Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040309

1.3 Site name

Laulaste

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 319 Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.537200
Latitude:57.977900

2.2 Area [ha]

1066.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
9010  info  X     65  0.00 
9080  info  X     228  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1099Lampetra fluviatilis         
M1355Lutra lutra     
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1034Hirudo medicinalis                   
Ulmus laevis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N150.99
N1625.87
N1717.91
N1954.24
N230.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laulaste loodusala (kattub osaliselt Põhja-Liivimaa linnualaga) asub Pärnumaal ning ala pindala on ca 1060 ha. Kahest lahustükist koosnev loodusala asub keskdevoni Aruküla lademel ning jääb Vahe-Eesti soostunud ja soomuldade valdkonda. Alal leidub gleiliiv-, saviliiv-, liivsavi- ja mitmekihilisi muldasid, vähemal määral leede-ja leetunud muldasid. Maastik on Laulaste loodusalal tasase reljeefiga. Tegemist on metsamaastikuga, looduslikud- ja kultuurheinamaad puuduvad. Vähesel määral elustavad maastikku vanad tuletõrje veevõtukohad, osaliselt oma loodusliku sängi säilitanud Priivitsa oja ja endine kruusakarjäär, millesse on tekkinud veekogu. Loodusala linnustikust tuleks esile tõsta must-toonekurge (Ciconia nigra) ja valgeselg kirjurähni (Dendrocopus leucotus). Vanametsaliikidest on loodusalal esindatud laanerähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn (Picus canus), värbkakk (Glaucidium passerinum), händkakk (Strix uralensis), laanepüü (Bonasa bonasia) ja väike-kärbsenäpp (Ficedula parva).

4.2 Quality and importance

Laulaste loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Loodusalale jäävad metsakooslused on esinduslikud. Soostuvate ja soo-lehtmetsade elupaigatüübi esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hinnatud heaks. Vanade loodusmetsade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on väga hea. Priivitsa oja on elupaigaks saarmale (Lutra lutra), jõesilmule (Lampetra fluviatilis) ja paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LC01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Laulaste LKA (VV 22.12.2005.a määrus nr319).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00
EE170.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Laulaste looduskaitseala=100.00
EE17Kiusumetsa hoiuala*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Laulaste looduskaitseala=100.00
Kiusumetsa hoiuala*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.12.22 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 319 Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lemmejõe loodusala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/817605004

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY