Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040136

1.3 Site name

Hüti

1.4 First Compilation date

2010-12

1.5 Update date


No information provided

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-01
Date site confirmed as SCI:2012-11
Date site designated as SAC:2013-11
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 159 "Hüti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri1" SELETUSKIRI nr. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.474300
Latitude:58.913200

2.2 Area [ha]

31.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      0.3  0.00 
9010  info  X     15  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1765.11
N1934.89

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tervikuna metsamaale jääv Hüti loodusala asub Saaremaal. Hüti loodusala kaitse alla võtmise eelduseks on alale eesmärgiks seatud väärtuste ohustatus. Looduslikud metsa elupaigatüübid vanad loodusmetsad (9010*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) on ohustatutena lisatud loodusdirektiivi I lisasse ning märgitud seal esmatähtsate elupaikadena, mille kaitse tagamises on Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel eriline vastutus.

4.2 Quality and importance

Hüti loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Kaitstavad elupaigatüübid hõlmavad kokku 21,1 ha ehk 67,8% loodusala pindalast (31,1 ha), sh loodusmetsad (9010*) 15,0 ha (48,2%), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) 3,9 ha (12,5%), kuusikud (9050) 1,9 ha (6,1%) ning liigirikkad madalsood (7230) 0,3 ha (1,0%). Ülejäänud alal on potentsiaalsed elupaigad, mis on oluliseks puhvriks elupaigatüüpidele.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Hüti LKA

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Hüti looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Hüti looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2013.11.11 Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määrus nr 159 "Hüti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY