Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040201

1.3 Site name

Nõva-Osmussaare

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrus nr 77 Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 59 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 144 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas nr. Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 nr. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2010. a määrus nr 107 "Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" nr. Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.493200
Latitude:59.197700

2.2 Area [ha]

24745.0000

2.3 Marine area [%]

88.5900

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (11.41 %) Marine Baltic Sea (88.59 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      1537  0.00 
1140  info      31  0.00 
1150  info  X     40  0.00 
1160  info      39  0.00 
1170  info      0.00 
1210  info      28  0.00 
1220  info      61  0.00 
1230  info      0.00 
1620  info      20  0.00 
1630  info  X     189  0.00 
1640  info      54  0.00 
2110  info      26  0.00 
2120  info      0.00 
2130  info  X     30  0.00 
2140  info  X     21  0.00 
2180  info      264  0.00 
2190  info      13  0.00 
3140  info      34  0.00 
3260  info      0.00 
5130  info      28  0.00 
6210  info      14  0.00 
6210  info      19  0.00 
6270  info  X     57  0.00 
6280  info  X     203  0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      11  0.00 
7140  info      10  0.00 
7210  info  X     73  0.00 
7230  info      172  0.00 
9010  info  X     265  0.00 
9020  info  X     10  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris     
BA062Aythya marila    10000       
BA104Bonasa bonasia    50     
BA046Branta bernicla    1000       
BA067Bucephala clangula    10000       
BA224Caprimulgus europaeus    50     
BA084Circus pygargus       
BA064Clangula hyemalis    200000     
F1163Cottus gobio               
P1954Dianthus arenarius         
F1099Lampetra fluviatilis         
BA246Lullula arborea    50     
M1355Lutra lutra         
BA066Melanitta fusca    1000       
BA065Melanitta nigra    20000     
BA070Mergus merganser    1000       
BA069Mergus serrator    1000     
BA063Somateria mollissima    1000       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bombus lapidarius                     
Bombus lucorum                     
Bombus pascuorum                     
Bombus pratorum                     
Psithyrus quadricolor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0189.06
N040.99
N071.99
N090.99
N175.97
N190.99

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Nõva-Osmussaare loodusala (kattub Nõva-Osmussaare linnualaga) asub Harju ja Lääne maakondades ning selle pindala on ca 25 000 ha. Ala on tähtis Nõva looduslike metsade ja liivarandade, Osmussaare pärandmaastiku ning nendevahelise lindude Ida-Atlandi rändetee jaoks väga tähtsa mereala tõttu ( veeosa moodustab 21 619 ha (loodusalast ligi 87% ). Loodusalasse kuulub Neugrundi madalik - Osmussaarest kirdes asuv 10-kilomeetrise läbimõõduga meteoriidikraater, mille avastamine oli üks tähtsamaid Eesti geoloogilisi avastusi läbi aegade. Mereteadlaste hinnangul üks esinduslikumaid karide alasid Eesti vetes. Osmussaart kaitstakse haruldaste ja teadusliku väärtusega geoloogiliste objektide (aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud) ja eluslooduse pärast. Saare pindala on 4,87 km2, pikkus 4,6 km, laius 1,3 km, suurim absoluutkõrgus 10 m. Paikneb Balti klindi paeneemikul, mis kerkis merest u. 3000 aastat tagasi. Peamiselt lubjakivist koosnev aluspõhi paljandub saare põhjarannikul kuni 6m kõrguse astanguna ligi 5 km ulatuses. Saare pinnakate koosneb kuni 2,5 m paksuselt rannavallide kiviklibust. Pinnasega ja taimestikuga kattumata ulatuslikud klibuväljad laiuvad saare loode- ja kaguosas. Saare kõige iseloomulikumaks maastikuvormiks on lood ehk alvarid (*6280) ning teised poollooduslikud kooslused. Noarootsi tasane, mereäärsete liivaluidete, männimetsa ja luitevallide vaheliste ja taguste sooaladega ala on suuresti roostunud, kuid siin on ka kauneid liivarandasid. Lisaks mitmekesistavad maastikku mitmed väikejärved. Kaitstavatest liikides esinevad loodusalal hallhüljes (Halichoerus grypus), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius). Rannikumeri on toitumisalaks merikotkale (Haliaeetus albicilla). Ala esinduslikkuse tõttu on tegemist rahvusvahelise Ramsari alaga.

4.2 Quality and importance

Nõva-Osmussaare loodusala kaitstavad elupaigad on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Elupaikade seisund on varieeruv (väga hea kuni arvestatav). Loodusalal kaitstavad liigid on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. Arenarius).Osmussaare II rahnuderühmGneissbretšad. 0,5 ha kivikülvina (H. Viiding, 1986) Asukoht: Osmussaare lõunasadama j. eriotstarb. maa. Osmussaare MKA.Nõva maastikukaitsealaNõva maastikukaitseala asub Lääne- ja Harjumaal Nõva, Noarootsi ja Padise vallas. Ala võeti kaitse alla 1985. aastal Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja taimekoosluste kaitseks. Kaitsealal esinevad liivikud, luited (rannavall kohati 10 m kõrgune) ja nõmmed, luitemännikud, rabastunud metsad, madalsood, niidud ja puisniidud. Suuremad veekogud on kaitsealal Lepajõeauk, Pikane järv, Allikajärv, Toatse järv ja Mustjärv. Põõsaspea neeme otsast kulgeb tähtis lindude rändetee, mis on ka üks paremaid lindude vaatluspaiku Läänemerel. Kaitseala pindala on 1876,6 ha. Nõva maastikukaitseala on moodustatud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. augusti 1985. a otsusega nr 216 «Nõva taimestiku ajutise kaitseala loomine» Nõva taimestikukaitseala baasil. Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Anthus campestris, Asio flammeus, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Falco columbarius, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Porzana porzana, Sterna paradisaea, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola. Läbirändajad: Branta leucopsis, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Gavia arctica, Gavia stellata, Haliaeetus albicilla, Sterna caspia. Teised kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Eptesicus nilssoni, Plecotus auritus, Bufo calamita, Lacerta agilis, Rana arvalis. Kaitsealune taimeliik: Pulsatilla patens. (K. Möller, 1998) Turism: 1 vaatetorn, telkimiskoht, 3 puhkekohta, 3 lõkkekohtaOsmussaare "kaksikud"Mõõtmed: Gneissbretša I kivi: 3,9 x 3,0 x 4,0 m, II kivi: 3,7 x 3,0 x 3,0 m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Osmussaare läänesadamast põhj. eriotst.maa. Osmussaare MKA.Osmussaare I rahnuderühmGneisid ja 1 gneissbretša. Rühma ÜM 62 m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Osmussaare läänesadama j. eriotstarb. maa. Osmussaare MKA.JärvekiviMõõtmed: Graniitgneiss (Läänemaa KKT, 2002) 7,5x 3,3x 3,1 m, üm 18,8 m. (H. Viiding, 1986) P= 6.9 m, L= 5.3 m, H= 3.4 m, Ü= 19 m. Asukoht: Männiku taluOsmussaare maastikukaitsealaOsmussaare maastikukaitseala asub Läänemaal Noarootsi vallas. Kaitseala loodi 1996. aastal haruldaste ja teaduslikult väärtuslike geoloogiliste objektide ning taimekoosluste kaitseks. Geoloogiliselt huvipakkuvad on saare loodeotsas pangal paljanduvad aluspõhja kivimid. Saart ilmestavad ka põhiliselt klibust koosnevad rannavallid, mida maakoore suhteliselt kiire kerke tõttu pidevalt juurde tekib. Sealsed rändrahnud koosnevad gneissbretšast, mis on Eesti oludes haruldane. Osad rahnud on eraldi kaitse all üksikobjektina. Kaitset väärib Osmussaar ka rikkaliku linnustiku poolest, seal on registreeritud 158 linnuliiki. Saarel leidub mitmekesiseid, erinevatele liikidele sobilikke elupaiku, eriti linnurikkad on järvikud. Liigirikas on ka Osmussaarelt läbirändav linnustik, eelkõige arktilised liigid. Samuti kasvab saarel palju kaitstavaid taimi (müürkevadik, veripunane koldrohi, soohiilakas jpt). Kaitseala pindala on 489,2 ha. Rändeperioodil on kohatud järgmiseid kaitsealuseid liike: Pandion haliaetus, Gavia arctica, Cygnus columbianus, Circus cyaneus, Aquila pomarina, Grus grus,Sterna sandvicensis. Lisaks on registreeritud Haliaetus albicilla, Crex crex, Podiceps griseigena, Cygnus cygnus, Sterna caspia Cepphus grylle, Columba oenas, Anthus cervinus, Caldiris alpina, Anser erythropus, Larus fuscus ja Eptesicus nilssoni. Kaitsealused taimeliigid: Cochlearia danica, Anthyllis coccinea, Ophris insactifera, Cardamine hirsuta, Draba muralis, Hornungia petraea, Salix repens, Dactylorhiza cruenta, Herminium monorchis, Liparis loeselii, Malus sylvestris, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens, Gymnadenia conopsea, Epipactis palustris, Listera ovata, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Cerastium pumilum, Sagina maritima, Oxytropis pilosa, Polygonum oxyspermum. (P. Kiristaja, 1998; Statistika, 1999)Silma looduskaitsealaSilma looduskaitseala asub Läänemaal Noarootsi, Ridala ja Lääne-Nigula vallas. Juba 1939. a-l loodi Haapsalu lahel tervisemuda ala, 1964. a-l võeti kaitse alla Kudani järv. Silma looduskaitseala loodi 1998. a-l jäänukjärvede, roostike ja rannaniitude ning seal peatuvate või pesitsevate lindude kaitseks. Kaitseala hõlmab Haapsalu lahe põhjaosa ning kunagi Noarootsit mandrist eraldanud Silmeni väina ala. Viimast markeerivad praegu kinnikasvavad lahesopid ja jäänukjärved. Kaitsealal on vaadeldud üle 200 linnuliigi (sh merikotkas, kalakotkas, must-toonekurg, sookurg, laululuik, väike-luik). Sügisrändel on korraga registreeritud kuni 100000 veelindu. Lisaks linnurikkusele jääb kaitsealale ravimuda ja kalakoelmud. Kaitstavatest taimedest on Silmal registreeritud mh käpalisi, lääne-mõõkrohtu ja rand-soodaheina. Kaitseala pindala on 4820,2 ha, sellest maismaal 3149 ha. Turism: 3 linnuvaatlustorni ja 1 vaateplatvorm

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD05i
LG02.08i
LH01i
LH07i
LH07o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
LA05.01i
LF06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal83.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum83.4

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Aun, M. 1975. Noarootsi poolsaar. Lõputöö. TÜ GI; Kask, J., Raudsep, R., Saadre, T., Suuroja, K. 1994. Geoloogilised huvid Osmussaarel. Eesti Loodus 12, lk 371-372; Kivistik, A. 2001. Avasta Osmussaar. Eesti Loodus 6, lk 238-242; Kivistik, A. 1998. Kutsuv rand ja nõmm Eesti loodenurgas. Eesti Loodus 5-6, lk 252-254; Kukk, T., Leht, M. 1995. Osmussaare soontaimed. ELUS Aastaraamat 76 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 50-69; Leito, A., Luigujõe, L., Ader, A., Ots, M. 1995. Osmussaare linnustik. ELUS Aastaraamat 76 kd, TA kirjastus. Tallinn, lk 80-105; Miidel, A. 1998. Noarootsi kerkib merest. Eesti Loodus 4, lk 189-190. Masing, M. 1995. Märkmeid Osmussaare loomastikust. ELUS Aastaraamat 76 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 70-79; Randla, T. 1972. Viisteist päeva Osmussaarel. Eesti Loodus 9, lk 544-545; Suuroja, K., Saadre, T. 2001. Osmussaare "krokodillid" ja geoloogilised katastroofid Loode-Eestis. Eesti Loodus 7-8, lk 267-269. Õigusaktid: Nõva MKA; Osmussaare MKA; Nõva-Osmussaare HA; Pikane must-toonekure PEP; Tuksi, Telise merikotka PEP (VV 11.04.2005. a määrus nr 77, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 14.03 1996. a määrus nr 78, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 16.06.2005. a määrus nr 144, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).Kasutatud kirjandus: Aun, M. 1975. Noarootsi poolsaar. Lõputöö. TÜ GI; Kask, J., Raudsep, R., Saadre, T., Suuroja, K. 1994. Geoloogilised huvid Osmussaarel. Eesti Loodus 12, lk 371-372; Kivistik, A. 2001. Avasta Osmussaar. Eesti Loodus 6, lk 238-242; Kivistik, A. 1998. Kutsuv rand ja nõmm Eesti loodenurgas. Eesti Loodus 5-6, lk 252-254; Kukk, T., Leht, M. 1995. Osmussaare soontaimed. ELUS Aastaraamat 76 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 50-69; Leito, A., Luigujõe, L., Ader, A., Ots, M. 1995. Osmussaare linnustik. ELUS Aastaraamat 76 kd, TA kirjastus. Tallinn, lk 80-105; Miidel, A. 1998. Noarootsi kerkib merest. Eesti Loodus 4, lk 189-190. Masing, M. 1995. Märkmeid Osmussaare loomastikust. ELUS Aastaraamat 76 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 70-79; Randla, T. 1972. Viisteist päeva Osmussaarel. Eesti Loodus 9, lk 544-545; Suuroja, K., Saadre, T. 2001. Osmussaare "krokodillid" ja geoloogilised katastroofid Loode-Eestis. Eesti Loodus 7-8, lk 267-269. Õigusaktid: Nõva MKA; Osmussaare MKA; Nõva-Osmussaare HA; Pikane must-toonekure PEP; Tuksi, Telise merikotka PEP (VV 11.04.2005. a määrus nr 77, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 14.03 1996. a määrus nr 78, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 16.06.2005. a määrus nr 144, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0525.00
EE1410.00
EE160.00
EE1790.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Järvekivi+0.00
EE18Osmussaare I rahnuderühm+0.00
EE18Osmussaare II rahnuderühm+0.00
EE05Silma looduskaitseala*25.00
EE16Lepaaugu liiv-maakeele püsielupaik+0.00
EE14Nõva maastikukaitseala+8.00
EE17Nõva-Osmussaare hoiuala (Harjumaa)+1.00
EE17Nõva-Osmussaare hoiuala (Läänemaa)+89.00
EE16Pikane must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Telise merikotka püsielupaik+0.00
EE16Tuksi merikotka püsielupaik+0.00
EE18Osmussaare "kaksikud"+0.00
EE14Osmussaare maastikukaitseala+2.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Järvekivi+0.00
Osmussaare I rahnuderühm+0.00
Osmussaare II rahnuderühm+0.00
Silma looduskaitseala*25.00
Lepaaugu liiv-maakeele püsielupaik+0.00
Nõva maastikukaitseala+8.00
Nõva-Osmussaare hoiuala (Harjumaa)+1.00
Nõva-Osmussaare hoiuala (Läänemaa)+89.00
Pikane must-toonekure püsielupaik+0.00
Telise merikotka püsielupaik+0.00
Tuksi merikotka püsielupaik+0.00
Osmussaare "kaksikud"+0.00
Osmussaare maastikukaitseala+2.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2006.04.17 Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 28 "Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2016.02.11 Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2016. a määrus nr 19 "Silma looduskaitseala kaitse-eeskiri" 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.04.11 Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" 2010.08.05 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2010. a määrus nr 107 "Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Silma looduskaitseala ja Karjatsimere hoiuala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/692207762

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY