Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040328

1.3 Site name

Manilau-Hanilaiu

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 127 Manija maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.122000
Latitude:58.215000

2.2 Area [ha]

204.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1620  info      0.00 
1630  info  X     39  0.00 
2130  info  X     21  0.00 
6210  info      36  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0721.89
N0973.13
N152.99
N231.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Manilaiu- Hanilaiu loodusala (kattub osaliselt Pärnu lahe linnualaga) asub Pärnumaal ning selle pindala on ca 200 ha. Kahest väikesest saarest koosnev loodusala on väikesepindalaline, kuid omapäraste tingimustega. Saarelised tingimused üheskoos ajalooliste maakasutusviisidega on kujundanud rannikulähedastele aladele tüüpilised maastikud ja sellega seotud elustiku mitmekesisuse. Loodusala omapäraks on suhteliselt tihe inimasustus, kus 204 hektaril asub ligi 40 majapidamist. Inimtegevus on olnud ja jääb ka tulevikus aluseks siinsete loodusväärtuste säilimisel. Seetõttu on loodusala kaitse- eesmärkide saavutamisel vajalik tihe koostöö kohalike elanike ja looduskaitsjate vahel. Kaitseala kaitseväärtused – rannaniidud, kõre, niidukurvitsalised, käpalised ja emaputk – on suuremal või vähemal määral seotud siinsete avatud maastike ning ekstensiivsete karjamaade säilimisega.

4.2 Quality and importance

Manilaiu- Hanilaiu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130) ja kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) Loodusala suurim väärtus on hooldatavad rannikumaastikud. Elupaigatüüpide looduskaitseline seisund on enamasti hea või väga hea.Kotkakivi; Manija KokkõkiviMõõtmed: Graniit 6x3,2x3,5 m, üm 15,1 (õ.-a 17.03.1959 nr 25; H. Viiding, 1986) Asukoht: ManilaiulManija maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määruse nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitseala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal6.6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum6.6

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Manija MKA (VV 29.05.2006. a määrus nr127).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Kotkakivi; Manija Kokkõkivi+0.00
EE14Manija maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kotkakivi; Manija Kokkõkivi+0.00
Manija maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.05.29 Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 127 Manija maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-1790060319

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.2.1 Liigi ümberasustamine 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.5 Teabepäevade korraldamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY