Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040207

1.3 Site name

Karuse-Linnuse

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-02
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 59 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.696100
Latitude:58.622100

2.2 Area [ha]

413.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      18  0.00 
5130  info      0.00 
6430  info      0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     17  0.00 
7120  info      0.00 
9010  info  X     0.00 
9020  info  X     51  0.00 
9060  info      0.00 
9070  info      38  0.00 
9080  info  X     0.00 
9180  info  X     0.00 
91D0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris           
P1381Dicranum viride           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                   
A086Accipiter nisus                   
A223Aegolius funereus                   
A028Ardea cinerea                   
A104Bonasa bonasia                   
A087Buteo buteo                   
A224Caprimulgus europaeus                   
A136Charadrius dubius                   
A031Ciconia ciconia                   
A122Crex crex                   
A239Dendrocopos leucotos                   
A240Dendrocopos minor                   
A236Dryocopus martius                   
A379Emberiza hortulana                   
A320Ficedula parva                   
A217Glaucidium passerinum                   
A127Grus grus                   
A233Jynx torquilla                   
A338Lanius collurio                   
A246Lullula arborea                   
A070Mergus merganser                   
A112Perdix perdix                   
A072Pernis apivorus                   
A234Picus canus                   
A220Strix uralensis                   
A409Tetrao tetrix tetrix                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.99
N081.99
N095.97
N153.98
N1663.19
N178.95
N1913.93
N230.99

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Karuse-Linnuse loodusala asub Läänemaal ning selle pindala on 400 ha. Ala on väärtuslik eelkõige vanade puistute tõttu, kuid laiguti esineb ka poollooduslikke kooslusi. Loodusala koosneb kolmest lahustükist. Põhjapoolseimal lahustükil valdavad metsaelupaigad vanad laialehised metsad (9020) ja sürjametsad (9060), lahustüki äärealadel on lisaks väikeste laikudena nõmmesid (4030) ja niiduelupaiku - puisniite (6530) ja puiskarjamaid (9070). Keskmisel lahustükil kaitstakse vanu laialehiseid metsasid (9010). Tegemist on kujunemisjärgus elupaigaga, kus puistu vanus on 50-60 aastat ja peapuuliikideks on hall lepp, mänd ja kask. Lõunapoolseim lahustükil esineb mosaiikselt vanu laialehiseid metsi (9020) ja sürjametsi (9060). Lahustüki lõunaosas valdavad nõmmed (4030) ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning esineb elupaik pangametsad (9180). Lahustükk jääb Kõverdama raba vahetuslähedusse ja see loob tingimused siirdesoo-- ja rabametsade (91D0) esinemiseks

4.2 Quality and importance

Karuse-Linnuse loodusalal esinevad elupaigad on kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaikade esinduslikkus on valdavalt arvestatav, vaid puisniidu ja puiskarjamaa esinduslikkus on hea. Karuse-Linnuse laialehised metsad on sobilikuks kasvukohaks rohelisele kaksikhambale (Dicranum viride), mis on Eestis kohatise levikuga (22 teadaolevat leiukohta). Sood ja märjad lagedad elupaigad on kasvukohaks emaputkele (Angelica palustris).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
MC01.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MA04i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal35.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum35.4

4.5 Documentation

Õigusaktid: Karuse- Linnuse HA (VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Karuse-Linnuse hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Karuse-Linnuse hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY