Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040313

1.3 Site name

Kihnu

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Pärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määrus nr 78 "Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr. Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määrus nr 36 "Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.948000
Latitude:58.174600

2.2 Area [ha]

9198.8000

2.3 Marine area [%]

88.1200

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (11.88 %) Marine Baltic Sea (88.12 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      770  0.00 
1150  info  X     0.00 
1210  info      0.00 
1620  info      39  0.00 
1630  info  X     198  0.00 
1640  info      25  0.00 
2120  info      16  0.00 
2130  info  X     15  0.00 
2180  info      126  0.00 
5130  info      45  0.00 
6210  info      0.00 
6270  info  X     12  0.00 
6280  info  X     26  0.00 
6410  info      13  0.00 
6430  info      0.00 
6530  info  X     148  0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     23  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    100       
M1364Halichoerus grypus    11  50   
P1903Liparis loeselii         
M1938Phoca hispida botnica    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata f. ochrantha                     
Epipactis atrorubens                     
Eryngium maritimum                     
Herminium monorchis                     
Platanthera bifolia                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0188.08
N070.99
N080.99
N094.97
N161.99
N172.98

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kihnu loodusala (kattub osaliselt Pärnu lahe linnualaga) asub Pärnu lahes ning moodustub Kihnu saarest ja ümbritsevast merealast. Ala pindala on ca 9000 ha. Kihnu saar ja laiud ning nendega seotud meremadalikud on Lääne-Eesti mandriosa lõunatipu jätk meres. Valdavalt kruusast, liivast ja rändrahnudest koosnevad saarelised pinnavormid on tekkinud Liivi Lahe moodustanud jääkeele pragudes ja postglatsiaalsetes protsessides liustikutekkeliste setete ladestunud ja kuhjumise tulemusena. Paiknedes Liivi Lahe-Suure Väina ja Pärnu Lahe merepiirkondade kokkupuutealal, moodustab Kihnu olulise elurikkuse tugipunkti mereliste ökosüsteemide jaoks. Saareline iseloom, madalmere väärtuslike mere-elupaikade suur mitmekesisus ja lai levik ning paiknemine kalade, lindude ja mereimetajate rände- ja liikumisteede keskel on selle elurikkuse peamiseks aluseks. Kihnu laidude ja ümbritseva madalmere tuumikala ning Kihnu saare poollooduslikud ja rannikuelupaigad on määratud EL loodusalaks eelkõige tänu nende haruldusele ja ohustatusele kogu Euroopas. Kihnu on suhteliselt madal ja tasane saar. Suur osatähtsus on rannaniitudel ja liigirikastel aru-puisniitudel. Kihnu randa palistavad karjamaad, kus kasvab rohkesti kadakaid, eriti saare lõunaosas ja looderannikul Linaküla all. Liivastel rannavallidel leidub Eestis haruldast rand-ogaputke ja rand-kirburohtu. Piki saart kulgevat seljakut ja sellest läände jäävat liivikut katavad nõmme- ja palumännikud, mis meenutavad pigem parki kui metsa.

4.2 Quality and importance

Kihnu loodusalal kaitstavad elupaigad on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Loodusalal esinevate elupaikade esinduslikkus on varieeruv. Loodusalal kaitstav viigerhüljes (Phoca hispida bottnica) on ajalooliselt olnud väga arvukas, kuid 20. sajandil vähenes arvukus inimtegevuse tulemusena kuni 95%, Liivi lahes langes arvukus perioodil 1996 – 2003 ligikaudu 2,4 korda. Seepärast on loodusala oluline selle liigi kaitsel. Lisaks kaitstakse loodusalal hallhüljest (Halichoerus grypus), kelle arvukus on viimastel aastatel tõusnud. Kaitstavatest taimeliikidest esinevad loodusalal veel emaputk (Angelica palustris) ja soohiilakas (Liparis loeselii).Tamm; Lemsi küla tamm; Koksi talu tammMõõtmed ja iseloomustus (T. Aasma, 2007): Ü= 389 cm (1,3 m); H= 21 m (40 m); võra maksimaalne ulatus 16 m. Heas seisus. Puu on elujõuline, ühtlase korrapärase võraga. Võras leidub siiski ka mitmeid väiksemaid ja üks keskmise suurusega kuivanud oks. Mõõtmed: Ü= 350 cm (1,3), H= 25 m. (maakat. andmed, Relve projekt, Eesti põlispuudes samad andmed). Asukoht: Koksi talu juures. Lemsi talumaja hoovis tagastamata maal.Kihnu Liiva-aia kivi; Liiva-aa Suur Kivi (Lina küla rändrahn)Mõõtmed: 4,1x 2,3x 3,0m, üm 12,0m (H. Viiding, 1986)Ü ümbermõõt 9.78 ja kõrgus 2.44 Asukoht: "Pärnu Kalur", Kihnus, Lina külas

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02i
MG05i
MG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal21.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum21.4

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Jõgisalu, H. 1970. Sangelaid. Eesti Loodus 9, lk 341-34; Laansoo, U. 1998. Kihnu saare taimestikust, Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXI. Ettekannete teesid. Tartu-Tallinn 84-88; Meikar, T. 1992. Kihnu saare mets. Mets ja Puu 2, lk 7-11; Peterson, A. 1979. Mõnda kihnlaste ja ruhnlaste tegevusaladest minevikus. Eesti Loodus 11, lk 718-722; Saar, T. 1979. Kihnu ja Manija kohanimesid. Eesti Loodus 11, lk 726-730; Veering, L. 1979. Riia lahe saarte veestik. Eesti Loodus11, lk 731-733; Örd, A. 1979. Kihnu ja Ruhnu metsad. Eesti Loodus 11, lk 740-744. Õigusaktid: Pärnu lahe HA; Kihnu HA; Sangelaiud LKA; Sangelaiu viigerhülge PEP ; Linaküla meri-pungsambla PEP (VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee 05.02.1964. a otsus nr 26; KKM 20.12.2005. a määrus nr 78, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; KKM 24.05.2007. a määrus nr 36, muudetus 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0546.00
EE160.00
EE1754.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Tamm; Lemsi küla tamm; Koksi talu tamm+0.00
EE18Kihnu Liiva-aia kivi; Liiva-aa Suur Kivi (Lina küla rändrahn)+0.00
EE05Kihnu laidude looduskaitseala+46.00
EE16Linaküla meri-pungsambla püsielupaik+0.00
EE16Kihnu merikotka püsielupaik*0.00
EE17Pärnu lahe hoiuala*42.00
EE17Kihnu hoiuala+12.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Tamm; Lemsi küla tamm; Koksi talu tamm+0.00
Kihnu Liiva-aia kivi; Liiva-aa Suur Kivi (Lina küla rändrahn)+0.00
Kihnu laidude looduskaitseala+46.00
Linaküla meri-pungsambla püsielupaik+0.00
Kihnu merikotka püsielupaik*0.00
Pärnu lahe hoiuala*42.00
Kihnu hoiuala+12.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2007.05.24 Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määrus nr 36 "Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2014.03.04 Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2014. a määrus nr 31 Kihnu laidude looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY