Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040336

1.3 Site name

Nätsi-Võlla

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 177 Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.085600
Latitude:58.461700

2.2 Area [ha]

11558.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      207  0.00 
6270  info  X     0.00 
6410  info      0.00 
6450  info      0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     187  0.00 
7110  info  X     8215  0.00 
7120  info      56  0.00 
7140  info      0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      44  0.00 
9010  info  X     18  0.00 
9020  info  X     270  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     866  0.00 
91D0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A154Gallinago media                   
Orchis mascula                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0777.12
N080.99
N090.99
N169.95
N172.98
N195.97

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Nätsi-Võlla loodusala (kattub Nätsi-Võlla linnualaga) asub Pärnumaal ning ala pindala on ca 11 500 ha. Loodusala põhiosa moodustav loode-kagusuunaline Nätsi-Võlla rabaliitlaam paikneb Pärnu madaliku lääneosas Lelle-Karuse (või Põhja-Pärnu) otsamoreenaheliku läänepoolseima lõigu – Linnuse kuhjelise otsamoreeni ja sellest lõunas olevate voorjate pinnavormide vahel. Soo liitlaama põhjapoolset laugasterohket osa tuntakse Nätsi rabana, lõunapoolset osa Võlla rabana. Raba liitlaama keskossa lõikub edela-kirdesuunaline enamasti turbasse mattunud künnis, mille kõrgemad, üle rabapinna ulatuvad osad moodustavad kaks rabasaart. Soosaarte juurest alguse saav kohati kuni 100 m laiuses orus voolav Punaoja koos mitmete, enamasti turbalasundisse mattunud harudega, markeerib Nätsi raba moodustavate lihtlaamade omavahelisi eraldusjooni. Salusaared, Eessalu ja Tagasalu saar, on edela-kirde-suunalised pikad rähksed karbonaatsete muldadega künnised, asuvad raba idaosas. Raba linnustik on tüüpiline ja liigirikas. Nätsi- Võlla loodusala kõlvikute koosseisust hõlmavad suurema osa pindalast sood, vähemal määral on metsakooslusi. Loodusalal domineerivad rabamaastikud, mistõttu on levinumateks sooelupaigad— valdab raba, millele lisanduvad siirdesoo ja vähesel määral ka madalsooalad. Oluline osa looduslikest elupaikadest on ka soometsadel, eelkõige raba- ja siirdesoometsadel, vähemal määral madalsoo- ja lodumetsadel ning soostunud metsadel. Metsadest levib kaitsealal veel salumetsi, sealhulgas laialehiseid metsi, mis on tekkinud kunagiste puisniitude metsastumise teel, vähesel määral ka looduslikke laanemetsi.

4.2 Quality and importance

Nätsi-Võlla loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Kaitstavateks elupaikadeks kvalifitseerub summaarselt 87% loodusala pindalast. Kõige ulatuslik elupaigatüüp raba on senini inimtegevusest peaaegu puutumatu, kuigi kraavitusest päris pääsenud pole ka loodusala sookompleks. Metsaelupaikade esinduslikkuse ja looduskaitseline seisund on heaNätsi-Võlla looduskaitsealaKaitseala eesmärk on Nätsi-Võlla soo- ja metsakoosluste, poollooduslike koosluste ning kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse. Nätsi-Võlla looduskaitseala asub Pärnumaal Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas. Nätsi raba võeti kaitse alla 1957. aastal. Lääne-Eesti üks suuremaid rabasid, tekkinud järve soostumisel. Raba nõlvad on järsud, keskosas on tasane laukarohke platoo. Lääne-Eestile iseloomulik tasane lageraba porsa- ja raba-jänesvillarohkete servakooslustega.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
LJ02.07o
MJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal95.1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum95.1

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kumari, E. 1960. Nätsi raba. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 112-114. Õigusaktid: Nätsi-Võlla LKA; Nätsi-Võlla HA (VV 30.04.2004. a määrus nr 177; VV 18.05.2007. a määrus nr 154).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0593.00
EE177.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Nätsi-Võlla hoiuala+7.00
EE05Nätsi-Võlla looduskaitseala+93.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Nätsi-Võlla hoiuala+7.00
Nätsi-Võlla looduskaitseala+93.00

5.3 Site designation (optional)

2017.03.24 Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2017. a määrus nr 66 "Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Nätsi-Võlla hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/1359317307

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY