Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020325

1.3 Site name

Kõnnumaa

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määrus nr 72 Aela maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määrus nr 106 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 «Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas» muutmine nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määrus nr 253 Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.089100
Latitude:58.954200

2.2 Area [ha]

11397.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      10  0.00 
3160  info      147  0.00 
6210  info      0.00 
6270  info  X     0.00 
6430  info      0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     3360  0.00 
7120  info      296  0.00 
7140  info      810  0.00 
7150  info      0.00 
7220  info  X     0.001  0.00 
7230  info      125  0.00 
8310  info      0.00 
9010  info  X     207  0.00 
9020  info  X     22  0.00 
9050  info      142  0.00 
9060  info      0.00 
9070  info      0.00 
9080  info  X     757  0.00 
91D0  info  X     1497  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus         
P1393Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus               
I1060Lycaena dispar         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca                   
A053Anas platyrhynchos               
A061Aythya fuligula                   
Betula humilis                     
A104Bonasa bonasia                   
A067Bucephala clangula               
A122Crex crex                   
A038Cygnus cygnus               
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza incarnata                     
Daphne mezereum                     
A240Dendrocopos minor                   
A236Dryocopus martius                   
Epipactis palustris                     
A320Ficedula parva                   
A127Grus grus               
A338Lanius collurio    10             
A182Larus canus    25  25             
A179Larus ridibundus                   
1903Liparis loeselii                   
A160Numenius arquata    10             
A140Pluvialis apricaria    20  30             
A007Podiceps auritus               
A193Sterna hirundo                   
A409Tetrao tetrix tetrix                   
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola    30  40             
A162Tringa totanus    10             
A142Vanellus vanellus    20  20             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0753.25
N090.99
N151.99
N163.98
N1710.94
N1925.86
N230.99

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Kõnnumaa loodusala asub Raplamaal ning ala pindala on ca 11 300 ha. Loodusala koosneb väga mitmest lahustükist. Lõunapoolseima lahustüki keskmeks on Lelle raba ja seda ümbritsevad metsad. Järgmisel lahustükil on koos väga palju erinevaid väärtusi. Seal asuvad Keava mäed (Keava–Esku oos e. vallseljak), mis kuuluvad mandrijää Lau–Ohekatku servamoodustiste ahelasse. Oos on ligi kaks kilomeetrit pikk ja pool kilomeetrit lai ning selle suhteline kõrgus ulatub 17 meetrini, absoluutne kõrgus on 82 meetrit. Oosi lõunaotsas asub väga järskude nõlvadega ja laudja laega Keava linnamägi, kus kasvab üksikuid põlispuid. Loodusalale jääb Paluküla Hiiemägi ja Paluküla–Sillaotsa servamoodustised. Paluküla mäed asuvad Keava ja Loosalu raba vahel ja moodustavad koos Paluküla–Kädva–Vahastu otsamoreeniga ligi kümne ruutkilomeetri suuruse vahelduva maastiku, mida ilmestavad oosid ja mõhnad. Lääne-Eesti (ja endise Harjumaa) kõrgeim punkt Paluküla Hiiemägi küünib 106 meetrit üle merepinna. Kõrguselt teisel kohal on naabruses asuv Reevimägi (99 m). Kui Hiiemäge katab enamasti mets, siis Reevimäelt avaneb hea vaade nii ümbritsevatele metsadele kui ka Palasi rabale. Hiiemäest põhja pool võib aga näha mitmekesist pärandmaastikku: kunagised põllud ja heinamaad koos mahajäetud talukohtadega toovad hästi esile künkliku maastiku kogu tema mitmekesisuses. Paluküla mõhnastikus lahknevad Soome lahe, Väinamere ja Pärnu lahe vesikond. Loosalu raba keskel asub Loosalu (Kädva e. Venepele) järv on kuni viis meetrit sügav, pindala 34,1 hektarit. See on suurim rabajärv Eestis. Vesi voolab siit vana kraavi kaudu Käru jõkke, varjatud väljavool on ka Keila jõkke. Loosalu Väikejärv (pindala 3,4 ha) asub suurest Loosalu järvest 200 meetrit loode pool. Neid ühendab kinnikasvav kraav. Loosalu Väikejärves on mitu saart. Loosalu järvest läänes kerkib soost umbes sajameetrise läbimõõduga põlismetsa-saar – Järvehiis. Selle lähistelt algab ojake, mis kaob kohati turba sisse ja on jälgitav veesoonena kuni Keila jõe ühe haru lähteni: varjatud väljavool Loosalu järvest läbib Järvehiie aluse mineraalmaa. Keava raba (läbimõõt 3 km; turba keskmine tüsedus 3 m, suurim üle 8 m) on osa suuremast Keava soostikust ning asub põhja-lõunasuunalises nõos, mida ümbritsevad idast ja läänest oosid. Soo keskosa on tekkinud järve, äärealad mineraalmaa soostumisel. Keava raba on laukarikas (suurima lauka pindala 3 ha), kaguosas kruusaste-liivaste soosaartega. Ümara kujuga Palasi raba (pindala ligi 600 ha) piiravad Paluküla oosid ja mõhnad. Soo on saanud alguse nõos asunud järve kinnikasvamisest, hiljem on raba laienenud ka ümbritsevale mineraalmaale. Järsu nõlvaga laukarikka raba turbakiht küünib seitsme meetrini, suurematel laugastel on ka nimed: Kõrtsi (1,3 ha), Vanamatsi (3 ha) ja Lalli Suurlaugas e. Palasi järv (6,8 ha). Kõnnumaa vahelduvas maastikus on leidnud sobiva elupaiga ohustatud ja inimpelglikud loomad – kaljukotkas ning metsis.

4.2 Quality and importance

Kõnnumaa loodusalal kaitstavad elupaigad on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), koopad (8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Vanade laialehiste metsade esinduslikkus on väga hea, teiste elupaikade esinduslikus on varieeruv - hea kuni arvestatav. Loodusala elupaigad on sobilikud mitmetele kaitstavatele liikidele nagu suur-kuldtiib (Lycaena dispar), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus).Imsi järvImsi järvkaitseala asub Raplamaal, Kehtna vallas ja on loodud 1964. aastal järve kaitseks. Maastikuliselt ilus rabaäärne järv, mille kirde kallas on liivane ja kõva, teised kaldad aga pehmed ja kohati kaetud õõtsikutega. Järv on piirkonnas hinnatud supluskoht. Objekti pindala on 2,5 ha. Järve kaitse Asukoht: Kehtna NST Lelle alevikus Kuimetsa maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k «Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest» alusel moodustatud Kuimetsa urgete baasil.Kõnnumaa maastikukaitsealaKõnnumaa maastikukaitseala asub Raplamaal Kehtna, Käru ja Kaiu vallas. Praeguse Kõnnumaa maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest loodusobjektidest võeti esimesena 1961. aastal kaitse alla Keava mäed. Järgnesid 1964. aastal Paluküla Hiiemägi ja 1981. aastal Keava, Loosalu ja Palasi raba. Oma praegustes piirides on Kõnnumaa MKA 2000. aastast. Kaitseala eesmärk on Keava, Loosalu ja Palasi rabade, Keava-Esku ja Paluküla-Sillaotsa mandrijää servamoodustiste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitsealale jääv Paluküla Hiiemägi on Lääne-Eesti kõrgeim koht (106,4 m ümp). Kaitsealale jäävad ka muistse Keava linnuse linnamägi ja Linnaaluste muinasasula alad, mis on muinsuskaitse all. Kaitseala pindala on 5743,6 ha. Kaitsealune linnuliik: Aquila chrysaetos. (Keskkonnaekspertiis, 1999)Aela maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» asutatud Aela-Viirika sookaitseala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
LG02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal77.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum77.5

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Evik, K. 1990. Palasi sookaitseala. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Heinsalu, Ü. 1960. Kuimetsa urked. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 161-163; Heinsalu, Ü. 1963. Ida karstiala Kuimetsas. Eesti Loodus 3, lk 159-164; Masing, V. 1971. Neeluaugud, veesooned ja allikad rabas. Eesti Loodus 1, lk 39-40; Petersoo, T. 1998. Üle soosaarte, läbi laukaraba, mägedele (Loosalu-Paluküla looduse õpperada). Eesti Loodus 8, lk 376-378. Õigusaktid: Aela MKA; Kuimetsa MKA; Kõnnumaa MKA; Väätsa LKA; Laukesoo LKA; Kõrgemäe HA; Vahastu mõisa HA; Kõnnumaa HA; Saunametsa, Kädva, Taga-Põlliku, Maalema, Kõnnumaa-Väätsa, Kiigemäe metsise PEP-d; Virla, Saarevälja metsise PEP-d (VV 08.03.2007. a määrus nr 72, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 08.03.2007. a määrus nr 71, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2000. a määrus nr 253, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 14.07.2005. a määrus nr 185, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 11.08.2005. a määrus nr 210, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1482.00
EE169.00
EE177.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Aela maastikukaitseala+32.00
EE18Imsi järv+0.00
EE16Kiigemäe metsise püsielupaik+3.00
EE14Kuimetsa maastikukaitseala+0.00
EE16Kädva metsise püsielupaik+3.00
EE17Kõnnumaa hoiuala+5.00
EE14Kõnnumaa maastikukaitseala+50.00
EE17Kõrgemäe hoiuala+2.00
EE16Saunametsa metsise püsielupaik+3.00
EE16Keava15 kaljukotka püsielupaik*0.00
EE17Vahastu mõisa hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Aela maastikukaitseala+32.00
Imsi järv+0.00
Kiigemäe metsise püsielupaik+3.00
Kuimetsa maastikukaitseala+0.00
Kädva metsise püsielupaik+3.00
Kõnnumaa hoiuala+5.00
Kõnnumaa maastikukaitseala+50.00
Kõrgemäe hoiuala+2.00
Saunametsa metsise püsielupaik+3.00
Keava15 kaljukotka püsielupaik*0.00
Vahastu mõisa hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2007.03.08 Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määrus nr 72 Aela maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2007.03.08 Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määrus nr 71 Kuimetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2000.07.27 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määrus nr 253 Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY