Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040124

1.3 Site name

Tareste

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 150 Tareste maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.704100
Latitude:59.017200

2.2 Area [ha]

454.9000

2.3 Marine area [%]

56.0800

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (43.92 %) Marine Baltic Sea (56.08 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1140  info      167  0.00 
1150  info  X     0.00 
1160  info      0.00 
1630  info  X     24  0.00 
1640  info      0.00 
2110  info      0.00 
2130  info  X     0.00 
2180  info      11  0.00 
2190  info      12  0.00 
9010  info  X     20  0.00 
9080  info  X     30  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0156.23
N042.98
N0713.93
N094.97
N167.96
N176.96
N196.96

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Tareste loodusala Hiiumaal hõlmab nii metsa- ja niidualasid kui ka liivaluiteid Tõrvanina poolsaarest kuni Kärdla linna läänepiirini ning rannikumerd Tareste lahes. Loodusala pindala on 452,5 ha, mis hõlmab nii maismaad kui mereala (248,9 ha). Tareste-Tõrvanina piirkond on elupaigatüüpidelt mitmekesine ja vaheldusrikas ala, mida aktiivselt kasutatakse puhke- ja õppeeesmärkidel. Tareste laht ja rannikuala on rände- ja pesitsuspaigaks rohkearvulistele vee- ja rannikulindudele. Alale jäävad ka kaitsealuste taimeliikide kasvukohad ning nahkhiirte elupaigad. Läbi elupaikade säilimise kaitstakse loodusalal kaitsealustest liikidest alpi võipätakat (Pinguicula alpina), kaunist kuldkinga (Cypripedium calceolus), loim-vesipaunikut (Eryngium maritimum), rand-ogaputke (Eryngium maritimum), kahkjaspunast sõrmkäppa (Dactylorhiza incarnata), harilikku käoraamatut (Gymnadenia conopsea), soo-neiuvaipa (Epipactis palustris), harilikku porssi (Myrica gale), kahelehist käokeelt (Platanthera bifolia) ja kuradi-sõrmkäppa (Dactylorhiza maculata).

4.2 Quality and importance

Tareste loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Loodusalal esinevate elupaigatüüpide esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea kuni väga hea.Tareste maastikukaitsealaAsukoht: Hiiu ja Pühalepa vald

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum96.3

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Tareste MKA (VV 18.05.2007. a määrus nr 150).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Tareste maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Tareste maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2007.05.18 Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 150 Tareste maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tareste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/-1459488637

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.1 Maastiku taastamistöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.2.2 Tähiste likvideerimine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY