Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040440

1.3 Site name

Lindmetsa

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 96 Lindmetsa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.074600
Latitude:58.056100

2.2 Area [ha]

84.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info  X     15  0.00 
2180  info      23  0.00 
5130  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     12  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N041.00
N0714.93
N084.98
N0911.94
N168.96
N1756.21
N191.00
N231.00
N041.00
N0714.93
N084.98
N0911.94
N168.96
N1756.21
N191.00
N231.00

Total Habitat Cover

200.04000000000002

Other Site Characteristics

Lindmetsa loodusala (kattub osaliselt Kura kurgu linnualaga) asub Saaremaal Sõrve sääre läänekaldal ning selle pindala on ca 85 ha. Loodusala koosneb kahest lahustükist. Põhjapoolsele lahustükile jäävad erinevad, nii lagedamad kui metsailmelisemad poolloodusikud kooslused; lõunapoolsele lahustükil esineb lisaks rannaniitudele (*1630) ja puiskarjamaadele (9070) sisemaal ka veel mitmeid metsaelupaiku. Kaitstavatest liikidest esineb loodusalal laialehist neiuvaipa (Epipactis helleborine), soo-neiuvaipa (Epipactis palustris) ja harilikku käoraamatut (Gymnadenia conopsea) ning lehtsamblaliiki - harilikku valvikut (Leucobryum glaucum) ning nende elupaiku.

4.2 Quality and importance

Lindmetsa loodusalal esinevad elupaigad on rannaniidud (*1630), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070). Elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on varieeruv (heast kuni arvestatav).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal85.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum85.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Lindmetsa MKA; Lindmetsa HA (VV 30.03.2007. a määrus nr 96, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1460.00
EE1740.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Lindmetsa maastikukaitseala*60.00
EE17Lindmetsa hoiuala*40.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lindmetsa maastikukaitseala*60.00
Lindmetsa hoiuala*40.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2007.03.30 Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 96 Lindmetsa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Lindmetsa hoiuala ja Lindmetsa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/-1236195988

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY