Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040334

1.3 Site name

Nedrema

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-03
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 99 Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.069600
Latitude:58.544900

2.2 Area [ha]

2441.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      30  0.00 
6530  info  X     240  0.00 
7110  info  X     1196  0.00 
7140  info      0.3  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      60  0.00 
9020  info  X     38  0.00 
9080  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1013Vertigo geyeri           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Orchis mascula                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0753.24
N080.99
N090.99
N1626.86
N176.96
N199.95

Total Habitat Cover

99.98

Other Site Characteristics

Nederma loodusala (kattub osaliselt Nätsi-Võlla linnualaga) asub Pärnumaal ning ala pindala on ca 2400 ha. Kõlviku tüüpidest on loodusalal valdavaks rabalaamad (Urita ja Nedrema raba) ja metsakooslused, kus suurima pindalaga on männienamusega siirdesoo- ja rabametsad. Loodusala põhiväärtusteks on esinduslik märgala kompleks ja Nedrema puisniit, mis on Eestis seni säilinud suurima niidetava pindalaga puisniit ja ühtlasi ka Põhja-Euroopas. Tänu oma suurele pindalale ja väga hästi säilinud puurinde struktuurile on see Eesti üks esinduslikumaid puisniite. Kahe raba vahel paiknemise tõttu on pinnas üsna niiske, tema reljeef on mitmekesisem kui enamusel teistel Eesti puisniitudel. Loodusala pinnakatte moodustavad madalsoo ja rabaturvas ning moreen, mis paiknevad siluri ajastu jaagarahu lademe lubjakividel. Nedrema puisniidult on leitud 236 liiki soontaimi. Liigitiheduselt on Nedrema puisniit Eestis keskmiste hulgas, sealt on leitud 54 liiki soontaimi ühelt ruutmeetrilt. Kaitsealuseid soontaimeliike on leitud 19, neist 15 on orhideeliigid. Eestis harvaesinevaid seeni on leitud 5 liiki. Kaitsealuseid linnuliike on leitud 47, neist valdav osa on seotud sooelupaikadega.

4.2 Quality and importance

Nederma loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Nedrema loodusalal on ülekaalus sookooslused: Urita ja Nedrema raba. Pindalaliselt järgnevad metsaelupaigad. Poollooduslike koosluste hulgas on ülekaalus puisniitude elupaik, lisaks esineb liigirikast arurohumaad ja sinihelmika niite. Väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise esinduslikkusega on puisniidud. Ülejäänud elupaigad on hea või arvestatava esinduslikkusega. Mitmekesine märgalakompleks on heaks elupaigaks luha-pisiteole (Vertigo geyeri).Nedrema looduskaitsealaNedrema looduskaitseala asub Pärnumaal Koonga ja Audru vallas. Ala on kaitse alla võetud 1991. aastal puisniidu kaitseks. Nedrema puisniit on arvatavalt Eestis seni säilinud suurima niidetava pindalaga puisniit. Tänu oma suurele pindalale ja väga hästi säilinud puurinde struktuurile on Nedrema Eesti üks esindulikumaid puisniite. Seal kasvab 17 liiki kaitsealuseid taimi, neist 15 on orhideeliigid. Nedremalt on leitud ka 4 liiki Eestis harvaesinevaid seeni. Kaitseala pindala on 2441,9 ha. Liigitiheduselt on Nedrema puisniit Eestis keskmiste hulgas, seat on leitud 54 liiki soontaimi ühelt ruutmeetrilt. Kaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a. otsusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitse alla võetud Nedremäe - Kalli puisniidu baasil.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal86
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum86

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Aasalo, L. 1973. Omapärane maanurk - jääb ta selleks Eesti Loodus 3, lk 150-155; Kukk, T., Kull, K. 1997. Nedrema puisniit. Estonia Maritima nr 2, Lääne-Eesti Saarestiku BKA väljaanne, lk 68-69. Õigusaktid: Nedrema LKA (VV 30.03.2007. a määrus nr 99).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Nedrema looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Nedrema looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2007.03.30 Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 99 Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Nedrema looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/425637205

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY