Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040120

1.3 Site name

Tihu

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-01
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 233 Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 12 Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.507500
Latitude:58.870000

2.2 Area [ha]

1422.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2180  info      103  0.00 
2190  info      13  0.00 
3160  info      57  0.00 
3260  info      0.4  0.00 
7110  info  X     123  0.00 
7140  info      69  0.00 
7150  info      0.00 
7210  info  X     0.00 
7230  info      39  0.00 
9010  info  X     141  0.00 
9080  info  X     378  0.00 
91D0  info  X     290  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1082Graphoderus bilineatus         
F1099Lampetra fluviatilis         
M1355Lutra lutra     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A021Botaurus stellaris                   
Cladium mariscus                     
Corallorhiza trifida                     
Dactylorhiza maculata                     
Epipactis helleborine                     
A127Grus grus                   
Hammarbya paludosa                     
1034Hirudo medicinalis                   
Listera cordata                     
Taxus baccata                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.98
N0734.34
N090.99
N1612.93
N1732.83
N1914.92

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Tihu looduskaitseala asub kolme lahustükina Hiiumaa idaosas 1415 hektaril. Hiiumaa maastikurajoonis asuvat loodusala katab peamiselt mets ja soo, teiste kõlvikute osatähtsus on väiksem. Kaitstav ala on pindalalt suur ja seetõttu maastikuliselt vaheldusrikas. Mardihansu lahe ja Tihu järvede vahele jäävad väga liigestatud pinnamoega, kuid enamasti väikese suhtelise kõrgusega alad. Pinnavormid, mille kõrgemad kohad on kuni 29 m üle merepinna, asetsevad enamjaolt loode-kagu suunaliselt. Liivased luited vahelduvad soiste pikinõgudega ja ulatuvad Tihu järvedeni, kunagise rannajärveni välja. Lähestikku asetsevaid jäänukjärvi on kolm: Tihu järv, Keskmine järv ja Kolmas järv. Järved on kunagise veealandamise tulemusel hoogsalt kinni kasvamas, mistõttu nende seisund halveneb pidevalt. Valdava osa loodusalast moodustavad kunagisest veekogust maastumisel tekkinud märgalad ja puissood. Kooslused on suures osas kraavitusest mõjutatud ja vajavad taastumiseks võimaluse korral inimese poolset sekkumist. Nii jääb järvedest loode suunda rohkem kui saja hektari suurune Õngu raba, mis on põhjaosas tihedalt kraavitatud. Väärtuslik vooluveekogu on Tihu järvede alalt lähtuv ja Mardihansu lahte suubuv Vanajõgi (9,1 km). Jõgi on kesk- ja ülemjooksul õgvendatud, kuid alamjooks on väga heas looduslikus seisundis. Enne suubumist läbib jõgi liivavalle sügavas sälkorus, Vanajõe orus. Loodusalal leidub mitmeid kaitsealuseid taime- ja loomaliike: meri- ja kalakotkas, kassikakk, hüüp, apteegikaan, sookäpp, kõdu-koralljuur, väike käopõll, harilik jugapuu, laialehine neiuvaip.

4.2 Quality and importance

Tihu looduskaitseala kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusala on oluline euroopa naarits (Mustela lutreola*) eluala. Seda eriti Vanajõe kesk- ja alamjooksul. Väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga jõgede ja ojade elupaik on lisaks euroopa naaritsale heaks elupaigaks ka saarmale (Lutra lutra) ja jõesilmule (Lampetra fluviatilis). Loodusala järveelupaikadest võib leida tõmmuujurit (Graphoderus bilineatus). Loodusala elupaigad on varieeruva esinduslikkusega, mis loob head elutingimused paljudele kaitsealustele liikidele.Tihu looduskaitsealaTihu looduskaitseala asub kolme lahustükina Hiiumaal Emmaste, Hiiu ning Käina vallas. Kaitseala on loodud 1962. aastal moodustatud Tihu järve ornitoloogilise keeluala, Vanajõe oru geoloogilise keeluala ja Õngu haruldaste liikide kasvukoha baasil. Maastikukaitseala ülesandeks on Limneamereaegsete pinnavormide, nendel kujunenud loodusmaastike, Hiiumaa suurimate järvede (Tihu järved), loodusmetsade ning kaitsealuste liikide kaitseks. Kaitsealal leidub mitmeid kaitsealuseid taime- ja loomaliike (Meri- ja kalakotkas (http://www.bka.hiiuloodus.ee/kaitsealad.html) (I kat), kassikakk, hüüp, apteegikaan, sookäpp, kõdu-koralljuur, väike käopõll, harilik jugapuu, laialehine neiuvaip). Kaitseala pindala on 1406,9 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum96.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Tihu LK; Vanajõe HA; Vanajõe euroopa naaritsa PEP (VV 11.01.2007. a määrus nr 12, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 08.09.2005. a määrus nr 233, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 18.01.2006. a määruse nr 5, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0599.00
EE161.00
EE170.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Tihu looduskaitseala+99.00
EE16Vanajõe euroopa naaritsa püsielupaik+1.00
EE17Vanajõe hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Tihu looduskaitseala+99.00
Vanajõe euroopa naaritsa püsielupaik+1.00
Vanajõe hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2006.01.18 Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2007.01.11 Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 12 Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tihu looduskaitseala, Vanajõe euroopa naaritsa püsielupaiga ja Vanajõe hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-820021002

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 5.6 Artiklite kirjutamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY