Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040472

1.3 Site name

Sutu lahe

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.727700
Latitude:58.239000

2.2 Area [ha]

2151.8000

2.3 Marine area [%]

78.4100

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (21.59 %) Marine Baltic Sea (78.41 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1140  info      210  0.00 
1150  info  X     0.00 
1160  info      428  0.00 
1220  info      0.00 
1310  info      0.00 
1620  info      0.00 
1630  info  X     134  0.00 
6210  info      0.00 
6270  info  X     0.00 
6280  info  X     238  0.00 
6530  info  X     29  0.00 
7230  info      0.00 
9080  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA051Anas strepera    1170  1170   
BA043Anser anser    450  450   
BA045Branta leucopsis    4130  4130   
BA067Bucephala clangula    2204  2204   
BA064Clangula hyemalis    6200  6200   
BA036Cygnus olor    1500  1500   
BA193Sterna hirundo    30  50   
BA162Tringa totanus    20  30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A240Dendrocopos minor                     
A112Perdix perdix                     
A235Picus viridis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0178.11
N040.99
N072.98
N087.96
N096.96
N150.99
N161.99

Total Habitat Cover

99.97999999999999

Other Site Characteristics

Sutu lahe loodusala (kattub Sutu lahe linnualaga) asub Saaremaal ning ala pindala on ca 2140 ha. Sutu lahe loodusala hõlmab Sutu lahe põhjaosa, sellega piirnevaid ja Vätta poolsaare rannaalasid. Loodusala pindalast on 465,1 ha ehk 22% maismaa ja 1 675,7 ha ehk 78% veeala. Asustuse struktuur on piirkonnas hajus. Loodusala on osa Saaremaa lõunarannikule iseloomulikust pärandkultuurmaastikust, kus vastavalt rannatüüpidele vahelduvad erinevad poollooduslikud kooslused. Sutu laht on mereala suurusega 3190 ha. Tüübilt on tegemist lihtlahega, veetüübilt mesohaliinse, madala, varjatud, sesoonselt kihistunud rannikuveega. Lahe laius on 3-4 km. Loodusalal leidub 11 kaitstavat taimeliiki, sh Loodusdirektiivi II lisas nimetatud kaunis kuldking (Cypripedium calceolus).

4.2 Quality and importance

Sutu lahe loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Sutu lahe loodusala mereterritooriumil on inventeeritud elupaiku u 560 ha ja maismaast 419 ha. Rannikuelupaikadest väärivad tähelepanu eelkõige rannaniidud (1630*) ja väikesaared ning laiud (1620). Peale rannaniitude väärivad märkimist veel teised loodusala poollooduslikud kooslused. Loodusid (6280*) on 217 ha ja puisniite 29,1 ha. Muid poollooduslikke kooslusi on juba oluliselt piiratumal alal. Elupaikade esinduslikkus loodusalal on varieeruv (arvestatavast kuni väga heani)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02i
MA04.03i
LB02.02i
LB02.03i
LB02.04i
LD01.01i
LD01.02i
LD02.01i
LD03.01i
LD05i
LE01.03i
LF02.01i
MF03.01i
LG01.02i
LG01.03i
LG01.08i
LG02.08i
LG05.01i
LH01i
LJ02.12i
MK02.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i
LA05.01i
MA05.02i
LA10i
LB07i
LE02.03i
LE04.01i
LF02.03i
LG01.01i
LH06.01i
LK01.03i
LK03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal5.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum5.9

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Andmed: Rein ja Renno Nellis, V.Volke, M.Ots, A.Kuresoo, L.Luigujõe; ZBI, EOÜ, Viron Lintuseura Õigusaktid: Sutu lahe HA (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 18.05.2007. a määrusega nr 156).Kasutatud kirjandus: Andmed: Rein ja Renno Nellis, V.Volke, M.Ots, A.Kuresoo, L.Luigujõe; ZBI, EOÜ, Viron Lintuseura Õigusaktid: Sutu lahe HA (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 18.05.2007. a määrusega nr 156).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Sutu lahe hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Sutu lahe hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sutu lahe hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-1422869089

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY