Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0040337

1.3 Site name

Nätsi-Võlla

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.067600
Latitude:58.456800

2.2 Area [ha]

16388.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA052Anas crecca    20  30   
BA050Anas penelope    4000  4000   
BA053Anas platyrhynchos    28  33   
BA053Anas platyrhynchos         
BA061Aythya fuligula         
BA061Aythya fuligula    23  33   
BA021Botaurus stellaris     
BA067Bucephala clangula    37  48   
BA067Bucephala clangula    1500  1500   
BA084Circus pygargus     
BA037Cygnus columbianus bewickii    600  600   
BA038Cygnus cygnus     
BA125Fulica atra    2500  2500   
BA127Grus grus    28  41   
BA338Lanius collurio    20     
BA340Lanius excubitor    10   
BA156Limosa limosa    20  60   
BA156Limosa limosa    100  100   
BA272Luscinia svecica     
BA158Numenius phaeopus    20   
BA235Picus viridis     
BA140Pluvialis apricaria    160  215   
BA005Podiceps cristatus         
BA409Tetrao tetrix tetrix    50  100   
BA166Tringa glareola    115  225   
BA162Tringa totanus    65  120   
BA142Vanellus vanellus    50  150   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.97
N0770.15
N090.99
N1611.94
N172.98
N197.96

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Nätsi-Võlla linnuala pindalaga 16 300 ha asub Pärnumaal ning see koosneb kolmest suuremast ja neljast väiksemast lahustükist. Tegemist on suure märgalade, metsade ja järvede kompleksiga. Linnuala tuumiku moodustavad Nätsi ja Võlla ühtne rabalaam. Raba on senini inimtegevusest peaaegu puutumatu, kuigi kraavitusest päris pääsenud pole seegi soostik: rabalaam on piiratud kraavide ja kraavitatud ojadega. Lisaks on linnualasse hõlmatud väiksemaid rabasid ja mitmeid järvi, millest suuremad on Ermistu järv (447 ha) ja Tõhela järv (316 ha). Linnualal leidub ka 300 aastaseid tammikuid.

4.2 Quality and importance

Nätsi-Võlla linnuala on oluline rändepeatuspaik väikeluigele (Porzana parva) ning pesitsuspaik sarvikpütile (Podiceps auritus), laululuigele (Cygnus cygnus), soo-loorkullile (Circus pygargus), rüüdile (Pluvialis apricaria), tutkale (Philomachus pugnax), mudatildrile (Tringa glareola) ja kassikakule (Bubo bubo). Raba linnustik on rabadele tüüpiline ja liigirikas. Olulistest linnudirektiivi liikidest elavad linnualal veel kaljukotkas (Aquila chrysaetos), hüüp (Botaurus stellaris), teder (Tetrao tetrix), punaselg-õgija (Lanius collurio), sookurg (Grus grus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikepistrik (Falco columbarius), rabapüü (Lagopus lagopus) ning merikotkas (Haliaeetus albicilla). Metsakooslustes pesitsevad muuhulgas kanakull (Accipiter gentilis), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dryobates minor), musträhn (Dryocopus martius), väänkael (Jynx torquilla) ja hallpea-rähn (Picus canus).Nedrema looduskaitsealaNedrema looduskaitseala asub Pärnumaal Koonga ja Audru vallas. Ala on kaitse alla võetud 1991. aastal puisniidu kaitseks. Nedrema puisniit on arvatavalt Eestis seni säilinud suurima niidetava pindalaga puisniit. Tänu oma suurele pindalale ja väga hästi säilinud puurinde struktuurile on Nedrema Eesti üks esindulikumaid puisniite. Seal kasvab 17 liiki kaitsealuseid taimi, neist 15 on orhideeliigid. Nedremalt on leitud ka 4 liiki Eestis harvaesinevaid seeni. Kaitseala pindala on 2441,9 ha. Liigitiheduselt on Nedrema puisniit Eestis keskmiste hulgas, seat on leitud 54 liiki soontaimi ühelt ruutmeetrilt. Kaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a. otsusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitse alla võetud Nedremäe - Kalli puisniidu baasil.Nätsi-Võlla looduskaitsealaKaitseala eesmärk on Nätsi-Võlla soo- ja metsakoosluste, poollooduslike koosluste ning kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse. Nätsi-Võlla looduskaitseala asub Pärnumaal Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas. Nätsi raba võeti kaitse alla 1957. aastal. Lääne-Eesti üks suuremaid rabasid, tekkinud järve soostumisel. Raba nõlvad on järsud, keskosas on tasane laukarohke platoo. Lääne-Eestile iseloomulik tasane lageraba porsa- ja raba-jänesvillarohkete servakooslustega.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
LA04.03o
MB02.02i
MB02.04i
HC01.03.02i
MF02.03i
LF03.01i
LG01.02i
LG01.03i
LH01o
MJ02.06i
LJ02.07o
MJ02.10o
MJ02.10i
MJ02.12o
MJ02.12i
LK01.03i
MK02.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal88.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum88.3

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Linnuandmed: Leivits, A. (koost.) 1999. Tõhela-Ermistu märgala linnustik ja selle looduskaitseväärtus. Kilingi-Nõmme. I., J., S. Ja Ü.Tammekänd (järved 2001) U.Paal, H.Savilahti, M.Ots (ränne 2002) Nätsi-Võlla (1998-99, 1989) ja Urita (1998) raba - soolindude uurimisgrupp (A.Leivits, E.Vilbaste jt.); IBA metsaosa - T.Laur, I. Ja J.Tammekänd, 2001; L.Luigujõe, U.Sellis Õigusaktid: Nätsi-Võlla LKA, Nedrema LKA; Tõhela-Ermistu HA; Seliste kassikaku PEP; Tõhela-Ermistu kaljukotka PEP (VV 30.04.2004. a määrus nr 177, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 30.03.2007. a määrus nr 99, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 27.12.2006. a määrus nr 87, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0581.00
EE168.00
EE1711.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Ermistu merikotka püsielupaik+0.00
EE16Ermistu merikotka püsielupaik+0.00
EE05Nedrema looduskaitseala+15.00
EE05Nätsi-Võlla looduskaitseala+66.00
EE16Seliste kassikaku püsielupaik+0.00
EE16Seliste merikotka püsielupaik+0.00
EE17Tõhela-Ermistu hoiuala*11.00
EE16Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik+8.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ermistu merikotka püsielupaik+0.00
Ermistu merikotka püsielupaik+0.00
Nedrema looduskaitseala+15.00
Nätsi-Võlla looduskaitseala+66.00
Seliste kassikaku püsielupaik+0.00
Seliste merikotka püsielupaik+0.00
Tõhela-Ermistu hoiuala*11.00
Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik+8.00

5.3 Site designation (optional)

2007.03.30 Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 99 Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri 2009.04.16 Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määrus nr 18 "Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2017.03.24 Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2017. a määrus nr 66 "Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" 2006.12.27 Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrus nr 87 "Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine" (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Nedrema looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/425637205

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY