõlval asuvaid rannavalle ja abrasiooniastanguid. Paekõrgendiku läbimõõt on kuni 0,7 km, absoluutne kõrgus üle 62,5 m ja suhteline kõrgus ligi 9 m. Lahustükil on Raikküla lademe paljandeid (umbes 2 m kõrguse seinana). Paka mägi on ürglooduse objekt.

4.2 Quality and importance

Raikküla-Paka loodusalal kaitstavad elupaigad on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070). Vanade loodusmetsade ja rohunditerikaste kuusikute looduskaitseline seisund on hea, esinduslikkus aga keskpärane. Poollooduslike koosluste - puisniidud, puiskarjamaad ning liigirikkad niidud lubjavaesel mullal - esinduslikkus on arvestatav. Poollooduslikel kooslused on sobilikuks elupaigaks poolparasiitsele püst-linalehikule (Thesium ebracteatum).Raikküla-Pakamäe maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 25. septembri 1973. a otsusega nr 11 moodustatud Paka astangu-Raikküla rannamoodustiste baasil.Estonia mägi (Ees-mägi ja Tagamägi)Estonia mägi on võetud kaitse alla pinnavormide kaitseks. Estonia mägi = Eesmägi, Keskmägi ja Tagamägi. Mägesid on nimetatud veel: Kaerepere Eessoomägi, Kaerepere Kesksoomägi koos paisjärvega, Kaerepere Tagasoomägi. Tegemist on väikeste voorjate põhja-lõunasuunaliste pikiteljeliste moreeniseljandikega, mida ümbritseb enamjaolt ülesharitud tasandik. Seljandikud on kuni 600 m pikad, kuni 300 m laiad ja kuni 2,5 m kõrged ning kaetud hõreda metsaga, kus kasvab kase, kuuse ja tamme segamets. Keskmäe ja Eesmäe vahellisel põllul on väike küngas, kus kasvab ilus kadastik. Estonia mäe kõrvale kaevati 1984.a. ca 1,5 ha suurune veehoidla. Estonia mäele ehitati kolhoosikorra ajal küün. Rahvajutu järgi öelnud keegi, et see on suur nagu Estonia teater. Sestpeale hakatud mäge hüüdma Estonia mäeks. Objekti pindala on 27 ha. pinnavormi (mäed) kaitse Asukoht: Valtu kolh. Sauna küla end. Hundiaugu talu lähedal Turism: Estonia mäel peetakse rahvakokkutulekuid ja - pidusid, paisjärves käiakse suplemas. Asukoht: Valtu kolh. Sauna küla end. Hundiaugu talu lähedal

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal54
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum54

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Raikküla-Pakamäe MKA; Raikküla-Paka HA; Estonia mägi (Ees-mägi ja Tagamägi) üksikobjektid (VV 29.05.2006. a määrus nr 126, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Rapla rajooni RSN Täitevkomitee 24.11.1981. a otsus nr 268).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1414.00
EE162.00
EE1766.00
EE1820.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Raikküla Pakamäe kroonliudiku püsielupaik+2.00
EE14Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala+14.00
EE18Estonia mägi (Ees-mägi ja Tagamägi)+20.00
EE17Raikküla-Paka hoiuala+66.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Raikküla Pakamäe kroonliudiku püsielupaik+2.00
Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala+14.00
Estonia mägi (Ees-mägi ja Tagamägi)+20.00
Raikküla-Paka hoiuala+66.00

5.3 Site designation (optional)

2006.05.29 Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 126 Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.04.17 Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 28 "Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY