Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040458

1.3 Site name

Ranna-Põitse

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 176 Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas¹ nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.167600
Latitude:58.640600

2.2 Area [ha]

232.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info  X     0.00 
5130  info      0.00 
6210  info      0.00 
6270  info  X     10  0.00 
6280  info  X     129  0.00 
6530  info  X     0.00 
7160  info      10  0.00 
7230  info      0.00 
9070  info      21  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1902Cypripedium calceolus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.98
N0854.24
N0911.94
N153.98
N165.97
N178.95
N1911.94

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Ranna-Pöitse loodusala asub Saare maakonnas Muhu saare loodeküljes. Ala pindala on ca 230 ha. Kõlvikulise jaotuse kohaselt on ligikaudu 38% ehk u 85 ha loodusala pindalast kaetud muu lageda alaga (peamiselt loopealsed ja muud niidud). Ligi 26% (57 ha) on mets ja 23% (52 ha) loodusala pindalast on kaetud põõsastikega. Rohumaa moodustab alast 9% ehk 21 ha, 4 % ehk 8 ha on põllumaad. Loodusalal levivad põhiliselt alvarid (6280*), vähemal määral puiskarjamaad (9070), liigirikkad madalsood (7230) ning oluline orhideede kasvuala – kuiv niit lubjarikkal mullal (6210*). Loodusalal võib leida kaitsealustest taimedest kärbesõit (Ophrys insectifera), pruun raunjalga (Asplenium trichomanes), müür-raunjalga (Asplenium ruta-muraria) ning halli käppa (Orchis militaris), laialehelist neiuvaipa (Epipactis helleborine) ja kahkjaspunast sõrmkäppa (Dactylorhiza incarnata). Ranna-Põitse loodusalal on hästi säilinud traditsiooniline külamiljöö kitsaste külatänavate ja kiviaedadega. Erilist silmailu pakuvad hooldatud loodusala loopealsed ja aruniidud, mida karjatatakse. Alal leidub suurel hulgal esinduslikke kiviaedu, mis on osaliselt taastatud. Vanad ja võimsad kiviaiad lisavad alale veelgi väärtust ning pakuvad elupaiku mitmetele taime- ja loomaliikidele.

4.2 Quality and importance

Ranna-Pöitse loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070). Ranna-Põitse loodusala peamiseks elupaigatüübiks on lood ehk alvarid (6280*). Alvarid moodustavad alast üle 64%, mis on tingitud alade õhukesest mullakihist ja karjamaadena kasutamisest. Veel on alal esinduslikud kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), rannaniidud (1630*), liigirikkad madalsood (7230) ning puiskarjamaad (9070).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal4.1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum4.1

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Ranna-Põitse HA (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Madise hoiuala+2.00
EE17Ranna-Põitse hoiuala+98.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Madise hoiuala+2.00
Ranna-Põitse hoiuala+98.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ranna-Põitse hoiuala ja Madise hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-982729313

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY