Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040497

1.3 Site name

Võrsna

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.750400
Latitude:58.384800

2.2 Area [ha]

537.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      52  0.00 
6210  info      19  0.00 
6270  info  X     0.4  0.00 
6280  info  X     95  0.00 
6530  info  X     79  0.00 
7230  info      14  0.00 
9010  info  X     19  0.00 
9020  info  X     37  0.00 
9070  info      35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.98
N0813.93
N091.99
N151.99
N1647.28
N1723.88
N196.96
N230.99

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Saaremaal asuva Võrsna loodusala suurimaks väärtuseks on praeguseks võsastuv Suur Paadik e Võrsna alvar. Aastakümneid on maanteeäärsed hästieksponeeritud alvarialad olnud heaks näiteks 60–70 aasta tagustest ebaõnnestunud katsetest metsastada loopealseid. Siiani on võimalik jälgida neil künnivagusid. Loodusala väärtuseks on vahelduv maastik ja liigirikkad poollooduslikud kooslused – puisniidud (*6530) oma kauni kuldkinga kasvukohtadega (osa neist on kujunenud vanaks laialehiseks metsaks (*9020)), niidud ja kadastikud. Vana okasmets Võrsna nõmmel on väärtuslik metsakooslus ja hea mustikamets.

4.2 Quality and importance

Võrsna loodusalal esinevad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070). Alal esinevate elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on varieeruv (arvestatavast kuni väga heani). Pindalaliselt esineb alal kõige rohkem alvareid ja puisniite. Mitmekesised poollooduslikud kooslused on heaks elupaigaks kaunile kuldkingale.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal44
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum44

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Võrsna HA (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 18.05.2007. a määrus nr 156).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Võrsna hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Võrsna hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Võrsna hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/802471327

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY