Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040369

1.3 Site name

Sookuninga

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-01
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määrus nr 22 Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.825400
Latitude:58.004100

2.2 Area [ha]

5900.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      55  0.00 
3260  info      0.00 
6270  info  X     120  0.00 
6430  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     1859  0.00 
7140  info      53  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     95  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     180  0.00 
91D0  info  X     129  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra     
M1318Myotis dasycneme         
M1318Myotis dasycneme       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A400Accipiter gentilis arrigonii                   
Amanita friabilis                     
A122Crex crex                   
A239Dendrocopos leucotos                   
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0734.36
N092.98
N157.96
N167.96
N1720.89
N1924.87

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Sookuninga loodusala (kattub osaliselt Põhja-Liivimaa linnualast) asub Pärnumaal, ning ala pindala on ca 5800 ha. Loodusalale jääb kuus sood, mis moodustavad 1/3 suurest soostikust, mille Läti vabariiki jääv osa on samuti kaitse all. Soostik paikneb Sakala kõrgustiku edelaserval ja tegemist on Edela-Eesti vanimate suurrabadega. Suurimad neist on Tõrga (1291 ha) ja Rõiküla (1348 ha) sood. Loodusalale jäävatel rabadel on tähtis veekaitseline osa, sest neist lähtuvad nt Reiu, Rannametsa ja Ura jõgi. Sookuninga loodusalale jäävad rabad moodustab üle 77% loodusdirektiivi elupaigatüüpidest. 17% elupaigatüüpide pindalast on erinevatel metsaelupaikadel, neist levinuimad on soostunud ja soo-lehtmetsad. Õige vähe (ca 1%) on pool-looduslikke rohumaid. Ligikaudu 5% elupaigatüüpidest moodustavad magevee elupaigatüübid. Kogu kaitseala pindalast moodustavad loodusdirektiivi elupaigatüübid 41%. Sookuninga loodusala maad on enamasti soised ja metsased, inimasustus ei ole siin kunagi tihe olnud, seetõttu on loodusalal võrdlemisi vähe pärandmaastikke, kuid olemasolevad on olulised paljude loomaliikide elupaigana. Väärtuslikest niidutüüpidest on esindatud aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud ja puisniidud. Sookuninga rabasid ümbritsevad väga erinevad metsad. Kuigi enamus metsadest on mõjutatud inimtegevusest, leidub siin ka üksikuid inimtegevusest puutumatuid metsatükke. Ka inimmõju on praeguseks vähenenud määrani, kus metsade ilme on päris lähedane loodusmetsadele. Looduskaitsealal leidub tükati vanu loodusmetsi, vanu laialehiseid metsi, rohunditerikkaid kuusikuid ning palju siirdesoo- ja rabametsi. Loodusala on ühtlasi ka rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

4.2 Quality and importance

Sookuninga loodusala kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalal on esindatud kõik raba kasvukohatüübid (lageraba, puisraba, laukad, älved). Loodusala elupaikadest 1590 ha on väga hea esinduslikkusega (peamiselt rabad), 840 ha hea ja 507 ha arvestatava esinduslikkusega. Mitmekesine looduskompleks on heaks elupaigaks saarmale (Lutra lutra) ja tiigilendlasele (Myotis dasycneme).Rehemetsa tammMõõtmed ja iseloomustus (T. Aasma, 2007): Ü= 480 cm (1,2); H= 18,5 m (40); võra läbimõõt 18 m. Halvas seisus. Puu hargneb kahe meetri kõrguselt, hargnemiskohas suur haru murdunud, kuid püsib veel puu küljes. Ümbritsetud võsaga. Mõõtmed: Ü= 380 cm (1,3), H= 17 m. (maakat. andmed, Relve projekt) Asukoht: Jäärja mk.(Veriora vk.kv.173-11) Lanksaare külas Sookuninga LKA Sookuninga piiranguvööndis eramaal.Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana KabiMõõtmed: h=3,3m, ü=21,5m (1940, Looduskaitseregister) 7,3x 6,6x 1,7m, üm 22,0m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Uue-Kabja talu juuresSookuninga looduskaitsealaSookuninga looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas. 1964. a-l võeti kaitse alla 2 Jäärja metskonna kvartalit (123, 140).1991. a-l loodi Rongu, Kodaja ja Ruunasoo sookaitsealad. Sookuninga looduskaitseala moodustati nende põhjal 1999. a-l. Eesmärgiks on kaitsta ulatuslikke sooalasid, neid ümbritsevaid metsi ning sealsed kaitstavaid liike. I kat liikidest on registreeritud näiteks väike-konnakotkas, kaljukotkas ja must-toonekurg, Sookuninga LKA-le jääb ka metsise mänguala. Kaitsealale jääb 6 sood, need moodustavad u 1/3 suurest soostikust, mille lätipoolne osa on samuti kaitse all. Soostik paikneb Sakala kõrgustiku edelaserval ja seal on Edela-Eesti vanimad suurrabad. Suurimad on Tõrga (1291 ha) ja Rõiküla (1348 ha) sood. Rabades on ulatuslikud jõhvika ja murakaalad. Samuti on neil tähtis veekaitseline osa, sealt lähtuvad nt Reiu, Rannametsa ja Ura jõgi. Kaitseala pindala on 5900,5 ha. Kaitsealused linnuliigid: Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Ciconia nigra. Kaitsealused taimeliigid: Cephalozia loitlesbergeri, Scapania apiculata, Scapania undulata. (Keskkonnaekspertiis, 1998)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal73.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum73.3

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kübar, K., Vahur, U. 1998. Sookuninga looduskaitseala ulatub üle riigipiiride. Eesti Loodus 5-6, lk 225-226. Õigusaktid: Sookuninga LKA (VV 25.01.2006. a määrus nr 22).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00
EE160.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Rehemetsa tamm+0.00
EE18Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana Kabi+0.00
EE05Sookuninga looduskaitseala=100.00
EE16Tuuba väike-konnakotka püsielupaik*0.00
EE16Sooküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Rehemetsa tamm+0.00
Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana Kabi+0.00
Sookuninga looduskaitseala=100.00
Tuuba väike-konnakotka püsielupaik*0.00
Sooküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Tuuliku väike-konnakotka püsielupaik+0.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.01.25 Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määrus nr 22 Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-1830885752

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.3 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade likvideerimine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY