Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040490

1.3 Site name

Vesitükimaa

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määrus nr 78 "Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.019200
Latitude:57.923800

2.2 Area [ha]

1267.3000

2.3 Marine area [%]

60.5500

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (39.45 %) Marine Baltic Sea (60.55 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1170  info      167  0.00 
1210  info      0.00 
1220  info      0.00 
1310  info      16  0.00 
1620  info      0.00 
1630  info  X     221  0.00 
1640  info      0.00 
2130  info  X     10  0.00 
5130  info      0.00 
6210  info      0.00 
6280  info  X     30  0.00 
6410  info      108  0.00 
7210  info  X     0.00 
9080  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris         
M1364Halichoerus grypus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza baltica                     
Dactylorhiza incarnata                     
Herminium monorchis                     
Listera ovata                     
Orchis militaris                     
Platanthera chlorantha                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0160.21
N042.98
N050.99
N060.99
N077.96
N0811.94
N0910.94
N161.99
N171.99
N0160.21
N042.98
N050.99
N060.99
N077.96
N0811.94
N0910.94
N161.99
N171.99

Total Habitat Cover

199.98000000000002

Other Site Characteristics

Vesitükimaa loodusala (kattub osaliselt Kura kurgu linnualaga) kuulub Saare maakonda ning ala pindala on 1260 ha. Loodusala koosneb kahest lahustükist. Põhjapoolsel lahustükil kaitstakse rannaniite, rannikulõukaid ja sooelupaiku. Rannikulõuka esinemisala on Loodevahe laht ja sellest lõunas paiknev väiksem veekogu. Viimase puhul on tegemist soostuva jäänukjärvega, mis sademetevaesel suvel jääb üsna kuivaks. Ajapikku kujuneb siin madalsoo. Loodevahe laht on ilus jäänukjärv ning väga heas seisundis. Teisel lahustükil on kompleks erinevaid rannikuelupaiku. Põhiväärtuseks on suurel alal laiuvad rannaniidud (1630*). Rannikul, eriti Vesitükimaa lõunaosas aga tungib peale pilliroog. Käesoleval ajal hooldatakse 220 hektarist vaid 36 hektarit. Lestarahu, Niguninal esinevad püsitaimestikuga kivirannad (1220), mis on heas seisundis. Lisaks esineb rannikuelupaikadest veel hallisid luiteid, esmaseid rannavalle (1210) ja soolakulisi liivarandasid (1310). Loodusalale jääb Sõrve sääre lõunatipp 100 m ulatuses. Lahustüki lõunaosas, Sõrve sääre tipust 0,5-2 km lõunas paiknevad Vesitükimaa laiud - Siialaid e. Laiatükimaa, Lombimaa, Vesitüki ja Pitkasaare maa. Laiud on vaid osaliselt taimkattega kaetud. Laiud koosnevad ja nendevahelise merepõhja moodustavad jääsulamisvete kruusakas - veeriselised setted. Laidude süsteem ja maasäärte veealune osa on kujunenud lainetuse toimel setete pikirändel nii lääne kui ida suunast. Seejuures on idapoolne rannanõlv järsem ja vesi sügavam kui lääne pool. Põhiline osa setetest pärineb läänepoolselt veealuselt rannanõlvalt. Tavaliselt toimub maasäärte kujunemine setete pikirändel maasääre tipu suunas. Lõuna suunas kasvab maasäärte ja laidude süsteem tänu setete murrutusele veealusest rannanõlvast ja settimisele madalikul. Laidudel, Sääre lahel ja laide ümbritseval merel on sügisrände ajal vee- ja rannikulindude viimane puhke- ja toitumispaik enne mere ületamist.

4.2 Quality and importance

Vesitükimaa loodusalal kaitstavad elupaigad on karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Elupaikade esinduslikkus on varieeruv. Karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620) on väga hea esinduslikkusega. Teiste elupaikade esinduslikkus on hea või arvestatav. Vesitükimaa saarterühm koosneb veeseisust olenevalt 3-4 taimkatteta kruusasest ja liivasest saarest, mida hallhülged (Halichoerus grypus) on kasutanud jääta talvedel ebaregulaarselt poegimiseks. Väljaspool sigimisperioodi kohatakse saarte lähedal juhuslikult üksikuid loomi. Emaputke (Angelica palustris) kasvab loodusala niisketel ja märgadel soo- ja rannaniitudel. Kasvukohana on kaardistatud 38,3 ha suurune ala.Vesitükimaa laiudVesitükimaa laiud asetsevad Saaremaal Torgu vallas Sõrve poolsaare tipus. Sõrve säär 100 m ulatuses koos lõunasse jäävate laidude ning ümbritseva veealaga võeti kaitse alla 1971. aastal. Kaitsealal on oluline tähtsus nii ornitoloogiliselt (veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaik), botaaniliselt kui ka geoloogiliselt (pikaajaline geoloogiliste vaatluste ala). Laiud on taimkattega kaetud vaid osaliselt, tihti esineb üleujutusi. Olulised on nad ka hallhüljeste lesilana. Geoloogiliselt pakub suurt huvi kui erandliku rannadünaamikaga ala. Ala pindala on 161,3 ha (sellest maismaad vaid 6,9 ha).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal43.6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum43.6

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Vesitükimaa hallhülge PEP; Kura-kurgu HA; Vesitükimaa HA; Vesitükimaa laiud KA (KKM 20.12.2005. a määrus nr 78; VV 27.07.2006.a. määrus nr 176, muudetud 18.05.2007. a määrusega nr 156).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1513.00
EE168.00
EE1785.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Vesitükimaa hoiuala+17.00
EE17Kura kurgu hoiuala*68.00
EE15Vesitükimaa laiud+13.00
EE16Vesitükimaa hallhülge püsielupaik+8.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vesitükimaa hoiuala+17.00
Kura kurgu hoiuala*68.00
Vesitükimaa laiud+13.00
Vesitükimaa hallhülge püsielupaik+8.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.12.20 Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määrus nr 78 "Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Kura kurgu hoiuala, Vesitükimaa hoiuala, Vesitükimaa laidude ja Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/1982113477

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY