Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0040344

1.3 Site name

Põhja-Liivimaa

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.712800
Latitude:58.003300

2.2 Area [ha]

19343.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA041Anser albifrons    10000  10000   
BA039Anser fabalis    15000  15000   
BA104Bonasa bonasia    70  80   
BA224Caprimulgus europaeus    100  150   
BA084Circus pygargus     
BA122Crex crex    130  200   
BA038Cygnus cygnus    500  500   
BA239Dendrocopos leucotos    25  30   
BA240Dendrocopos minor    25  30   
BA320Ficedula parva    80  100   
BA002Gavia arctica     
BA217Glaucidium passerinum       
BA127Grus grus    700  700   
BA338Lanius collurio    50     
BA340Lanius excubitor    10   
BA158Numenius phaeopus    10   
BA072Pernis apivorus    10   
BA241Picoides tridactylus    10  15   
BA234Picus canus    10  10   
BA140Pluvialis apricaria    50  100   
BA220Strix uralensis    15  20   
BA409Tetrao tetrix tetrix    80  80   
BA108Tetrao urogallus    40  40   
BA166Tringa glareola    50  100   
BA162Tringa totanus    20  50   
BA142Vanellus vanellus    50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1099Lampetra fluviatilis                     
1032Unio crassus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0721.89
N092.98
N1510.94
N1616.91
N1714.92
N1931.36
N060.99
N0721.89
N092.98
N1510.94
N1616.91
N1714.92
N1931.36
N060.99
N0721.89
N092.98
N1510.94
N1616.91
N1714.92
N1931.36
N060.99
N0721.89
N092.98
N1510.94
N1616.91
N1714.92
N1931.36
N060.99
N0721.89
N092.98
N1510.94
N1616.91
N1714.92
N1931.36

Total Habitat Cover

499.9500000000001

Other Site Characteristics

Põhja-Liivimaa linnuala pindalaga 19 240 ha asub Pärnumaal. Tegemist on suure märgalade, metsade ja seda ümbritseva kultuurmaastiku kompleksiga Läti piiri ääres. Tegemist on esimese piirülese märgalaga Eestis, mida kaitstakse koos Lätiga. Suurema osa alast moodustavadki rabakooslused ning linnualale jääb ka Eesti esimene soode kaitseala. Rabad on Lääne-Eestile tüüpiliselt lameda keskplatoo ja järsu rabarinnakuga. Soostikku ilmestavad rabasaared. Sookompleksi linnukaitseline väärtus on suur. Linnualale jäävad Nigula ja Sookuninga looduskaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgalad (Ramsari ala).

4.2 Quality and importance

Põhja-Liivimaa linnuala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kus pesitseb arvukalt nii kaitsealuseid, haruldasi kui ka tavalisi linnuliike. Esmatähtsad liigid on valdavalt seotud vanade metsade või rabadega. Esmatähtsad liigid Põhja-Liivimaa linnualal on must-toonekurg (Ciconia nigra), herilaseviu (Pernis apivorus), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), värbkakk (Glaucidium passerinum), händkakk (Strix uralensis), öösorr (Caprimulgus europaeus), hallpea-rähn (Picus canus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) ja laanerähn (Picoides tridactylus). Rändel peatuvad ja toituvad siin väikeste salkadena laululuik (Cygnus cygnus), rabahani (Anser fabalis), suur-laukhani (Anser albifrons) ja väike-laukhani (Anser erythropus). Haruldasematest liikidest pesitsevad siin veel muuhulgas kaljukotkas (Aquila chrysaetos), metsis (Tetrao urogallus), rabapüü (Lagopus lagopus) ja niidurüdi (Calidris alpina schinzii).Kiviaru rändrahnMõõtmed: Suure Kiviaru rändrahn pikkus 6,3m, laius 4,4m, kõrgus 2,0m (1940); 6,1x4,7x2,2 m, ü=17,6 m (õ.-a 17.03.1959 nr 25); 6,7x 5,1x 2,3m, üm 18,0m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Orajõe mk. Kiviaru vk.kv.140Rehemetsa tammMõõtmed ja iseloomustus (T. Aasma, 2007): Ü= 480 cm (1,2); H= 18,5 m (40); võra läbimõõt 18 m. Halvas seisus. Puu hargneb kahe meetri kõrguselt, hargnemiskohas suur haru murdunud, kuid püsib veel puu küljes. Ümbritsetud võsaga. Mõõtmed: Ü= 380 cm (1,3), H= 17 m. (maakat. andmed, Relve projekt) Asukoht: Jäärja mk.(Veriora vk.kv.173-11) Lanksaare külas Sookuninga LKA Sookuninga piiranguvööndis eramaal.Kivikupitsa maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 25. märtsi 1960. a otsusega nr 149 kaitse alla võetud ja Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kinnitatud maastiku üksikelemendi «Kivikupitsa mägi» baasil.Piltsi kivi; Riiselja-Ikla rändrahnMõõtmed: pikkus 7,60 m, laius 7,10 m, kõrgus 2,10, ümbermõõt (1m kõrguselt )- 22,3 m; Riisselja-Ikla rändrahn pikkus 7,1 m, laius 6,6 m, kõrgus 1,6 m, ü=22,0 m (1940).Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana KabiMõõtmed: h=3,3m, ü=21,5m (1940, Looduskaitseregister) 7,3x 6,6x 1,7m, üm 22,0m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Uue-Kabja talu juuresNigula looduskaitsealaNigula looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas. Ala võeti kaitse alla 1957. aastal Lääne-Eestile tüüpilise raba, seda ümbritsevate metsade ja haruldaste liikide kaitseks. Nigula raba tekkis järve soostumisel, turba paksus on seal kuni 7 m, domineeriv on lageraba. Nigula soostikku ilmestavad soosaared e peaksid, suurim Salupeaksi on 1400 m pikk ja 400 m lai. Nigula raba lääneservas asub reliktjärvena Nigula järv, mille pindala on 18 ha ja keskmine sügavus 2,4 m. Nigula raba on Pärnumaa lõunaosas üks arvestatavamaid veereservuaare. Nigulas on tegeletud jõhvikasortide aretamise ja uurimisega, lindude seirega, seal asub metsloomade turvakodu. Kaitseala pindala on 6430,9 ha. Tegemist on Ramsari alaga. Lääne-Eestile tüüpiline raba, seda ümbritsevad metsad, haruldased liigid. Asukoht: Kilingi-Nõmme MM, kaitsetsoonis Tali sovh.,Massiaru kolh. Kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Pleucotus auritius. Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola. Toituvad liigid: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Coracias garrulus, Gavia arctica, Haliaetus albicilla, Pandion haliaetus, Porzana porzana, Aquila chrysaetus, Lagopus lagopus, Columba oenas. Läbirändavad liigid: Anser erythropus, Branta leucopsis, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Falco peregrinus, Lullula arborea, Lusciana svecica, Phalaropus lobatus, Sterna hirundo, Sterna paradisaea. Kaitsealune taimeliik: Cypripedium calceolus, Nuphar pumila, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza russowii, Listera cordata, Malaxis paludosa, Cinna latifolia, Sphagnum lindbergii, Plagiothecium undulatum, Polyporus tuberaster. (K. Möller, 1998; Statistika, 1999)Sookuninga looduskaitsealaSookuninga looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas. 1964. a-l võeti kaitse alla 2 Jäärja metskonna kvartalit (123, 140).1991. a-l loodi Rongu, Kodaja ja Ruunasoo sookaitsealad. Sookuninga looduskaitseala moodustati nende põhjal 1999. a-l. Eesmärgiks on kaitsta ulatuslikke sooalasid, neid ümbritsevaid metsi ning sealsed kaitstavaid liike. I kat liikidest on registreeritud näiteks väike-konnakotkas, kaljukotkas ja must-toonekurg, Sookuninga LKA-le jääb ka metsise mänguala. Kaitsealale jääb 6 sood, need moodustavad u 1/3 suurest soostikust, mille lätipoolne osa on samuti kaitse all. Soostik paikneb Sakala kõrgustiku edelaserval ja seal on Edela-Eesti vanimad suurrabad. Suurimad on Tõrga (1291 ha) ja Rõiküla (1348 ha) sood. Rabades on ulatuslikud jõhvika ja murakaalad. Samuti on neil tähtis veekaitseline osa, sealt lähtuvad nt Reiu, Rannametsa ja Ura jõgi. Kaitseala pindala on 5900,5 ha. Kaitsealused linnuliigid: Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Ciconia nigra. Kaitsealused taimeliigid: Cephalozia loitlesbergeri, Scapania apiculata, Scapania undulata. (Keskkonnaekspertiis, 1998)Järveotsa maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitse alla võetud Järveotsa tammiku baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
MA02i
MA04.03i
LA07o
LA08o
MBo
MBi
LB01i
MB02.02i
LF03.01i
LG01.02i
LJ02.07i
LJ02.12i
LK01.04i
LK03.04i
MA02o
MA02i
MA04.03i
LA07o
LA08o
MBo
MBi
LB01i
MB02.02i
LF03.01i
LG01.02i
LJ02.07i
LJ02.12i
LK01.04i
LK03.04i
MA02o
MA02i
MA04.03i
LA07o
LA08o
MBo
MBi
LB01i
MB02.02i
LF03.01i
LG01.02i
LJ02.07i
LJ02.12i
LK01.04i
LK03.04i
MA02o
MA02i
MA04.03i
LA07o
LA08o
MBo
MBi
LB01i
MB02.02i
LF03.01i
LG01.02i
LJ02.07i
LJ02.12i
LK01.04i
LK03.04i
MA02o
MA02i
MA04.03i
LA07o
LA08o
MBo
MBi
LB01i
MB02.02i
LF03.01i
LG01.02i
LJ02.07i
LJ02.12i
LK01.04i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA03i
MA03i
MA03i
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal373
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum373

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Linnuandmed: Nigula LK (A.Leivits, E.Vilbaste jt.) Õigusaktid: Nigula LKA; Sookuninga LKA; Kivikupitsa MKA; Laulaste LKA; Järveotsa MKA; Jäärja HA; Lanksaare-Veelikse HA; Pihke HA; Nepstemurru HA; Mäeküla HA; Urissaare HA; Massiaru HA; Kiusumetsa HA; Kiusumetsa must-toonekure PEP; Lanksaare suur-konnakotka PEP (VV 27.01.2006. a määrus nr 24, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 25.01.2006. a määrus nr 22, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 16.02.2007. a määrus nr 47, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 22.12.2005. a määrus nr 319, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 01.02.2007. a määrus nr 30, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 03.07.2006. a määrusega nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8 ).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0569.00
EE141.00
EE160.00
EE1728.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Rehemetsa tamm+0.00
EE18Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana Kabi+0.00
EE18Kiviaru rändrahn+0.00
EE18Piltsi kivi; Riiselja-Ikla rändrahn+0.00
EE14Järveotsa maastikukaitseala+0.00
EE17Jäärja hoiuala+6.00
EE16Kiusumetsa must-toonekure püsielupaik+0.00
EE14Kivikupitsa maastikukaitseala+1.00
EE16Kolbergi väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Kolbergi väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Lanksaare suur-konnakotka püsielupaik+0.00
EE17Lanksaare-Veelikse hoiuala+3.00
EE05Laulaste looduskaitseala+6.00
EE16Massiaru metsise püsielupaik+0.00
EE17Mäeküla hoiuala+0.00
EE17Nepstemurru hoiuala+2.00
EE17Pihke hoiuala+2.00
EE16Reinu väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuba väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Uuemaa väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Sihissilla väike-konnakotka püsielupaik*0.00
EE05Sookuninga looduskaitseala*30.00
EE17Massiaru hoiuala+7.00
EE16Lanksaare väike-konnakotka püsielupaik*0.00
EE05Nigula looduskaitseala+33.00
EE16Sooküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Uuemaa väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE17Kiusumetsa hoiuala+7.00
EE17Urissaare hoiuala+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Rehemetsa tamm+0.00
Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana Kabi+0.00
Kiviaru rändrahn+0.00
Piltsi kivi; Riiselja-Ikla rändrahn+0.00
Järveotsa maastikukaitseala+0.00
Jäärja hoiuala+6.00
Kiusumetsa must-toonekure püsielupaik+0.00
Kivikupitsa maastikukaitseala+1.00
Kolbergi väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Kolbergi väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Lanksaare suur-konnakotka püsielupaik+0.00
Lanksaare-Veelikse hoiuala+3.00
Laulaste looduskaitseala+6.00
Massiaru metsise püsielupaik+0.00
Mäeküla hoiuala+0.00
Nepstemurru hoiuala+2.00
Pihke hoiuala+2.00
Reinu väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuba väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Uuemaa väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Sihissilla väike-konnakotka püsielupaik*0.00
Sookuninga looduskaitseala*30.00
Massiaru hoiuala+7.00
Lanksaare väike-konnakotka püsielupaik*0.00
Nigula looduskaitseala+33.00
Sooküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Uuemaa väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Kiusumetsa hoiuala+7.00
Urissaare hoiuala+1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2006.01.27 Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määrus nr 24 Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri 2007.02.16 Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määrus nr 47 Kivikupitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2006.01.25 Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määrus nr 22 Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri 2007.02.01 Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 30 Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.12.22 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 319 Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Järveotsa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-492465069

Name: Kivikupitsa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-84450718

Name: Lemmejõe loodusala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/817605004

Name: Nigula looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/1536764912

Name: Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-1830885752

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.1 Maastiku taastamistöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.3 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade likvideerimine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY