Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040112

1.3 Site name

Paope

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-10
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määrus nr 224 Paope looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.433600
Latitude:58.973900

2.2 Area [ha]

2243.2000

2.3 Marine area [%]

72.1200

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (27.88 %) Marine Baltic Sea (72.12 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1140  info      513  0.00 
1150  info  X     50  0.00 
1160  info      537  0.00 
1620  info      24  0.00 
1630  info  X     149  0.00 
3260  info      0.00 
5130  info      16  0.00 
6210  info      0.00 
6280  info  X     0.00 
6430  info      0.00 
6510  info      0.1  0.00 
7220  info  X     0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     154  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A037Cygnus columbianus bewickii    50  50             
A038Cygnus cygnus    200  200             
Dactylorhiza incarnata                     
Epipactis palustris                     
Geranium lucidum                     
Gymnadenia conopsea                     
Herminium monorchis                     
A338Lanius collurio                   
Listera ovata                     
A272Luscinia svecica                   
Ophrys insectifera                     
Orchis militaris                     
A170Phalaropus lobatus                   
Platanthera bifolia                     
A140Pluvialis apricaria                   
A132Recurvirostra avosetta                   
A195Sterna albifrons                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0173.14
N041.99
N061.99
N071.99
N080.99
N093.98
N164.97
N176.96
N193.98

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Paope loodusala (kattub Kõrgessaare-Mudaste linnualaga) asub Hiiumaal ning ala pindala on ca 2200 ha. Loodusala eesmärk on ranniku- ja mereökosüsteemide, niidu-, metsa- ja mageveekoosluste elustiku mitmekesisuse, maa kasutamisel väljakujunenud traditsioonilise pärandkultuurmaastiku ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Kõpu poolsaar on Hiiumaa kõige vahelduvama pinnamoega piirkond. Poolsaare kõrgemad osad kerkisid merest umbes 10 000 aastat tagasi, esimesena praegusest Hiiumaast. Algselt mandrijää poolt kujundatud moreenkõrgendikke mõjutasid meri ja tuul. Kujunes välja Läänemere idaosa kõige täielikum ja ainulaadsem rannikumoodustiste kompleks oma astangute, rannavallide, luitestike ja tasandikega. Omapärane suur pinnavorm on 68 m üle merepinna küündiv Kõpu kõrgend. Kõrgendit katavad suures osas liivad, milles on kohati ka kruusa ja veeriseid. Ligi kolmandikku Kõpu poolsaarest katavad luited. Luited on 70 – 150 meetrit pikad ja enamasti 2 – 7 meetrit kõrged ning orienteeritud paaris-kolmes suunas. Ala tuumiku moodustav Paope laht on madalaveeline liivase, kruusase ja paese põhjaga, rannajoon on liigendatud. Kõige esinduslikumaks alaks on 588 ha suurune rändrahnudest üle külvatud paguveeala, mis on oluliseks toitealaks läbirändavatele kurvitsalistele. Alale jääb neli rikkaliku haudelinnustikuga väikesaart. Vööndi maismaale jäävas osas on looduskaitseliselt väärtuslikud rannaniidud (1630*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ja puiskarjamaad (9070).

4.2 Quality and importance

Paope loodusala asub Hiiumaal.kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010). Loodusalale jäävad kaks järvikud ehk laisid – Tammelais ja Veskilais. Merega ühenduses olevatel riimveelistel laisidel on oluline osa kalakoelmutena. Armioja ja laisid euroopa naaritsa elupaigaks. Liivased ja mudased pagurannad on väga hea esinduslikkusega. Laiade madalate lahtede elupaigatüübi esinduslikkus on samuti hea (esinduslikud madalveealad, läbirändavate veelindude toite-ja puhkepaik, kõrge väärtus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal46
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum46

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Sepp, U. 1970. Laiud, rahud, kared ja nasvad. Eesti Loodus 5, lk 324-330. Õigusaktid: Paope LKA; Armioja euroopa naaritsa PEP (VV 26.10.2006. a määrus nr 224, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 18.01.2006. a määrus nr 5, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0599.00
EE161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Paope looduskaitseala+99.00
EE16Armioja euroopa naaritsa püsielupaik+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Paope looduskaitseala+99.00
Armioja euroopa naaritsa püsielupaik+1.00

5.3 Site designation (optional)

2006.10.26 Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määrus nr 224 Paope looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2006.01.18 Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY