Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040425

1.3 Site name

Koigi

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määrus nr 219 Koigi maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.966500
Latitude:58.487700

2.2 Area [ha]

2371.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      151  0.00 
5130  info      0.00 
6210  info      0.00 
6430  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     1005  0.00 
7120  info      20  0.00 
7140  info      95  0.00 
7150  info      0.00 
7210  info  X     20  0.00 
7230  info      43  0.00 
9010  info  X     10  0.00 
9020  info  X     0.00 
9080  info  X     869  0.00 
91D0  info  X     25  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA051Anas strepera           
BA051Anas strepera    25  30     
BA038Cygnus cygnus             
BA125Fulica atra    20  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A240Dendrocopos minor                     
A340Lanius excubitor                     
A235Picus viridis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.97
N0760.21
N080.99
N090.99
N1624.87
N172.98
N193.98

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Koigi loodusala (kattub tervikuna Koigi linnualaga) asub Saaremaal ning ala pindala on ca 2400 ha. Koigi soomassiiv on suurim omataoline terves Lääne-Eesti saarestikus, selle pindala on suurem kui 4000 hektarit. Koigi soostik tähistab endist mandrijää keelenõgu, mida lõunast ja kagust ümbritseb servakuhjatiste vöönd. Loodusalal esinevad kõik soode liigid ning arengujärgud, mis muudab selle piirkonna äärmiselt väärtuslikuks objektiks Lääne-Eesti soostumisprotsesside uurimisel. Suure osa sooala pinnast hõlmab looduslikus seisundis raba (1015 ha), mille turbakihi keskmine sügavus on 3 meetrit ja vanus paar tuhat aastat. Lisaks levivad loodusalal 600 hektaril soostunud ja soometsad ja 200 hektaril siirdesoo- ja rabametsad. Loodusalal kaitstakse kokku 15 erinevat elupaigatüüpi, mille kogupindala on 2286 ha. Rabas on neli järve, hulk älveid ja rabaoja. Rabamassiiv koos järvedega on suur mageveehoidla, mis on oluline Ida-Saaremaa põhjaveekihtide toitja. Loodusala on elupaigaks ja kasvukohaks väga paljudele kaitsealustele liikidele.

4.2 Quality and importance

Koigi loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Järve elupaigatüüp on väga hea või hea esinduslikkusega ning väga hea looduskaitselise seisundiga. Koigi rabade esinduslikkus on hea ning looduskaitseline seisund väga hea. Soostuvate ja soo-lehtmetsad esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on sama.Koigi maastikukaitsealaAsukoht: välispiir kulgeb Pöide, Laimjala ja Valjala valla territooriumidel Koigi maastikukaitseala moodustatakse väärtuslike elupaikade, looduse ja maastiku mitmekesisuse ning haruldaste liikide kaitseks.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07o
HA08o
LBi
MC01.03.02o
LF02.01i
MF02.03i
MF03.01i
MH01o
MJ02.06i
MJ02.07i
MK01.03i
MK02.02i
MK02.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
LD01.01i
LG01.02i
LK03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal85.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum85.3

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Andmed: Saaremaa linnuklubi (2002, 1996, 1993), Mati Martinson, V.Volke, Rein Nellis, Renno Nellis Õigusaktid: Koigi MKA (VV 18.08.2005. a määrus nr 219).Kasutatud kirjandus: Andmed: Saaremaa linnuklubi (2002, 1996, 1993), Mati Martinson, V.Volke, Rein Nellis, Renno Nellis Õigusaktid: Koigi MKA (VV 18.08.2005. a määrus nr 219).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Koigi maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Koigi maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.08.18 Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määrus nr 219 Koigi maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Koigi maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-1431454305

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY