Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040213

1.3 Site name

Lihula

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrus nr 72 Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.942200
Latitude:58.658900

2.2 Area [ha]

6753.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
6430  info      31  0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     3007  0.00 
7140  info      573  0.00 
7150  info      0.00 
7210  info  X     13  0.00 
7230  info      523  0.00 
9010  info  X     0.00 
9020  info  X     20  0.00 
9080  info  X     1132  0.00 
91D0  info  X     543  0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A086Accipiter nisus                   
A052Anas crecca    10             
A053Anas platyrhynchos    50             
A087Buteo buteo                   
A081Circus aeruginosus               
A082Circus cyaneus               
A084Circus pygargus               
A127Grus grus    10             
A160Numenius arquata    10             
A158Numenius phaeopus    50             
A140Pluvialis apricaria    70  80             
A119Porzana porzana               
A409Tetrao tetrix tetrix    100             
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola    100             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0761.20
N080.99
N1621.89
N172.98
N1912.93

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Lihula loodusala (kattub osaliselt Tuhu-Kesu linnualaga) asub Pärnumaal ning selle pindala on ca 7000 ha. Lihula loodusala keskseteks väärtusteks on eeskätt piirkonnale omased loodusmaastikud. Neist kõige tähelepanuväärsem on Lihula raba, mis sarnaselt teistele LääneEesti rabadele on suhteliselt noor ja suuremast inimtegevusest jäänud puutumata, kuigi rabas on üksikutes kohtades võimalik veel märgata ammuseid turbavõtuauke. Lihula raba on mitmete vooluveekogude allikaks, näiteks saavad sealt alguse Penijõgi, Rootsi jõgi ja Riisa oja ehk Kuijõgi. See raba on ka piirkonnale oluline puhta vee reservuaar, kuna sealt pärineb suur osa Lihula linna joogiveest. Madal- ja siirdesoode servi on mitmel pool kunagi põllu- ja metsamaaks kuivendatud, siiski on paljud endised kraavid loodusliku arengu või kobraste tegevuse tagajärjel kinni kasvanud ning see on kaasa aidanud nende alade looduslikumaks muutumisele. Soode ääres olevad metsakooslused on suures osas tekkinud endistele karja- ja heinamaadele ning siiani on mitmel pool veel säilinud puisniiduilmelisi alasid, mis tasapisi laialehisteks loodusmetsadeks kujunevad. Lihula soostikul on oluline roll lindude rändepeatuspaigana ja pesitsusalana. Loodusalale jääv Lihula maastikukaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

4.2 Quality and importance

Lihula loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Sarnaselt paljudele teistele Läänemaa loodusmaastikele on ka Lihula loodusalal enim levinud (liig)niisked kooslused, ligikaudu kolmveerand pindalast moodustab Lihula raba ning selle ääres olevad madal- ja siirdesood, märjad looduslikud niidud ning rabastuvad ja soometsad. Oluliselt vähem, kuid siiski arvestataval määral leidub alal võsastuvaid-metsastuvaid või juba loodusmetsaks muutunud endisi puisniite. Lihula loodusalal leidub lisaks ka puiskarjamaid ja loopealseid, mida osaliselt ka hooldatakse. Loodusalal on registreeritud väga palju elupaiku ja nende esinduslikkus ja looduskaitseline seisund varieerub arvestatavast kuni väga heani.Lihula maastikukaitsealaLihula maastikukaitseala asub Läänemaal Lihula vallas ning osaliselt Pärnumaal Koonga vallas. Lihula maastikukaitseala võeti kaitse alla Lihula soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks 1998. aastal. Alal on oluline roll lindude rändepeatuspaigana ja pesitsusalana (kaljukotkas on Lihula rabas pesitsenud juba üle 100 aasta). Kaitsealustest taimeliikidest kasvab Lihula rabas massiliselt porssa. Kaitseala pindala on 6653,9 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum97.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Lihula MKA; Lihula HA (VV 11.04.2005. a määrus nr 72, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1499.00
EE160.00
EE171.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Hälvati väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE14Lihula maastikukaitseala+99.00
EE17Lihula hoiuala+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Hälvati väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Lihula maastikukaitseala+99.00
Lihula hoiuala+1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.04.11 Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lihula maastikukaitseala ja Lihula hoiuala (Lihula loodusala ja osa Tuhu-Kesu linnualast) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-1810076964

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY