Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040324

1.3 Site name

Lavassaare

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-10
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr. ENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s nr. Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määrus nr 18 "Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr. Keskkonnaministri 7. oktoobri 2010. a määrus nr 55 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» muutmine" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.267100
Latitude:58.547700

2.2 Area [ha]

11132.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      213  0.00 
5130  info      0.00 
6270  info  X     0.00 
6280  info  X     18  0.00 
6530  info  X     344  0.00 
7110  info  X     7408  0.00 
7140  info      520  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      241  0.00 
9010  info  X     52  0.00 
9020  info  X     31  0.00 
9080  info  X     108  0.00 
91D0  info  X     123  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    50  80 
ASaussurea alpina    30  100 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.77
N0782.27
N090.89
N167.98
N174.43
N192.66

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Lavassaare loodusala (kattub Lavassaare linnualaga) asub Pärnumaal ning ala pindala on ca 11130 ha. Lavassaare soostik (21 868 ha) asub Pärnu madalikul. Loodusala hõlmab soostiku turba kaevandamisest säilinud lääne- ja põhjaosa. Soostik hakkas kujunema ligi 7500 aastat tagasi Litoriinamerest eraldunud magedaveelise laguuni soostumise tulemusel. Tänaseks küünib turbalasundi paksus soostikus kuni 10 meetrini. Soostiku loodusalal paikneva osa moodustavad Laisma, Kõima, Õepa, Maima ja Põhara rabalaamad koos neid eraldavate mineraalmaade, veekogude ning kitsaste madal- ja siirdesooribadega. Neil Lääne-Eesti tüüpi lavarabadel domineerivad lagedad peenar-älves ja peenar-laugasraba kooslused, laialdase levikuga on ka puis-puhma ja mättaraba kooslused. Laisma raba keskosas ja Kõima rabas võib laugaste osatähtsus ulatuda 40-50%-ni. Loodusala levinumaks elupaigaks on raba (7110*), mis on klassikaline Lääne-Eesti tüüpi lavaraba suure älveste ja märealade osakaaluga ning paiguti rohkete laugastega. Servaaladel levivad erinevad siirdesookooslused. Kõima raba põhjaservas ja rabalaamade vahelistel aladel (Kõima ja Laisma vahel ning Laisma ja Kaseraba vahel) on madalsooalad, millest osa on kuivenduse tulemusel tugevasti võsastunud või metsastunud. Suuri rabalaamasid piiravad kitsad soometsa ribad, millest enamus on rabametsad, lõiguti on ka siirdesoometsa ning väiksemate aladena madalsoometsa. Rabade servaaladel on peamiselt karbonaatsete soostunud niitude ja lage-madalsoode kinnikasvamisel kujunenud madalsoo- ja lodumetsad ning soostunud metsad. Metsadest leidub loodusalal veel salumetsi, mis on tekkinud puisniitude metsastumise tulemusel. Kaitsealal valdavad liigivaesed rabaelupaigad, seetõttu ei ole ala üldine taimede liigirikkus kuigi suur. Kaitstavate taimeliikide elupaikadena on olulisemad madalsoo- ja niidualad, samuti salumetsad.

4.2 Quality and importance

Lavassaare loodusala kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid - *6280), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsed (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Lavassaare loodusalal domineerivad soomaastikud, mistõttu on levinumateks sooelupaigad - valdab raba, millele lisanduvad siirdesoo- ja madalsooalad. Oluline osa looduslikest elupaikadest on ka lagesoid ääristavatel soometsadel, eelkõige raba- ja siirdesoometsadel, vähemal määral madalsoo- ja lodumetsadel ning soostunud metsadel. Metsadest levib loodusalal veel salumetsi, sealhulgas laialehiseid metsi, mis on enamuses tekkinud kunagiste puisniitude metsastumise teel. Kaitstavate elupaikade pindala katab peaaegu tervikuna loodusala. Väga hea esinduslikkusega on rabad, kõik teised elupaigad varieeruvad hea ja arvestatava vahel.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
LA04.03o
MBi
MC01.03o
LF02.03i
LF03.01i
MJ02.07o
MJ02.12o
LK01.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal94
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum94

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kask, M. 1959. Hilissügisene matk Virussaarele. Eesti Loodus 2, lk 89-93; Kumari, E. 1960. Virussaare rabasaar. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 121-123. Õigusaktid: Lavassaare HA; Virussaare rabasaare KA; Laisma kaljukotka PEP; Laisma, Lavassaare metsise PEP-d (VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Pärnu raj. RSN TK 5.2.1964 otsus nr 26, ENSV MN 06.04.1959. a määrus nr 119).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00
EE168.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Laisma kaljukotka püsielupaik+6.00
EE16Laisma metsise püsielupaik+1.00
EE16Lavassaare metsise püsielupaik+1.00
EE05Lavassaare looduskaitseala*100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Laisma kaljukotka püsielupaik+6.00
Laisma metsise püsielupaik+1.00
Lavassaare metsise püsielupaik+1.00
Lavassaare looduskaitseala*100.00

5.3 Site designation (optional)

2016.05.05 Vabariigi Valitsuse 5. mai 2016. a määrus nr 54 "Lavassaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2009.04.16 Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määrus nr 18 "Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lavassaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/-1309767365

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY