Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020338

1.3 Site name

Avaste

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Rapla Maavalitsus määrus nr 97 Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine nr. Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2001. a määrus nr 225 Avaste looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.228500
Latitude:58.678300

2.2 Area [ha]

8494.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      20  0.00 
6210  info      0.00 
6280  info  X     0.00 
6410  info      72  0.00 
7110  info  X     1942  0.00 
7140  info      63  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      2691  0.00 
9010  info  X     50  0.00 
9020  info  X     79  0.00 
9080  info  X     1110  0.00 
91D0  info  X     66  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A409Tetrao tetrix tetrix                   
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0766.18
N1616.91
N173.98
N1911.94
N230.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Avaste loodusala (kattub osaliselt Tuhu-Kesu linnualaga) asub Pärnu ja Rapla maakondades ning selle pindala on ca 8500 ha. Loodusala põhieesmärk on Avaste soo ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Avaste soo omab nii geoloogilist, veekaitselist kui ökoloogilist väärtust, pakkudes elupaika mitmetele ohustatud liikidele sh kalju- ja merikotkale, rohunepile ja metsisele. Avaste soostik on Eesti üks suuremaid madalsoo alasid. Lisaks kuuluvad loodusala koosseisu veel Avaste soost kagu poole jäävad märjad sooniidud ning vanad loodusmetsad. Avaste soo lõunaosas asub Soontagana maalinn, mille ajalugu ulatub juba 7.-8. sajandisse. Maalinna ümbritseb pärandkultuurmaastik – niidud ja kunagised taluasemed.

4.2 Quality and importance

Avaste loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Väärtuslik soostik, kus tavalisest enam on säilinud madal- ja siirdesood. Sooelupaikade esinduslikkus ning üldine looduskaitseline seisukord on hea kuni väga hea.Kesu raba; Kesu sookaitsealaKesu raba kaitseala asub Raplamaal Vigala vallas ning Pärnumaal Halinga ja Koonga vallas. Kaitseala on loodud 1992. aastal raba kaitseks. Raba absoluutne kõrgus on 19 m ja turbakihi paksus ulatub 7 meetrini. Kaitseala pindala on 2158,4 ha.Avaste looduskaitsealaAvaste looduskaitseala asub Pärnumaal ja Raplamaal. Kaitseala on loodud 1981. a. Avaste soostiku kaitseks. Avaste soo omab nii geoloogilist, veekaitselist kui ökoloogilist väärtust, pakkudes elupaika mitmetele ohustatud liikidele sh kalju- ja merikotkale, rohunepile ja metsisele. Avaste soostikus on üks Eesti suuremaid madalsoo komplekse. Praegu kuuluvad kaitseala koosseisu veel Avaste soost kagu poole jäävad märjad sooniidud ning vanad loodusmetsad. Avaste soo lõunaosas Kurese külast 2,5 km põhja suunas asub muistne Soontagana maalinn, mida ümbritseb pärandkultuurmaastik: niidud ja kunagised taluasemed. Kaitseala pindala on 5252,6 ha. Turism: ettevalmistatud puhkekohad ja vaatetorn Soontagana linnamäe ümbruses, matkarada. II kat: soohiilakas- Liparis loeselii sookäpp- Hammarbya paludosa kärbesõis- Ophrys insectifera täpiline sõrmkäpp- Dactylorhiza incarnata

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98.1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum98.1

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Avaste LKA; Kesu raba KA; Avaste HA; Avaste merikotka PEP (VV 03.07.2001. a määrus nr 225, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Rapla Maavalitsuse 20.10.1992 määrus nr 97; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0562.00
EE1525.00
EE160.00
EE1712.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Avaste hoiuala+12.00
EE16Avaste merikotka püsielupaik+0.00
EE15Kesu raba; Kesu sookaitseala+25.00
EE05Avaste looduskaitseala+62.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Avaste hoiuala+12.00
Avaste merikotka püsielupaik+0.00
Kesu raba; Kesu sookaitseala+25.00
Avaste looduskaitseala+62.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" 1992.10.20 Rapla Maavalitsus määrus nr 97 Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine 2017.04.24 Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2017. a määrus nr 77 "Avaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Avaste loodusala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/363775528

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.7.2 Kultuuriväärtuste taastamine/konserveerimine 2.7.3 Kultuuriväärtuste eksponeerimine 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.2.2 Tähiste likvideerimine 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY