Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040123

1.3 Site name

Pihla-Kurisu

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2009-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 233 Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määrus nr 63 Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.544600
Latitude:58.972700

2.2 Area [ha]

276.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.00 
6270  info  X     10  0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     13  0.00 
7220  info  X     26  0.00 
7230  info      0.00 
9020  info  X     10  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info  X     46  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza baltica                     
Dactylorhiza incarnata                     
Epipactis palustris                     
Gymnadenia conopsea                     
Orchis mascula                     
Orchis militaris                     
Orchis ustulata                     
Platanthera bifolia                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N084.97
N0910.94
N152.98
N1648.28
N1712.93
N1916.91
N232.98

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Pihla-Kurisu loodusala asub Hiiumaal ning ala pindala on ca 275 ha. Hoolimata ala väiksusest on selle maastik vahelduv ja eriilmeline. Ühest küljest on alale iseloomulikud rannikujärvede ja nende lähiümbruse maastikud, samas lähikonnas on esindatud ka sookooslused, mis vahelduvad niidu- ja metsaaladega. Lisaks leidub loodusalal mitmeid väikseid ajutisi karstijärvekesi ja Kurisu neeluauk. Sarnaselt maastikule on ka ala elustik ja eelkõige taimkate mitmekesine. Loodusalal on loometsi, soostunud metsi ja niite ning rannikuniit. Loodusalal leidub ka väiksemaid niidulappe ja puisniite ning soostunud lehtpuumetsi, rohunditerikkaid kuusikuid ja laialehiseid metsi. Tegemist on ühe olulisema Euroopa naaritsa elupaigaga.

4.2 Quality and importance

Pihla-Kurisu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Tegemist on väärtuslik karstialaga, seal esinevate allikate ja pool-looduslike kooslustega. Loodusalale jääv Pihla jõgi (oja) on Euroopa naaritsale üheks olulisemaks elupaigaks Hiiumaal. Pihla jõel seiratakse euroopa naaritsat igal aastal ning naaritsa tegevusjälgi on viimastel aastatel ka leitud. Lisaks on jõgi elupaigaks saarmale.Kurisu neeluaukKurisu küla servas

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal31.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum31.7

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kõrgessaare MKA; Pihla-Kurisu HA; Pihla oja euroopa naaritsa PEP (VV 19.05.1999. a määrus nr 162, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 08.09.2005. a määrus nr 233, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 18.01.2006. a määruse nr 5, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0514.00
EE1629.00
EE1756.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Kõrgessaare looduskaitseala*14.00
EE18Kurisu neeluauk*0.00
EE16Pihla oja euroopa naaritsa püsielupaik+29.00
EE17Pihla-Kurisu hoiuala+56.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kõrgessaare looduskaitseala*14.00
Kurisu neeluauk*0.00
Pihla oja euroopa naaritsa püsielupaik+29.00
Pihla-Kurisu hoiuala+56.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.01.18 Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2009.04.09 Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määrus nr 63 Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-100546424

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.2.2 Tähiste likvideerimine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY