Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040493

1.3 Site name

Viidumäe

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 136 Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.110100
Latitude:58.292500

2.2 Area [ha]

2501.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      0.00 
6270  info  X     14  0.00 
6410  info      31  0.00 
6530  info  X     0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      130  0.00 
7210  info  X     15  0.00 
7220  info  X     0.00 
7230  info      161  0.00 
9010  info  X     565  0.00 
9020  info  X     377  0.00 
9050  info      55  0.00 
9060  info      409  0.00 
9080  info  X     616  0.00 
91D0  info  X     24  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus         
P1393Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus         
I1065Euphydryas aurinia         
I1052Hypodryas maturna         
I1052Hypodryas maturna    100   
P1903Liparis loeselii    470  500   
P4115Rhinanthus osiliensis    12000  12000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.94
N090.99
N162.98
N1737.80
N1947.27

Total Habitat Cover

99.97999999999999

Other Site Characteristics

Viidumäe loodusala Saaremaal ning ala pindala on ca 2500 ha. Maastikuliselt asub Viidumäe loodusala Lääne-Saaremaa kõrgustiku edelaserval, muistse Antsülusjärve rannaastangu ümbruses. Kõrgustik on Saaremaa vanim piirkond ja ulatub ligi 59 m üle merepinna. Kõrgustiku koosseisus on valdav moreen, mida kohati katavad glatsifluviaalsed setted. Mullastik on vaheldusrikas. Loodusala põhja-lõunasuunaliselt läbiv rannaastang jagab ala erineva ilmega osadeks. Astangupealne on kuivem ning kaetud metsa- ja niidukooslustega. Astangu jalamil on välja kujunenud allikasood. Maapinnalähedase pinnavee väljakiilumisega seotud allikad paiknevad piki astangunõlva. Vahelduvast reljeefist tulenev kasvukohtade erinevus on võimaldanud loodusalal suure loodusliku mitmekesisuse kujunemist. Liigirikkaimateks kooslusteks võib lugeda allikasoid. Viidumäe soodes on endeemse taimeliigi saaremaa robirohu (Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis) kasvukoht. Alal kaitstakse haruldasi liike, kooslusi ja elupaiku.

4.2 Quality and importance

Viidumäe loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalal esinevatest elupaikadest on väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga on sooelupaigad ja puisniidud. Kõik teised elupaigad on hea või arvestatava esinduslikkusega. Mitmekesine looduskompleks on heaks elupaigaks teelehe-mosaiikliblikale (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikale (Hypodryas maturna), läikivale kurdsirbikule (Drepanocladus vernicosus), soohiilakale (Liparis loeselii), saaremaa robirohule (Rhinanthus osiliensis) ja kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus).Viidumäe looduskaitsealaViidumäe looduskaitseala asub Saaremaal Lümanda ja Kihelkonna vallas. Ala võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitseala põhieesmärk on loodusliku kompleksi - haruldased liigid, kooslused ja elupaigad, kaitse. Kaitseala mitmekesine pinnamood on kujunenud jääajajärgsel ajal ja ulatub praeguseks kuni 59 m üle merepinna. See on Saaremaa kõrgem ja ühtlasi ka kõige vanem piirkond. Kaitseala silmapaistvaim pinnavorm on Antsülusjärve rannaastang, mis kulgeb pikisuunas läbi kogu praeguse Viidumäe ja jaotab kaitseala kaheks, astangust kõrgemaks ja kuivemaks metsaalaks ning madalamaks, kohati soostunud alaks. Metsaga on kaetud umbes 85% Viidumäest, need on enamasti männikud, kohati haruldase tamme alusmetsaga. Soode all on ~10% alast. Viidumäe allikasood on kuulsad seal kasvavate taimharulduste poolest (nt saaremaa robirohi, alpi võipätakas, lõhnav käoraamat, tömbiõieline luga jt). Kaitseala pindala on 2611,1 ha. Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Caprimulgus europeaus, Dryocopus martius, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Picus canus, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Porzana porzana, Columba oenas. Läbirändajad: Coracius carrulus, Falco columbarius. Toitekülalised: Ciconia nigra, Dendrocopos leucotos. Juhukülalised: Crex crex, Bubo bubo, Coracias garrulus. Teised kaitsealused loomaliigid: Rana arvalis, Eptesicus nilssoni, Pleucotus auritius, Eptesicus nilssoni. Kaitsealused taimeliigid: Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Equisetum x trachyodon, Dactylorhiza sambucina, Asplenium trichomanes, Taxus baccata, Sorbus rupicola, Lathyrus niger, Oxytropis pilosa, Trifolium alpestre, Vicia cassubica, Vicia lathyroides, Vicia tenuifolia, Hedera helix, Scabiosa columbaria, Vincetoxicum hirundinaria, Rhinanthus osiliensis, Pinguicula alpina, Corydalis intermedia, Cardamine hirsuta, Hypericum montanum, Juncus subnodulosus, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza russowii, Gymnadenia odoratissima, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Carex ligerica, Cladium mariscus, Schoenus nigricans, Bromopsis benekenii, Festuca altissima, Andreaea rupestris. (K. Möller, 1998; Statistika, 1999)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal89.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum89.8

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Eichwald, K. 1960. Viidumäe Riiklik Looduskaitseala. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn 30-36; Kalda, A. 1981. Tammed, tammed… Eesti Loodus 5, lk 315-321; Kask, M. 1981. Saaremaa robirohi. Eesti Loodus 7, lk 439-441; Kivilo, P. 1985. Tammega männikud Viidumäe Riiklikul Looduskaitsealal. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv; Koemets-Neuman, A. 1976. Ülevaade Viidumäe looduskaitseala sammalkattest. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Kukk, T., Kull, K. 1997. Viidumäe puisniidud. Estonia Maritima nr 2, Lääne-Eesti Saarestiku BKA väljaanne, lk 52-53; Laigar, M. 1985. Viidumäe allikasoode taimkate. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv; Mardiste, H. 1981. Astang ja allikad teevad Viidust Viidumäe. Eesti Loodus 5, lk 288-292; Mäe-Nurk, A. 1985. Viidumäe Riikliku looduskaitseala algofloora . Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv; Raitviir, A. 1981. Haruldased ja huvitavad seened. Eesti Loodus 5, lk 325-328; Reitalu, M. 1981. Haruldaste taimede kodu. Eesti Loodus 5, lk 279-287; Reitalu, M. 1988. Viidumäe Riiklik Looduskaitseala. Eesti sood. Valgus. Tallinn, lk 233-236; Reitalu, M. 1968. The plant cover of the Viidumäe Nature Reserve. ENSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd I (vene k). Valgus. Tallinn, lk 22-40; Reitalu, M. 1963. Andmeid Viidumäe taimkattest Looduskaitsealaseid töid I. TRÜ. Tartu, lk 5-29; Reitalu, M. 1988. 25 aastat taimharulduste kaitset Viidumäel. Taimeriigi kaitsest Eesti NSV-s. ETA Looduskaitse Komisjon. Valgus. Tallinn, lk 37-43; Roosaluste, E. 1981. Viidumäe botaanilise uurimise ajalugu. Eesti Loodus 5, lk 329-332; Tina, M. 1985. Viidumäe Riikliku Looduskaitseala rohurinde ämblikufauna. Lõputöö. TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut. Tartu; Väli, Õ. 1982. Viidumäe Riikliku Looduskaitseala füüsilis-geograafiline iseloomustus. Lõputöö. TÜ GI. Örd, A. 1981. Viidumäe metsad, nagu nad olid, on ja peaksid olema. Eesti Loodus 5, lk 305-314. Õigusaktid: Viidumäe LKA (VV 09.05.2007. a määrus nr 136).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Viidumäe looduskaitseala-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Viidumäe looduskaitseala-100.00

5.3 Site designation (optional)

2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 136 Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/-494131860

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.6 Infotahvlite likvideerimine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.2.2 Tähiste likvideerimine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.2 Ekspositioonide rajamine, hooldamine ja uuendamine 5.4 Salvestised ja interaktiivne tutvustamine 5.7 Õppeprogammide väljatöötamine ja läbiviimine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY