Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040469

1.3 Site name

Siiksaare-Oessaare

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 176 Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas¹ nr. Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määrus nr 334 Laidevahe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.874900
Latitude:58.308700

2.2 Area [ha]

3972.7000

2.3 Marine area [%]

45.9000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (54.10 %) Marine Baltic Sea (45.90 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      109  0.00 
1140  info      76  0.00 
1150  info  X     205  0.00 
1160  info      791  0.00 
1170  info      134  0.00 
1210  info      0.00 
1620  info      10  0.00 
1630  info  X     171  0.00 
5130  info      136  0.00 
6210  info      51  0.00 
6270  info  X     25  0.00 
6280  info  X     108  0.00 
6410  info      39  0.00 
6530  info  X     237  0.00 
7230  info      22  0.00 
9020  info  X     204  0.00 
9050  info      51  0.00 
9070  info      134  0.00 
9080  info  X     180  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    20     
BA054Anas acuta    300  300   
BA056Anas clypeata    15     
BA056Anas clypeata    200  200   
BA052Anas crecca    500  500   
BA050Anas penelope    3000  3000   
BA053Anas platyrhynchos    50     
BA055Anas querquedula    150  150   
BA051Anas strepera    500  500   
BA051Anas strepera    140     
BA043Anser anser    300  300   
BA043Anser anser    10     
BA169Arenaria interpres     
BA059Aythya ferina    500  500   
BA059Aythya ferina    30     
BA061Aythya fuligula    200     
BA021Botaurus stellaris       
BA045Branta leucopsis    5300  5300   
BA137Charadrius hiaticula    25  30   
BA197Chlidonias niger    25     
BA081Circus aeruginosus     
BA064Clangula hyemalis    8000  8000   
BA037Cygnus columbianus bewickii    180  180   
BA036Cygnus olor    70     
BA125Fulica atra    70     
BA125Fulica atra    2500  2500   
BA182Larus canus    400     
BA177Larus minutus    25     
BA066Melanitta fusca       
BA017Phalacrocorax carbo    300  300   
BA235Picus viridis         
BA007Podiceps auritus    15     
BA005Podiceps cristatus    75     
BA006Podiceps grisegena    10     
BA120Porzana parva           
BA118Rallus aquaticus    10     
BA063Somateria mollissima    25     
BA195Sterna albifrons    10   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    70     
BA194Sterna paradisaea    155  210   
BA162Tringa totanus    40  60   
BA142Vanellus vanellus    40  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A240Dendrocopos minor                     
A112Perdix perdix                     
A235Picus viridis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0149.26
N061.99
N0714.92
N083.98
N094.97
N150.99
N1617.91
N172.98
N192.98

Total Habitat Cover

99.97999999999999

Other Site Characteristics

Siiksaare-Oessaare loodusala asub Saaremaal, ning ala pindala on ca 4000 ha. Ala on madalaveeline, lahtede ja jäänukjärvede, laidude, rannaniitude ja teiste rannikuelupaikade kompleks Saaremaa lõunaosas. Piirkonnale on iseloomulik pikkamisi lõunast põhja poole kerkiv paelava, mis kuulub Ülem-Siluri (Gotlandiumi) ladestusse. Loodusala aluspõhjast moodustab suurema osa Kaugatoma lade, Oessaare lahest põhja poole jääb kitsas riba Paadla ladet. Kaugatoma lubjakivid on õhukesekihilised, jämekristalsed ja kivististerikkad. Loodusala piirkonnas on tegemist väga mosaiikse lahtede, rannikujärvede ja laiduderikka rannikumaastikuga. Rannikumeri on madal, kivise põhjaga, arvukate leetseljakute, laidude, karide ja rahudega. Kogu ranniku ulatuses on märgata mere taganemist. Kunagistest merelahtedest on saanud merest eraldunud rannikujärved (Oessaare, Poka, Põldealuse, Aenga), eraldumas on Laidevahe laht. Lahtesid ja rannikujärvi ümbritsevad vaheldusrikkalt roostikud, rannikuniidud, kadastikud ja metsatukad. Kogu ala on väga lausik, absoluutkõrgus ei ületa 5 meetrit. Inimtegevuse kujundav mõju on märgata vaid poollooduslike heinamaade ja karjamaade puhul. Kuna pinnamood on Laidevahe loodusalal väga mitmekesine, on sellest tulenevalt ka taimkate mosaiikne ning küllaltki raskesti kirjeldatav. Pindalaliselt on kõige enam levinud kadastikud, roostikud ja salumetsad. Looduskaitseliselt väärtuselt on olulisemad ning tähelepanuväärsemad salumetsad Oessaare lahe ja Laidevahe lahe vahel, soostunud niidud lahtesid ümbritsevatel madalatel aladel ning mitmesuguses suktsessiooni staadiumis alvarid ja rannaniidud rannikul ning laidudel. Laidevahe loodusalalt on leitud kokku 541 liiki soontaime. Huvitavamatest leidudest on märkimisväärsed mitmed kaitsealused liigid, nagu valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), varju-püsikluste (Bromus benekenii), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), jumalakäpp (Orchis mascula), rohekas käokeel (Platanthera chloranta) ja kare jürilill (Cardaminea hirsuta). Loodusalale jääv Laidevahe looduskaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

4.2 Quality and importance

Siiksaare-Oessaare loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Kõige esinduslikumad ja looduskaitseliselt väärtuslikumad on loodusala rannaelupaigad ja vanad laialehised metsad. Kõik teised elupaigad on varieeruva esinduslikkuse ja looduskaitselise väärtusega.Laidevahe looduskaitsealaLaidevahe looduskaitseala asub Lõuna-Saaremaal Pihtla ja Valjala vallas. Kaitseala on moodustatud 2002. aastal looduskaitseliselt väärtusliku märgalade kompleksi – Laidevahe lahe ja saarestiku, rohkete jäänukjärvede, ohustatud poollooduslike koosluste ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks. Kaitseala on oluliseks veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaigaks. Kaitseala on ka rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) nimestikus. Kaitseala pindala on 2454,6 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04.03i
LB03i
LD02.01i
LD03.01i
HF02.01.01i
HF02.03i
MF03.01i
LG02.08i
LH01o
MJ02.07o
LK01.03i
HK02.02i
HK02.03i
MK03.05i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i
LB01i
MB07i
LD01.01i
LD01.02i
LJ02.12i
MK01.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal62.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum62.8

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Klaos, K.1993. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Laidevahe tuumala floora ja vegetatsioon. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Andmed saadud ka: projekteeritava Laidevahe LK kohta: A.Kuresoo, L.Luigujõe, L.Trei; ZBI, EOÜ. Õigusaktid: Laidevahe LKA; Siiksaare-Oessaare HA (VV 05.11.2002. a määrus nr 334, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).Kasutatud kirjandus: Klaos, K.1993. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Laidevahe tuumala floora ja vegetatsioon. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Andmed saadud ka: projekteeritava Laidevahe LK kohta: A.Kuresoo, L.Luigujõe, L.Trei; ZBI, EOÜ. Õigusaktid: Laidevahe LKA; Siiksaare-Oessaare HA (VV 05.11.2002. a määrus nr 334, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0562.00
EE1738.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Laidevahe looduskaitseala+62.00
EE17Siiksaare-Oessaare hoiuala+38.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Laidevahe looduskaitseala+62.00
Siiksaare-Oessaare hoiuala+38.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2002.11.05 Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määrus nr 334 Laidevahe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/339641813

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.1 Maastiku taastamistöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY