Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0040208

1.3 Site name

Tuhu-Kesu

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.049500
Latitude:58.649900

2.2 Area [ha]

19296.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA053Anas platyrhynchos    25  50   
BA084Circus pygargus       
BA338Lanius collurio    20     
BA340Lanius excubitor    10   
BA156Limosa limosa    100     
BA160Numenius arquata    25  50   
BA158Numenius phaeopus    25  50   
BA140Pluvialis apricaria    100     
BA307Sylvia nisoria    20  30   
BA409Tetrao tetrix tetrix           
BA166Tringa glareola    150     
BA162Tringa totanus    50  100   
BA142Vanellus vanellus    100     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza incarnata                     
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                     
Dactylorhiza maculata                     
Epipactis palustris                     
1065Euphydryas aurinia                   
Gymnadenia conopsea                     
1052Hypodryas maturna                   
1903Liparis loeselii                   
Listera ovata                     
1355Lutra lutra                   
Myrica gale                     
Orchis militaris                     
Platanthera bifolia                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0765.18
N080.99
N090.99
N1616.91
N173.98
N1911.94
N0765.18
N080.99
N090.99
N1616.91
N173.98
N1911.94
N0765.18
N080.99
N090.99
N1616.91
N173.98
N1911.94

Total Habitat Cover

299.97

Other Site Characteristics

Tuhu-Kesu linnuala pindalaga 19 200 ha jääb kolme maakonna (Pärnumaa, Raplamaa ja Läänemaa) piirile ning tegemist on neljast suurest märgalast koosneva kompleksiga, mille väärtust suurendavad metsa- ja niidukooslused. Linnualal leidub Eestile väga tüüpilisi liigirikkaid madalsookooslusi, mis praeguseks on suuresti kadunud. Muuhulgas hõlmab Tuhu-Kesu linnuala Oidrema-Tuhu soostikku (6270 ha), mis kuulub Lääne-Eesti suuremate soostike hulka. Tuhu soo on üks kurvitsaterikkamaid madalsoid Eestis. Linnualale jääb osaliselt Lihula rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

4.2 Quality and importance

Tuhu-Kesu linnuala kujutab endast erinevate sootüüpide kompleksi ning sealne linnustik on väga rikkalik. Linnualale jääv Lihula soostik on oluline rändlindude peatuspaik ning mitmete kaitsealuste linnuliikide pesitsusala. Lihula raba lindude asustustihedus ületab Eesti rabade keskmist kaks korda. Linnualale jääv Tuhu soo on üks Eesti kurvitsarikkamaid madalsoid ning Torgu soos moodustavad kurvitsad koloniaalseid pesitsuskogumikke, kus elavad koos tikutajad (Gallinago gallinago), mustsaba-vigled (Limosa limosa), mudatildrid (Tringa glareola), punajalg-tildrid (Tringa totanus), suurkoovitajad (Numenius arquata) ja kiivitajad (Vanellus vanellus). Palju pesitseb soostikes Euroopas väheseks jäänud tetri (Tetrao tetrix), vööt-põõsalinde (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgijaid (Lanius collurio) ning Eestis vähe leiduvaid hallõgijaid (Lanius excubitor). Haruldasematest liikidest pesitsevad siin kaljukotkas (Aquila chrysaetos) (3 paari), merikotkas (Haliaeetus albicilla), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), väikepistrik (Falco columbarius) ja tutkas (Philomachus pugnax).Lihula maastikukaitsealaLihula maastikukaitseala asub Läänemaal Lihula vallas ning osaliselt Pärnumaal Koonga vallas. Lihula maastikukaitseala võeti kaitse alla Lihula soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks 1998. aastal. Alal on oluline roll lindude rändepeatuspaigana ja pesitsusalana (kaljukotkas on Lihula rabas pesitsenud juba üle 100 aasta). Kaitsealustest taimeliikidest kasvab Lihula rabas massiliselt porssa. Kaitseala pindala on 6653,9 ha.Tuhu maastikukaitsealaTuhu maastikukaitseala asub Läänemaal Hanila ja Lihula ning Pärnumaal Koonga ja Varbla vallas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Tuhu soo ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Kaitsealused linnuliigid: metsis, sookurg, teder jt. Kaitsealused taimeliigid: Malaxis paludosa, Liparis loeselii, Daphne mezereum, Dactylorhiza incarnata, Epipavtis palustris. Kaitseala pindala on 3729,4 ha. Turism: Matkarada vaatetornigaKesu raba; Kesu sookaitsealaKesu raba kaitseala asub Raplamaal Vigala vallas ning Pärnumaal Halinga ja Koonga vallas. Kaitseala on loodud 1992. aastal raba kaitseks. Raba absoluutne kõrgus on 19 m ja turbakihi paksus ulatub 7 meetrini. Kaitseala pindala on 2158,4 ha.Avaste looduskaitsealaAvaste looduskaitseala asub Pärnumaal ja Raplamaal. Kaitseala on loodud 1981. a. Avaste soostiku kaitseks. Avaste soo omab nii geoloogilist, veekaitselist kui ökoloogilist väärtust, pakkudes elupaika mitmetele ohustatud liikidele sh kalju- ja merikotkale, rohunepile ja metsisele. Avaste soostikus on üks Eesti suuremaid madalsoo komplekse. Praegu kuuluvad kaitseala koosseisu veel Avaste soost kagu poole jäävad märjad sooniidud ning vanad loodusmetsad. Avaste soo lõunaosas Kurese külast 2,5 km põhja suunas asub muistne Soontagana maalinn, mida ümbritseb pärandkultuurmaastik: niidud ja kunagised taluasemed. Kaitseala pindala on 5252,6 ha. Turism: ettevalmistatud puhkekohad ja vaatetorn Soontagana linnamäe ümbruses, matkarada. II kat: soohiilakas- Liparis loeselii sookäpp- Hammarbya paludosa kärbesõis- Ophrys insectifera täpiline sõrmkäpp- Dactylorhiza incarnata

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LBi
MA04.03i
LBi
MA04.03i
LBi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA04i
LF03.01i
MA01o
MA04i
LF03.01i
MA01o
MA04i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal292.20000000000004
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum292.20000000000004

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Avaste LKA; Tuhu MKA; Kesu raba KA; Lihula MKA; Avaste HA; Tuhu HA; Lihula HA; Avaste merikotka PEP (VV 03.07.2001. a määrus nr 225, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 19.05.2005. a määrus nr 106, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Rapla Maavalitsuse 20.10.1992 määrus nr 97; VV 11.04.2005. a määrus nr 72,muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0527.00
EE1453.00
EE1511.00
EE160.00
EE178.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Avaste hoiuala+5.00
EE05Avaste looduskaitseala+27.00
EE16Hälvati väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE15Kesu raba; Kesu sookaitseala+11.00
EE14Lihula maastikukaitseala+34.00
EE17Tuhu hoiuala (Läänemaa)+1.00
EE17Tuhu hoiuala (Pärnu)+1.00
EE14Tuhu maastikukaitseala+19.00
EE17Lihula hoiuala+1.00
EE16Avaste merikotka püsielupaik+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Avaste hoiuala+5.00
Avaste looduskaitseala+27.00
Hälvati väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Kesu raba; Kesu sookaitseala+11.00
Lihula maastikukaitseala+34.00
Tuhu hoiuala (Läänemaa)+1.00
Tuhu hoiuala (Pärnu)+1.00
Tuhu maastikukaitseala+19.00
Lihula hoiuala+1.00
Avaste merikotka püsielupaik+0.00

5.3 Site designation (optional)

2005.05.19 Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.04.11 Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2017.04.24 Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2017. a määrus nr 77 "Avaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" 1992.10.20 Rapla Maavalitsus määrus nr 97 Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Avaste loodusala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/363775528

Name: Lihula maastikukaitseala ja Lihula hoiuala (Lihula loodusala ja osa Tuhu-Kesu linnualast) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-1810076964

Name: Tuhu maastikukaitseala ja Tuhu hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/-716801244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.7.2 Kultuuriväärtuste taastamine/konserveerimine 2.7.3 Kultuuriväärtuste eksponeerimine 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.2.2 Tähiste likvideerimine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY