Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040448

1.3 Site name

Odalätsi

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 nr. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrus nr 133 Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 176 Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas¹ nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.111300
Latitude:58.392900

2.2 Area [ha]

283.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):

4.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2180  info      56  0.00 
2330  info      17  0.00 
3260  info      0.00 
6410  info      0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     0.2  0.00 
7160  info      0.00 
7220  info  X     0.00 
9010  info  X     107  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1099Lampetra fluviatilis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza maculata                     
Epipactis atrorubens                     
Epipactis palustris                     
Goodyera repens                     
Gymnadenia conopsea                     
Myrica gale                     
Orchis militaris                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N042.99
N071.00
N1787.06
N197.96
N231.00

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Odalätsi loodusala asub Saaremaal ning ala pindala on ca 280 ha. Odalätsi loodusala asub Lääne-Saaremaa kõrgustiku loodeserval, kus luiteline pinnamood on kujunenud Litoriinamere rannavööndis. Pinnakatteks on kõikjal segateraline liiv. Odalätsi loodusala on tuntud eelkõige Odalätsi allikate tõttu, mis on üks maakonna enim külastatav turismiobjekt. Odalätsi allikad paiknevad Lääne-Saaremaa kõrgustiku loodenõlval, kus kitsas nõos kerkib palju väikeseid tõusuallikaid. Allikatest saab alguse Pidula oja, mis suubub Tagalahte. Veskioja on Pidula oja lisaoja, mis suubub Pidula ojja 0,2 km kaugusel suudmest. Pidula oja on kudemispaigaks siirdekaladele nagu jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja meriforell (Salmo trutta). Luidetele on kujunenud nõmme- ja palumetsad koos neile iseloomuliku elustikuga. Kohati esineb liivikuid. Hõre asustus ja metsade tagasihoidlik majandamine on loonud eeldused inimpelglike liikide, nagu must-toonekurg ja kassikakk, asumiseks loodusalale. Kaitsealustest liikidest võib alal leida nõmmelõokest (Lullula arborea), jõesilmu (Lampetra fluviatilis), aas-karukella (Pulsatilla pratensis), halli käppa (Orchis militaris), hariliku käoraamatut (Gymnadenia conopsea), harilikku porssi (Myrica gale), kuradi-sõrmkäppa (Dactylorhiza maculata), roomavat öövilget (Goodyera repens), soo-neiuvaipa (Epipactis palustris) ning tumepunast neiuvaipa (Epipactis atrorubens), vesipappi (Cinclus cinclus) ja õõnetuvi (Columba oenas). Loodusala on kujunenud Litoriinamere rannikul ning selle suhteline kõrgus on kümme meetrit. Alal võib näha Eestis haruldasi paraboolluiteid.

4.2 Quality and importance

Odalätsi loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), liivikud (2330), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalal on kaitstavaid elupaigatüüpe inventeeritud kokku 141,7 hektaril ehk u 50%-l loodusala pindalast. Kõige rohkem on inventeeritud vanu loodusmetsi (9010*) – 107,1 ha. Loodusalale iseloomulikud ja esinduslikud kooslused on allikad ja ojad. Odalätsi allikate pindala on 0,7 ha. Ojade kogupikkus on 6,4 km, sellest 4,7 km Pidula oja ja 1,7 km Veskioja. Poollooduslikke ja looduslikke rohumaid on inventeeritud kokku 5 ha. Loodusalale jäävad liivikud on väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga (tegemist Saaremaa kõige esinduslikuma sisemaaliivikuga). Hea esinduslikkusega Pidula oja on heaks elupaigaks jõesilmule (Lampetra fluviatilis).Odalätsi maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 71 kaitse alla võetud Odalätsi luidete ning Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 18. detsembri 1973. a otsusega nr 22 kaitse alla võetud Odalätsi allikate baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal62.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum62.7

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Eesti ürglooduse raamat. IX osa. Saaremaa. 1996. TTÜ Geoloogia Instituut. Käsikiri. Kask, I. 1994. Odalätsi allikad. Eesti Loodus 7, lk 218; Kink, H. 1997. Saaremaa karst ja allikad. Eesti Loodus 8/9, lk 364-366; Perens, R. 1995. Miks Odalätsi allikad on veerikkad. Eesti Loodus 10, lk 294-295; Saaremaa 1. Loodus, aeg, inimene. 2002. Eesti Entsüklopeedia Kirjastus; Tobias, M. 1993. Lääne-Eesti saarestiku BKA Veere-Odalätsi tuumala taimestik ja taimkate; Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Õigusaktid: Odalätsi must-toonekure PEP; Odalätsi MKA; Pidula-Veskioja HA (KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; VV 08.05.2007. a määrus nr 133, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1458.00
EE1641.00
EE171.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Odalätsi maastikukaitseala+58.00
EE16Odalätsi must-toonekure püsielupaik+41.00
EE17Pidula-Veskioja hoiuala+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Odalätsi maastikukaitseala+58.00
Odalätsi must-toonekure püsielupaik+41.00
Pidula-Veskioja hoiuala+1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2007.05.08 Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrus nr 133 Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Odalätsi maastikukaitseala, Odalätsi must-toonekure püsielupaik ja Pidula-Veskioja hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/900404110

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.2.2 Tähiste likvideerimine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY